Aktualności

Halowy Puchar Powożenia 2012/13

5 marca 2013 · Kategoria: Powożenie, ·

Po zimo­wej prze­rwie roz­po­czy­na­my dru­gą część Halowego Pucharu Powożenia. Jesteśmy po dwóch eli­mi­na­cjach, któ­re odby­ły się na wro­cław­skich Prtynicach, jesie­nią ubie­głe­go roku. Przed nami III eli­mi­na­cja w Jaszkowie już w mar­cu i wiel­ki Finał w Kaliszu w KJ Wolica w kwiet­niu (06 – 07).

Halowy-Puchar-Polski-2012-13 Halowy-Puchar-Polski-2012-13-RANKING

Przypominamy, że uczest­ni­cy wal­czą o dwie wyśmie­ni­te nagro­dy. Są to: w kate­go­rii sin­gli, dosko­na­łej jako­ści uprząż skó­rza­na fir­my ARDEN, a w kate­go­rii par, brycz­ka tre­nin­go­wa typu GIG.

W Jaszkowie 16 mar­ca (sobo­ta) odbę­dzie się szko­le­nie dla osób zain­te­re­so­wa­nych Tradycyjnym Powożeniem, któ­re jest orga­ni­zo­wa­ne w ramach cyklu przy­go­to­wań do pierw­sze­go w histo­rii Międzynarodowego Konkursu Tradycyjnego Powożenia, któ­ry odbę­dzie się w tym roku na tere­nie prze­pięk­nie poło­żo­ne­go Zamku Książ (20 – 21 lip­ca). Szkolenie pro­wa­dzo­ne będzie przez Andrzeja Novaka-ZemplińskiegoIreneusza Kozłowskiego.
Jest ono otwar­te nie tyl­ko dla uczest­ni­ków zawo­dów, ale dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tema­tem, a szcze­gól­nie dla tych, któ­rzy chcie­li­by wziąć udział w naszym kon­kur­sie lip­co­wym. Szczególnie pole­ca­my ten kon­kurs hodow­com.

W dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cym się ruchu Tradycyjnego Powożenia w kra­jach Europy Zachodniej, pol­skiej hodow­li konie cie­szą się bar­dzo dobrą opi­nią, nie tyl­ko z powo­du dobre­go eks­te­rie­ru, ale rów­nież dobrych cech użyt­ko­wych.

III Eliminacje

Halowego Pucharu Powożenia 2012/13

16 – 17.03.2013

1. Organizator:

 • Centrum Hipiki JASZKOWO
 • Jeździecki Klub Sportowy JAGODNE

2. Termin:

Sobota – nie­dzie­la 16 – 17.03.2013

3. Termin zgłoszeń:

Do 13.03.2013

Jaszkowo 16
63 – 112 Brodnica
tel: 61 283 – 75-56
info@centrumhipiki.comhpp‑d@wp.pl (pro­si­my wysłać na dwa adre­sy)

UWAGA!
Istnieje moż­li­wość wysła­nia zga­sze­nia SMS-em na numer 604 – 789-199. Należy podać dane zawod­ni­ka, koni, klub oraz kat. w któ­rej się star­tu­je.
Informacje doty­czą­ce zawo­dów, szko­leń, egza­mi­nów oraz całe­go cyklu HPP 2012/13 – Ireneusz Kozłowski; tel. 604 – 789-199.

4. Miejsce zawodów:

Jaszkowo 16
63 – 112 Brodnica
Wielkopolska

5. Uczestnicy:

Zawodnicy zare­je­stro­wa­ni w PZJ lub WZJ lub ama­to­rzy.
Uczestników nie zare­je­stro­wa­nych w PZJ i WZJ obo­wią­zu­je:

Dla wyrów­na­nia szans wszyst­kich uczest­ni­ków zawo­dów orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li:

 • do wyni­ku kon­kur­su ujeż­dże­nia zawod­ni­ka, któ­ry w swo­jej dotych­cza­so­wej karie­rze zdo­był medal MP (kat. senio­rów) będą doli­czo­ne 10 pkt. (nie doty­czy MP Amatorów i MPMK)
 • jeśli jaki­kol­wiek zawod­nik wystar­tu­je w HPP koniem, któ­ry w swo­jej dotych­cza­so­wej karie­rze zdo­był medal MP to do jego wyni­ku pró­by ujeż­dże­nia będą doli­czo­ne 5 pkt.

6. Komisja Sędziowska:

 • Krzysztof Rembowski
 • Adam Markowski

Zawody Towarzyskie są dla zawod­ni­ków i koni nie posia­da­ją­cych licen­cji WZJ i są roz­gry­wa­ne zgod­nie z Uchwałą PZJ z dnia 6.02.2013 roku doty­czą­cą zasad orga­ni­za­cji kon­kur­sów towa­rzy­skich w jeź­dziec­twie.
Propozycje zatwier­dzo­ne przez WZJ 23.02.2013r

