Aktualności

Konie w Radio dla Ciebie

18 kwietnia 2012 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

W czwar­tek 19 kwiet­nia 2012 na ante­nie „Radia dla Ciebie”, będzie 3 godzin­ny blok poświę­co­ny koniom i jeź­dziec­twu pt.: „Majówka na koń­skim grzbie­cie”. W godzi­nach 9:00 - 12:00 będą oma­wia­ne koń­skie spra­wy…
Celem audy­cji jest zain­te­re­so­wa­nie ludzi jeź­dziec­twem i koń­mi, choć­by w cza­sie dłu­giej majów­ki.

Podczas roz­mo­wy z gość­mi posta­ra­my się odpo­wie­dzieć na pyta­nia: Czy jeź­dziec­two jest dro­gie, czy nie? Czy jest moda na konie? Czy dużo ludzi chce uczyć się jaz­dy kon­nej? Co trze­ba mieć, żeby zacząć naukę jaz­dy kon­nej? Parę słów o stro­ju, itp.

A oto szcze­gó­ło­wy pro­gram koń­skie­go blo­ku w radio­wym ete­rze:

Godz. 9:15

Agnieszka Kopka - Fundacja Horse Sport (współ­or­ga­ni­za­tor audy­cji)

 • jeź­dziec­two jest dla wszyst­kich (bez wzglę­du na wiek i spraw­ność fizycz­ną)
 • jeź­dziec­two to szko­ła cha­rak­te­ru, jeź­dziec­two to nauka odpo­wie­dzial­no­ści dla dzie­ci
 • żeby jeź­dzić nie trze­ba kupo­wać konia
 • parę słów o pod­sta­wo­wym sprzę­cie - „wypraw­ka jeźdź­ca”
 • nauka jaz­dy kon­nej nie jest dro­ga - lek­cja z instruk­to­rem kosz­tu­je tyle ile bilet do kina (a dosta­je­my wie­le wie­le wię­cej: aero­bik, obco­wa­nie z natu­rą, przy­go­dę, prze­ży­cia)

Informacja o kon­kur­sie - do wygra­nia sprzęt jeź­dziec­ki dla jeźdź­ca i majów­ka w sio­dle) + info o spon­so­rach nagród (sklep STAJNIA)

Godz. 9:24

Agnieszka Kopka - Fundacja Horse Sport (współ­or­ga­ni­za­tor audy­cji) i Radosław Wiszniowski (przed­sta­wi­ciel Polskiego Związku Jeździeckiego)

 • krót­kie wpro­wa­dze­nie doty­czą­ce naj­po­pu­lar­niej­szych dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich w Polsce
 • jeź­dziec­two w Polsce się roz­wi­ja i sta­je się coraz bar­dziej popu­lar­ną for­mą aktyw­ne­go spę­dza­nia wol­ne­go cza­su
 • for­my jeź­dziec­twa w Polsce
 • oso­by chcą­ce jeź­dzić mogą zdo­by­wać odzna­ki jeź­dziec­kie

Godz. 9:46

Marek SiudymMichał Wierusz-Kowalski

Godz. 10:23, 10:35, 10:50

Marek SiudymKatarzyna Dowbor

Godz. 11:16 i 11:28

Agnieszka Kopka - Fundacja Horse Sport (współ­or­ga­ni­za­tor audy­cji)

 • przy­po­mnie­nie o kon­kur­sie + info o spon­so­rach nagród
 • krót­kie wpro­wa­dze­nie o feno­me­nie jeź­dziec­twa w kon­tek­ście rela­cji człowiek-koń (jedy­na dys­cy­pli­na spor­tu, w któ­rej czło­wiek ze zwie­rza­kiem two­rzą zespół/parę)

Lidia Kacperska - Psycholog koni z Centrum Zdrowia Konia

 • rela­cja czło­wie­ka z koniem jest zbu­do­wa­na na zaufa­niu i przy­jaź­ni
 • konie w życiu czło­wie­ka są zaraz po psach i kotach
 • konie mają róż­ne cha­rak­te­ry
 • komu­ni­ka­cja mię­dzy­ga­tun­ko­wa

Rozstrzygnięcie kon­kur­su: Sklep STAJNIA, ośro­dek jeź­dziec­ki Kucykowa Zagroda i  „Hodowca i Jeździec”.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec