Aktualności

Kurs: sędziowanie młodych koni

5 marca 2013 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

W dniach 23 – 24 mar­ca 2013 roku na tere­nie LKJ Lewada w Zakrzowie odbę­dzie się kurs w zakre­sie sędzio­wa­nia mło­dych koni w dys­cy­pli­nach olim­pij­skich. Organizatorami kur­su są PZJ oraz LKJ Lewada. Prowadzącymi będą Wojtek Markowski oraz Sławomir Pietrzak.

Kurs jest adre­so­wa­ny do pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK, sędziów wyty­po­wa­nych przez PZJ/PZHK oraz dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­ty­ką sędzio­wa­nia mło­dych koni.

Koszt szko­le­nia 450zł + noc­le­gi i wyży­wie­nie. Dojazd we wła­snym zakre­sie.

Zapisy e‑mailem: lewada@kjlewada.pl, obo­wią­zu­je zalicz­ka 50zł płat­na na kon­to LKJ Lewada: 39 1060 0076 0000 3200 0120 0475.

W dniu 24.03. 2013 odbę­dą się jed­no­dnio­we okrę­go­we zawo­dy dla mło­dych koni (4‑, 5‑, 6‑letnich).

Program kursu

I dzień

Pkt. Czas Temat Wykładowca
Zajęcia teo­re­tycz­ne – Sala wykła­do­wa
1. 9:00 – 9:10 Otwarcie kur­su M. Słowik (PZJ),
A. Sałacki (LKJ Lewada)
2. 9:10 – 9:15 Idea Mistrzostw Młodych Koni W. Markowski
3. 9:15 – 9:30 Rola WBFSH i PZHK w pro­mo­cji hodow­li koni spor­to­wych W. Markowski
4. 9:30 – 10:00 Organizacja Mistrzostw w poszcze­gól­nych dys­cy­pli­nach i kate­go­riach wie­ko­wych
4.1 Ogólne zasa­dy
4.2 Ujeżdżenie
4.3 Skoki S. Pietrzak
4.4 WKKW
5. 10:00 – 10:30 Koń spor­to­wy – rys histo­rycz­ny
6. 10:30 – 10:45 Sędziowanie mło­dych koni a sędzio­wa­nie kon­kur­sów – podo­bień­stwa i róż­ni­ce W. Markowski
7. 10:45 – 11:00 Dyskusja
11:00 – 11:15 Przerwa: kawa, her­ba­ta
8. 11:15 – 12:15 Ocena konia – eks­te­rier i inte­rier S. Pietrzak
9. 12:15 – 12:30 Dyskusja
10. 12:30 – 12:50 Skala tre­nin­go­wa – mło­de konie W. Markowski /
S. Pietrzak
11. 12:50 – 13:00 Dyskusja
13:00 – 15:00 Przerwa: obiad
Zajęcia prak­tycz­ne – Hala
12. 15:00 – 16:00 Ocena eks­te­rie­ru i inte­rie­ru koni S. Pietrzak /
W. Markowski
12.1 2 konie w typie ujeż­dże­nio­wym
12.2 2 konie w typie skocz­ka
12.3 2 konie w typie WKKW
13. 16:00 – 17:00 Ocena konia w ruchu na trój­ką­cie S. Pietrzak /
W. Markowski
13.1 2 konie w typie ujeż­dże­nio­wym
13.2 2 konie w typie skocz­ka
13.3 2 konie w typie WKKW
14. 17:00 – 17:45 Ocena koni 4‑letnich w pro­gra­mie
14.1 3 konie wyko­nu­ją­ce program/dyskusja
17:45 – 18:00 Przerwa: kawa, her­ba­ta
15. 18:00 – 18:45 Ocena koni 5‑letnich w pro­gra­mie wstęp­nym S. Pietrzak /
W. Markowski
15.1 3 konie wyko­nu­ją­ce program/dyskusja
16. 18:45 – 19:30 Ocena koni 6‑letnich w pro­gra­mie fina­ło­wym
16.1 3 konie wyko­nu­ją­ce program/dyskusja
17. 19:30 – 19:40 Podsumowanie I dnia
Kolacja

II dzień

18. 9:00 – 9:20 Trening wytrzy­ma­ło­ścio­wy i siło­wy mło­dych koni M. Ruda

Zawody okręgowe młodych koni:

Początek godz. 10:00

  • Ocena koni 4 let­nich na trój­ką­cie
  • Ocena koni 4 let­nich w pro­gra­mie
  • Ocena koni 5 i 6 let­nich w pro­gra­mie

Po każ­dym prze­jeź­dzie prze­wi­dy­wa­na jest dys­ku­sja nad wysta­wio­ny­mi nota­mi.

Norma: 1 koń 10 – 15 min.

Oceniający: Komisja C – W. Markowski, S. Pietrzak; Komisje B, E, M, H (po 2 oso­by) – kur­san­ci

Opracowanie: W. Markowski, Starościn Kolonia 28.02.2013

Hodowca i Jeździec