Aktualności

Filmy z próby dzielności w ZT Książ

12 listopada 2012 · Kategoria: Powożenie, ZT Ogierów, · Rasa:

Zapraszamy na stro­nę Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach, gdzie moż­na obej­rzeć fil­my z pró­by dziel­no­ści w Zakładzie Treningowym w Książu, któ­ra odby­ła się w dniach 12 – 13 paź­dzier­ni­ka. Oprócz tych fil­mów pre­zen­tu­je­my Państwu nagra­nie z poka­zu ujeż­dże­nia w wyko­na­niu Bartłomieja Kwiatka i Lokana.

Hodowca i Jeździec