Aktualności

Ogiery rasy kuc szetlandzki mogą zostać dopuszczone do krycia w Rejestrze/Księdze kuców

2 marca 2012 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, infor­mu­je, że ogie­ry rasy kuc sze­tlandz­ki zare­je­stro­wa­ne w Polskiej Księdze Stadnej Kuców Szetlandzkich w Imnie, mogą zostać dopusz­czo­ne do kry­cia w Rejestrze/Księdze kuców pro­wa­dzo­nych przez PZHK, po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu ogie­rów do wła­ści­we­go OZHK/WZHK. Świadectwa pokrycia/inseminacji zgło­szo­nych wcze­śniej ogie­rów, wysta­wio­ne przez PKSKS będą uzna­wa­ne przez PZHK. Właściciel zgło­szo­ne­go ogie­ra otrzy­ma od OZHK/WZHK pisem­ne zezwo­le­nie na kry­cie w Rejestrze/Księdze kuców.

Hodowca i Jeździec