Aktualności

Komunikat: Wymagania dla ogierów zimnokrwistych w typie sokólskim i sztumskim

11 kwietnia 2012 · Kategoria: Ogłoszenia, Programy ochrony, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, infor­mu­je, że zgod­nie z zapi­sa­mi Programu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni zim­no­krwi­stych w typie sztum­skim i sokól­skim, zaopi­nio­wa­ne­go pozy­tyw­nie przez Grupę Roboczą ds. zaso­bów gene­tycz­nych koni i przy­ję­te­go przez Radę Naukową Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 15 grud­nia 2009 roku, ogie­ry zim­no­krwi­ste prze­zna­czo­ne do kry­cia kla­czy uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mach ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni w typie sokól­skim i sztum­skim muszą posia­dać w rodo­wo­dzie mini­mum 75% krwi odpo­wied­nio sokól­skiej i sztum­skiej oraz wymia­ry przy wpi­sie do księ­gi:

  • typ sokól­ski – wzrost 155 – 165 cm, obwód nad­pę­cia 25 – 27 cm,
  • typ sztum­ski – wzrost 155 – 169 cm, obwód nad­pę­cia 26 – 30 cm.

Ogiery nie speł­nia­ją­ce wyżej wymie­nio­nych kry­te­riów nie będą upraw­nio­ne do kry­cia kla­czy uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mach ochro­ny od roku 2013.

Hodowca i Jeździec