Aktualności

Opłata za zgłoszenie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pa­da 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zo­we zgło­sze­nie ogie­ra hodow­li zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), któ­ry ma zostać uży­ty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tu­je każ­do­ra­zo­wo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na kon­to bar­dzo pro­si­my o poda­nie nazwy ogie­ra.
Numer kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momen­tu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­ka­tu na naszej stro­nie.

Hodowca i Jeździec