7. Program zawodów

Sobota 16.03.2013

 • Od 09.00 Rejestracja uczest­ni­ków – odpra­wa tech­nicz­na
 • 11.00 Konkurs ujeż­dże­nia (pro­gram może być czy­ta­ny)
  Uczestnicy, któ­rzy ukoń­czą kon­kurs ujeż­dże­nia i zda­dzą egza­min teo­re­tycz­ny otrzy­ma­ją brą­zo­wą odzna­kę powo­że­nia PZJ.
  Egzamin prak­tycz­ny, a następ­nie teo­re­tycz­ny na Brązową Odznakę w Powożeniu PZJ dla osób nie bio­rą­cych udzia­łu w zawo­dach odbę­dzie się bez­po­śred­nio po kon­kur­sie ujeż­dże­nia.
 • 16.30 Spotkanie doty­czą­ce orga­ni­za­cji pierw­sze­go w Polsce Konkursu Tradycyjnego Powożenia – Książ 20 – 21 lip­ca 2013. Odbędzie się ono w Pałacu Jaszkowo.
  Program:
  • powi­ta­nie gości
  • przed­sta­wie­nie zasad roz­gry­wa­nia Konkursu.
  • „Jak rozu­mieć powo­że­nie tra­dy­cyj­ne”- odpo­wie­dzi na pyta­nia dot. w/w tema­tu
  • dys­ku­sja na temat regu­la­mi­nu KTP 2013
  • kola­cja

Niedziela 17.03.2013

 • 9:00 Oglądanie tra­sy kon­kur­su zręcz­no­ści
 • 11:00 Konkurs zręcz­no­ści powo­że­nia – dwu­naw­ro­to­wy
  DERBY
  Liczy się czas (nor­ma) + 3 pkt za zrzut­kę. Na pla­cu z kegla­mi będą roz­sta­wio­ne 4 prze­szko­dy mara­to­no­we fir­my PRO-PLAST. W pierw­szym nawro­cie zawod­nik poko­nu­je prze­szko­dy nr. 1 i 2. W dru­gim nawro­cie prze­szko­dy 3 i 4. Rozstawienie kegli jest takie samo w oby­dwu nawro­tach.
 • 14:00 Ceremonia deko­ra­cji uczest­ni­ków

Partnerem medial­nym III Eliminacji HPP są:
Portal Świat Koni i TVP Poznań.

8. Warunki techniczne

 • Próba ujeż­dże­nia pro­gram HPP – 2012/13
 • Próba zręcz­no­ści z ele­men­ta­mi pró­by tere­no­wej – obo­wią­zu­ją brycz­ki mara­to­no­we (dopusz­czal­ne ogu­mie­nie pneu­ma­tycz­ne)
 • W pró­bie ujeż­dże­nia moż­li­wy jest start brycz­ką mara­to­no­wą. Ogumienie pneu­ma­tycz­ne dozwo­lo­ne.
 • Dopuszcza się moż­li­wość czy­ta­nia pro­gra­mu ujeż­dże­nia pod­czas prze­jaz­du
 • Stroje dopa­so­wa­ne do rodza­ju zaprzę­gu; zawod­ni­ka i luza­ka obo­wią­zu­je nakry­cie gło­wy i ręka­wicz­ki. W kon­kur­sie DERBY zawod­ni­ka i luza­ka obo­wią­zu­ją kaski.
 • W kon­kur­sie ujeż­dże­nia obo­wią­zu­je strój sto­sow­ny do pojaz­du. Jeśli zawod­nik jedzie brycz­ką mara­to­no­wą to powi­nien wystę­po­wać ubio­rze spor­to­wym !!!
 • Odrębna kla­sy­fi­ka­cja dla zaprzę­gów paro­kon­nych i jed­no­kon­nych, koni i kuców
 • Tytuł zwy­cięz­cy III elim. HPP przy­zna­ny będzie za łącz­ną kla­sy­fi­ka­cję dwóch prób.
 • Zawodnik może wystar­to­wać mak­sy­mal­nie trze­ma zaprzę­ga­mi (dwa w jed­nej kla­sie), przy czym do kla­sy­fi­ka­cji III elim. HPP zali­cza­ny będzie wynik zaprzę­gu wska­za­ne­go na odpra­wie tech­nicz­nej. Wskazanym zaprzę­giem zawod­nik star­tu­je jako pierw­szym.
 • Finał HPP 2012/13 odbę­dzie się wio­sną 2013 r Poprzedzą go trzy eli­mi­na­cje. Do koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji HPP 2012/13 liczą się zsu­mo­wa­ne wyni­ki dwóch naj­lep­szych wyni­ków spo­śród trzech eli­mi­na­cji + wynik fina­łu. Jeśli zawod­nik weź­mie udział tyl­ko w jed­nych eli­mi­na­cjach i w fina­le lub tyl­ko w samym fina­le to rów­nież będzie kla­sy­fi­ko­wa­ny. Patrz: załącz­nik Ranking.
 • Konie obo­wią­zu­je Paszport Hodowlany z aktu­al­ny­mi szcze­pie­nia­mi prze­ciw gry­pie. Wiek koni – mini­mum 4 lata.
 • Niezależnie od warun­ków atmos­fe­rycz­nych zawo­dy roze­gra­ne będą na hali.
 • Proponujemy zabrać ze sobą der­ki dla koni (… wysy­cha­nie i na noc do staj­ni)

9. Warunki finansowe

 • Boks – jeden dzień 80 zł
 • wpi­so­we na zawo­dy: 200 zł, dru­gi zaprzęg tego same­go zawod­ni­ka 100 zł
 • Podłączenie do prą­du 100 zł

10. Nagrody

 • Dla zwy­cięz­ców pucha­ry, meda­le, dla wszyst­kich dyplo­my i floo.
 • 25% wpi­so­we­go prze­zna­czo­ne na nagro­dy finan­so­we w danym kon­kur­sie

11.

Organizator nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za kra­dzie­że, wypad­ki i inne szko­dy mogą­ce powstać w trak­cie zawo­dów oraz w cza­sie trans­por­tu na i po zawo­dach.

12.

Organizator zastrze­ga sobie pra­wo do korekt w pro­gra­mie i pro­po­zy­cjach zawo­dów.

Hodowca i Jeździec