Aktualności

Importy ardeńskie w Kętrzynie

29 października 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa:

Dnia 26 paź­dzier­ni­ka w Kętrzynie odby­ło się dłu­go ocze­ki­wa­ne licen­cjo­no­wa­nie impor­to­wa­nych arde­nów fran­cu­skich. Dzień wcze­śniej goście z Francji: Brice LerondClaire Doubre oraz z Belgi Michel Ectors odwie­dzi­li staj­nię Waldemara Sekścińskiego oraz Henryka Kuhna.
Do oce­ny w Stadzie Ogierów w Kętrzynie przed­sta­wio­no 13 koni. Licencję uzy­ska­ło 11. Zapraszamy do obej­rze­nia gale­rii z tego wyda­rze­nia.

Fot. Marzena Woźbińska

Hodowca i Jeździec