Aktualności

Powstanie Księgi Stadnej Ardena Polskiego

8 listopada 2012 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi decy­zją z dnia 7.11.2012 wyda­ło zgo­dę na otwar­cie i pro­wa­dze­nie przez PZHK Księgi Stadnej Ardena Polskiego. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem hodow­la­nym nowo powsta­łej księ­gi w dzia­le z Programami hodow­la­ny­mi.

fot. Marzena Woźbińska

Hodowca i Jeździec