Aktualności

Wielki Tydzień Pompadour

18 września 2012 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa: ,,

W ostat­nią nie­dzie­lę we Francji zakoń­czył się „Wielki Tydzień Pompadour” – jed­no z naj­więk­szych wyda­rzeń sportowo-hodowlanych w tym kra­ju. Między 10 a 16 wrze­śnia na ogrom­nym tere­nie stad­ni­ny pań­stwo­wej w Pompadour odbył się Finał Mistrzostw Francji Młodych Koni i Kuców w WKKW, zawo­dy mię­dzy­na­ro­do­we mło­dych koni w WKKW oraz Krajowy Czempionat Hodowlany koni Anglo-Arabskich. Konkursy WKKW odby­wa­ły się w kate­go­riach wie­ko­wych 4, 5, 6 i 7 lat, nato­miast w czem­pio­na­cie hodow­la­nym oce­nie pod­le­ga­ły źre­bię­ta pod mat­ka­mi, ogie­ry i kla­cze 2‑letnie, ogie­ry, kla­cze i wała­chy 3‑letnie oraz kla­cze stad­ne ze źre­bię­ta­mi.

Mamy przy­jem­ność prze­ka­zać Państwu wia­do­mość, iż 4 miej­sce w Mistrzostwach Francji Młodych Koni w WKKW w kate­go­rii koni 5‑letnich zaję­ła mało­pol­ska klacz Birma (Emetyt – Biesiada/First des Termes) hod. SK Walewice, wł. Andreas Gygax. Birma posia­da 37,74 % krwi arab­skiej i speł­nia rodo­wo­do­we warun­ki Międzynarodowej Konfederacji Koni Anglo-Arabskich (CIAA), dla­te­go na are­nach euro­pej­skich repre­zen­tu­je rasę Anglo-Arabską.
Po pierw­szych 2 dniach zawo­dów tzn. po oce­nie pły­to­wej i ujeż­dże­niu Birma pla­so­wa­ła się na 3 miej­scu. Niestety zrzut­ka, któ­rą zali­czy­ła pod­czas sko­ków przez prze­szko­dy prze­su­nę­ła ją osta­tecz­nie na czwar­tą loka­tę. Thomas Carlile dosia­da­ją­cy Birmę wygrał kate­go­rię koni 5‑letnich na ogie­rze Tenareze AACR (Jaguar Mail – Utopie du Maury/Quatar de Plape), jak rów­nież kate­go­rię koni 4‑letnich na ogie­rze Upsilon AACR (Canturo – O’Vive/Fusain du Defey).

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mu z prze­jaz­du Birmy na par­ku­rze.

Szczegółowe wyni­ki Mistrzostw Francji Młodych Koni znaj­du­ją się na stro­nie www.semaine-pompadour.com.

Foto-Galeria:

[Not a valid tem­pla­te]

fot. Agnieszka Szymańska

Hodowca i Jeździec