Aktualności

Program hodowli koni rasy konik polski

15 marca 2012 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią publi­ku­je­my na naszej stro­nie dłu­go ocze­ki­wa­ny „Program Hodowli Zachowawczej Koników Polskich”, któ­ry w lutym br. został zatwier­dzo­ny przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program zacznie obo­wią­zy­wać wraz z dniem 1 stycz­nia 2013 roku dla wszyst­kich koni rasy konik pol­ski, zarów­no tych wpi­sy­wa­nych do ksiąg, jak i źre­biąt uro­dzo­nych w 2013.

Hodowca i Jeździec