Aktualności

Próba dzielności klaczy

29 listopada 2011 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,

Informujemy, że pró­ba dziel­no­ści kla­czy, koń­czą­ca 60-dniowy tre­ning sta­cjo­nar­ny w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach roz­pocz­nie się w dniu 02 grud­nia 2011 r. (pią­tek) o godz. 10:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec