Aktualności

Teraz Polskie Konie!

29 sierpnia 2012 · Kategoria: WKKW, · Rasa:

Małopolska klacz BIRMA (Emetyt – Biesiada / First des Termes) hodow­li SK Walewice, wła­sno­ści Andreas’a Gygax’a (CH) od ubie­głe­go roku star­tu­je we Francji w kon­ku­ren­cji WKKW pod Thomas’em Carlile’m. Obecnie zaj­mu­je 12 miej­sce w kra­jo­wym ran­kin­gu WKKW wśród ponad 400 koni 5‑letnich i jest naj­lep­szą kla­czą anglo-arabską! Szczegółowe wyni­ki Birmy moż­na zoba­czyć na stro­nie resultats.shf.eu.

Hodowca i Jeździec