Aktualności

Konsultacje Szkoleniowe w dyscyplinie powożenia zaprzęgami konnymi

17 września 2012 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia, ·

Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych zapra­sza na 3-dniowe szko­le­nie w dys­cy­pli­nie powo­że­nia zaprzę­ga­mi jedno- i paro­kon­ny­mi.
Szkolenie odbę­dzie się w dniach 01 – 03 paź­dzier­ni­ka 2012 na tere­nie ośrod­ka adres: Kwieki 89 – 642 Rytel.

Adresowane jest zarów­no do ama­to­rów jak i zawod­ni­ków, któ­rzy chcą dosko­na­lić umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia pro­gra­mu ujeż­dże­nia, oraz jaz­dy w pozo­sta­łych kon­kur­sach przed zawo­da­mi.

W pro­gra­mie zajęć :

 • Pokazowe tre­nin­gi mło­dych koni. W tej czę­ści pre­zen­to­wa­ne będą konie: Kołysanka J, Kalina J, WezyrWalencja.
  Wszystkie te konie przy­ja­dą ze staj­ni Jagodne, gdzie są od począt­ku przy­go­to­wy­wa­ne przez ich wła­ści­cie­la Ireneusza Kozłowskiego.
  Pokaz obej­mu­je poszcze­gól­ne eta­py tre­nin­gu, jakie powi­nien przejść mło­dy koń zaprzę­go­wy. Od momen­tu w któ­rym zaczy­na pra­co­wać w brycz­ce do pierw­sze­go udzia­łu w zawo­dach. Szczególną uwa­gę zwró­ci­my na prze­ana­li­zo­wa­nie kla­sycz­nej, sze­ścio­stop­nio­wej ska­li tre­nin­go­wej. Prowadzący zaję­cia będzie powo­ził, bez­po­śred­nio komen­tu­jąc to, co robi.
 • Treningi z koń­mi zawod­ni­ków nie­za­leż­nie od kla­sy w któ­rej star­tu­ją. Zajęcia będą obej­mo­wa­ły zarów­no temat zwią­za­ny wyko­ny­wa­niem pro­gra­mu ujeż­dże­nia jak i jaz­dy w kon­kur­sie mara­to­nu i zręcz­no­ści powo­że­nia. Szczególna uwa­ga będzie zwra­ca­na na roz­luź­nie­nie i posta­wie­nie na pomo­ce, a tym samym prze­pusz­czal­ność koni.
 • Zajęcia teo­re­tycz­ne z pre­zen­ta­cją fil­mów z MŚ w Patroni del Vivaro 2009 (sin­gle), MŚ w Conty 2011 (pary), MŚ w Riesenbeck 2012 (czwór­ki)

Nie ma koniecz­no­ści udzia­łu z wła­sny­mi koń­mi, moż­na wziąć udział w zaję­ciach jako wol­ny słu­chacz.

W trak­cie szko­le­nia odbę­dzie się egza­min na Brązową Odznakę Powożenia PZJ.
Zajęcia teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne pro­wa­dzo­ne będą przez doświad­czo­ne­go szko­le­niow­ca, Pana Ireneusza Kozłowskiego (meda­li­stę Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata, instruk­to­ra powo­że­nia Polskiego Związku Jeździeckiego).

Organizator/miejsce kur­su: Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych/Kwieki
Termin: 01 – 03.10.2012
Egzamin na Brązową Odznakę: 02.09.2012 – w godzi­nach popo­łu­dnio­wych.

Cena szko­le­nia (zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie w cenie szko­le­nia):

 • 500 zł – przy­jazd z jed­nym koniem
 • 600 zł – przy­jazd z parą koni
 • 400 zł – udział bez koni
 • 100 zł – wol­ny słu­chacz

Zgłoszenia:
Małgorzata Zdunek tel: 0 – 502-642 – 869, zawody@sportykonne.pl

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czą­ce tre­nin­gów:
Ireneusz Kozłowski tel: 604 – 78-91 – 99, irek.jagodne@wp.pl

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec