Aktualności

Konie w Sejmie

18 grudnia 2012 · Kategoria: Konferencje, ·

10 grud­nia br. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odby­ła się kon­fe­ren­cja mię­dzy­na­ro­do­wa pt. „Konie dla pol­skiej gospo­dar­ki, spor­tu i kul­tu­ry”. Inicjatorem kon­fe­ren­cji był Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa pod egi­dą posła Michała Szczerby oraz part­ne­rzy: Totalizator Sportowy, Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki oraz Polski Klub Wyścigów Konnych. Udział w Konferencji wzię­ło ponad 300 osób, a pre­le­gen­ci przed­sta­wi­li aż 12 tema­tów.

Program Konferencji:

10:30 | Rejestracja

11:00 | Otwarcie Konferencji i powitanie Gości

Michał Szczerba - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa

11:10 | Wystąpienia Gości Honorowych i Współorganizatorów

dr Tomasz Półgrabski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dariusz Bogdan - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Feliks Klimczak - Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Łukasz Abgarowicz - Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego
Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski - Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni

11:30 - 12:10 | I. Panel ekspercki: KONIE dla polskiej gospodarki

 • Konie dla pol­skie­go Produktu Krajowego Brutto
  dr Michał Wierusz-Kowalski - Redaktor Naczelny „Hodowca i Jeździec”
  Tomasz Siergiej - Skarbnik Polskiego Związku Hodowców Koni
 • Konie i nowe miej­sca pra­cy w Polsce
  Roman Krzyżanowski - Polski Związek Hodowców Konia Pełnej Krwi Angielskiej
 • Konie dla roz­wo­ju obsza­rów wiej­skich i pod­miej­skich
  dr Jacek Łojek - Zakład Hodowli Koni SGGW
 • Znaczenie prze­my­słu koń­skie­go dla fran­cu­skiej gospo­dar­ki
  Philippe ThebaultDorota Śliwińska - PMU Francja
  Tomasz Chalimoniuk - PMU Połska

dr Michał Wierusz-KowalskiMonika Słowik - pro­wa­dze­nie pane­lu.

12:10 - 13:10 | II. Panel ekspercki: KONIE dla polskiego sportu

 • Totalizator Sportowy - orga­ni­za­tor wyści­gów kon­nych i mece­nas spor­tu
  Piotr Kamiński - Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego Sp z o. o.
 • Możliwości i korzy­ści wyści­gów kon­nych
  Lara Sawaya - Dyrektor Światowego Festiwalu Wyścigów Koni Czystej Krwi Arabskiej Jego Wysokości Szejka Mansoor Bin Zayed Al Nahyan
 • Organizacja i finan­so­wa­nie wyści­gów kon­nych w Szwecji
  Ilma­ri Halinen - Dyrektor Departamentu ds. Międzynarodowych ATG Szwecja
  Bogusław Heba - ATG Polska
 • Nowe moż­li­wo­ści roz­wo­ju wyści­gów kon­nych - kłu­sa­ki
  Benoit Fabrega - Dyrektor Departamentu ds. Międzynarodowych Cheval Français
  Roman Mateusiak - Prezes Stowarzyszenia Hodowców i Użytkowników Kłusaków
 • Pozycja wyści­gów i zakła­dów w Europie
  Jean-Pierre Kratzer - Prezydent Europejskiej Unii Kłusa (UET)
 • Jeździectwo - per­spek­ty­wy roz­wo­ju dys­cy­pli­ny spor­tu
  Wacław Pruchniewicz - Polski Związek Jeździecki

dr Michał Wierusz-KowalskiMonika Słowik - pro­wa­dze­nie pane­lu.

13:10- 13:50 | III. Panel ekspercki: KONIE dla polskiej kultury

 • Koń pol­ski - dobrem naro­do­wym - zna­cze­nie konia w pol­skiej tra­dy­cji i kul­tu­rze
  Radosław Wiszniowski - Polski Związek Jeździecki
 • Tory wyści­gów kon­nych w Polsce - pomni­ki histo­rii i ich przy­szłość
  Feliks Klimczak - Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
  Włodzimierz Bąkowski - Dyrektor Toru Służewiec
  Magdalena Rutkowska - Prezes Zarządu Hipodromu Sopot
  Monika Słowik - Tor Partynice we Wrocławiu

dr Michał Wierusz-KowalskiMonika Słowik - pro­wa­dze­nie pane­lu.

13:50 - 13:55 | Podsumowanie Konferencji

Michał Szczerba - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa

14:00 | Lunch w Restauracji Sejmowej „Hawełka” - Nowy Dom Poselski

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec