Aktualności

Ta ostatnia niedziela na Torze Służewiec – zgłoszono rekordową liczbę 198 koni!

24 listopada 2011 · Kategoria: Wyścigi, ·

W nie­dzie­lę 27 listo­pa­da z gło­śni­ków na słu­że­wiec­kim torze wyści­gów kon­nych znów popły­nie nie­śmier­tel­ne tan­go w wyko­na­niu Mieczysława Fogga. Nostalgiczny prze­bój „Ta ostat­nia nie­dzie­la” towa­rzy­szy bywal­com toru od dzie­siąt­ków lat. Jak wia­do­mo, pio­sen­ka ta opo­wia­da o roz­sta­niu wyni­ka­ją­cym z nie­szczę­śli­wej, nie­odwza­jem­nio­nej miło­ści, ale bywal­cy toru uwa­ża­ją, że zosta­ła napi­sa­na jak­by spe­cjal­nie dla nich.

Jeszcze kil­ka lat temu „Ta ostat­nia nie­dzie­la” brzmia­ła jed­nak nie tyl­ko sen­ty­men­tal­nie, ale i zło­wiesz­czo, bo nie wia­do­mo było czy kolej­ny sezon z powo­dów eko­no­micz­nych się odbę­dzie. Tej oba­wy od 2008 roku, kie­dy to Tor Służewiec został wydzier­ża­wio­ny na 30 lat przez Totalizator Sportowy, już nie ma. Bywalcy wyści­gów, cału­jąc się w nie­dzie­lę z dubel­tów­ki na poże­gna­nie, będą sobie skła­dać głów­nie jed­no życze­nie: aby do wio­sny, bo prze­cież już w dru­giej poło­wie kwiet­nia roz­pocz­nie się nowy sezon.

Ale zanim wyści­go­wa bom­ba w 2011 roku po raz ostat­ni pój­dzie w dół, będzie się dzia­ło, oj będzie się dzia­ło! Do 16 gonitw (po 8 w sobo­tę i nie­dzie­lę) zgło­szo­no aż 198 koni peł­nej krwi angiel­skiej i czy­stej krwi arab­skiej, co daje prze­cięt­ną 12 koni w jed­nym bie­gu. Wielkich emo­cji więc nie zabrak­nie, bo w tak licz­nych staw­kach nie­trud­no o nie­spo­dzian­ki.

Początek wyści­gów w ostat­nią sobo­tę i nie­dzie­lę o godz. 10.30. Przypominamy, że kupu­jąc bilet za 5 zł będzie moż­na prze­by­wać zarów­no w stre­fie B, jak rów­nież na par­te­rze stre­fy A. Bezpośredni dojazd na tor auto­bu­sem linii 300 (od sta­cji Metro Wilanowska).

Zapraszamy ser­decz­nie na utrzy­ma­ne w spe­cy­ficz­nym, war­szaw­skim kli­ma­cie poże­gna­nie z sezo­nem wyści­gów kon­nych!

Dodatkowych infor­ma­cji udzie­li:
Przemysław Stasz
Rzecznik Prasowy Toru Służewiec
tel.: 22 518 – 24-03, 603 – 639-047

Hodowca i Jeździec