Aktualności

II Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

28 sierpnia 2012 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Stadnina Koni „Nowe Jankowice” sp. z o.o., Polski Związek Hodowców Koni, Klub Jeździecki „Stado Kętrzyn” oraz Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych ser­decz­nie zapra­sza­ją wszyst­kich hodow­ców i sym­pa­ty­ków Koni Ras Zimnokrwistych do uczest­nic­twa w II Ogólnopolskim Czempionacie Ogierów Hodowlanych Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ry odbę­dzie się dnia 8 wrze­śnia 2012 roku w Stadzie Ogierów w Kętrzynie. Rozpoczęcie Czempionatu pla­no­wa­ne jest na godz. 10:00.

Patronatem impre­zy są:

  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
    oraz
  • Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych.

W czem­pio­na­cie będą bra­ły udział Ogiery, któ­re są wpi­sa­ne do Księgi Głównej Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Oceniane konie będą poka­zy­wa­ne w ręku, w stę­pie i kłu­sie (na trój­ką­cie o wymia­rach 30m×30m), w nastę­pu­ją­cych kla­sach:

  1. Ogiery 3‑letnie po pierw­szym sezo­nie kry­cia
  2. Ogiery 4‑, 5‑letnie
  3. Ogiery 6‑letnie i star­sze
  4. Ogiery impor­to­wa­ne, w róż­nym wie­ku

W kla­sach ogie­rów 3‑letnich mogą star­to­wać konie uro­dzo­ne od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., w kla­sach ogie­rów 4‑, 5‑letnich konie uro­dzo­ne od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r., w kla­sie ogie­rów 6‑letnich konie uro­dzo­ne od 01.01.2006 i star­sze.

Katalog koni wysta­wia­nych w Czempionacie spo­rzą­dzo­ny jest przez Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w opar­ciu o doku­men­ty hodow­la­ne znaj­du­ją­ce się w Okręgowych i Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni.

W pro­gra­mie rów­nież poka­zy kon­ne, zawo­dy zaprzę­go­we koni zim­no­krwi­stych oraz wybór czem­pio­nów i wice­czem­pio­nów.

Serdecznie wszyst­kich zapra­sza­my do uczest­nic­twa w Czempionacie.

Impreza współ­fi­nan­so­wa­na z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego.

Hodowca i Jeździec