Aktualności

Dodatkowa aukcja ogierów zimnokrwistych w Radzyminie

19 lutego 2013 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy, · Rasa:

W dniu 16 lute­go 2013 roku w Radzyminie odby­ła się tzw. dodat­ko­wa aukcja ogie­rów zim­no­krwi­stych. Do kwa­li­fi­ka­cji przy­stą­pi­ło 9 ogie­rów i wszyst­kie uzy­ska­ły wpis do księ­gi stad­nej. 6 koni pocho­dzi­ło z tere­nu Mazowsza, 2 z Podlasia i 1 z Lubelszczyzny. Ogiery były w dobrej kon­dy­cji, pra­wi­dło­wo przy­go­to­wa­ne do oce­ny oraz pró­by dziel­no­ści. Interesujące jest to, że od pew­ne­go cza­su hodow­cy wyka­zu­ją znacz­ne zain­te­re­so­wa­nie koń­mi maści karej co dało odzwier­cie­dle­nie w Radzyminie, 6 z 9 ogie­rów było karych, 2 gnia­de i jeden kasz­ta­no­wa­ty. Bonitacja mie­ści­ła się w prze­dzia­le 79 – 82 pkt. Ponieważ aukcja odby­ła się na tar­go­wi­cy w dniu han­dlo­wym, ogie­ry cie­szy­ły się dużym zain­te­re­so­wa­niem licz­ne­go gro­na rol­ni­ków i hodow­ców.

[Not a valid tem­pla­te]

fot. Marzena Woźbińska

Hodowca i Jeździec