Aktualności

Przetarg na współorganizację MPMK w 2012 roku

10 października 2011 · Kategoria: MPMK, Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich w 2012 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 21 listo­pa­da 2011 r., godz. 12:00.

Hodowca i Jeździec