Aktualności

Wystawa w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

5 grudnia 2011 · Kategoria: Kultura, ·

„Pejzaż i sce­ny rodza­jo­we w malar­stwie pol­skim XIX/XX wie­ku” to wysta­wa cza­so­wa zgro­ma­dzo­na w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, pre­zen­tu­ją­ca malar­stwo kla­sycz­ne, uka­zu­jąc pięk­no przy­ro­dy, tra­dy­cje i oby­cza­je, oraz sce­ny myśliw­skie.

Kliknij aby powięk­szyć

Organizatorami są: Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

Wystawa cza­so­wa zgro­ma­dzo­na w Muzeum Łowiectwa i jeź­dziec­twa pre­zen­tu­je malar­stwo kla­sycz­ne, uka­zu­jąc pięk­no przy­ro­dy, tra­dy­cje i oby­cza­je, oraz sce­ny myśliw­skie.
Przybliżając kunszt malar­stwa tra­dy­cyj­ne­go z pomo­cą pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów uda­ło się zapre­zen­to­wać ponad trzy­dzie­ści obra­zów z prze­ło­mu XIX i XX wie­ku, autor­stwa takich arty­stów jak: Alfred Wierusz-Kowalski, Jan Styka, Julian Fałat, Jan Rosen, Alfons Dunin-Borkowski, Karol Wierusz-Kowalski, Ignacy Zygmuntowicz, Adam Semkowicz, Jerzy Potrzebowski, Jan Kotowski.

Jednym z naj­cen­niej­szych obra­zów jest eks­po­no­wa­ny frag­ment Panoramy Siedmiogrodzkiej z 1897 r. Jana Styki. Artysta nama­lo­wał pano­ra­mę na zle­ce­nie Węgrów z oka­zji 50-tej rocz­ni­cy walk rewo­lu­cyj­nych z 1848 – 49 r. Obraz malo­wa­ny był z pomo­cą wie­lu arty­stów. Pierwotnie mie­rzył on 15m wyso­ko­ści, o obwo­dzie 120 m. Po wie­lu pery­pe­tiach w celach komer­cyj­nych zosta­ła pocię­ta na wie­le frag­men­tów i od tego cza­su zaczę­to poszu­ki­wa­nia zagi­nio­nych czę­ści Panoramy Siedmiogrodzkiej.

Zapraszamy do zwie­dza­nia wysta­wy cza­so­wej od grud­nia 2011 do koń­ca stycz­nia 2011 w sie­dzi­bie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa przy ul. Szwoleżerów 9, w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Szczegóły na www.muzeum.warszawa.pl.

Hodowca i Jeździec