Aktualności

Wykłady PZHK na Torwarze

5 marca 2013 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Podczas VI Zjazdu Uniwersytetu Jeździeckiego towa­rzy­szą­ce­go war­szaw­skiej CAVALIADZIE, w dniu 9 mar­ca br. (sobo­ta) odbę­dą się dwa bar­dzo cie­ka­we wykła­dy pod patro­na­tem mery­to­rycz­nym Polskiego Związku Hodowców Koni.

Sobota, godz 900 - 945

Konie dla polskiego PKB

dr Michał Wierusz-Kowalski – Polski Związek Hodowców Koni

Czy Polska może zara­biać na koniach? Zatrudnienie w bran­ży kon­nej – ile miejsc pra­cy gene­ru­je sek­tor hipo­lo­gicz­ny? Jaki jest udział prze­my­słu kon­ne­go w Krajowym Produkcie Brutto? Na te i inne pyta­nia będzie­my pró­bo­wa­li odpo­wie­dzieć przy oka­zji pre­zen­ta­cji poświę­co­nej gospodarczo-ekonomicznym aspek­tom funk­cjo­no­wa­nia sze­ro­ko poję­tej hodow­li i jeź­dziec­twa w Polsce.

Sobota, godz 1745 - 1830

20 lat Mistrzostw Polski Młodych Koni

Anna CuberPaulina Peckiel – Polski Związek Hodowców Koni

Za nami 20 lat Mistrzostw Polski Młodych Koni, czy­li wie­le wyse­lek­cjo­no­wa­nych koni na potrze­by dal­szej hodow­li i spor­tu. Nieco sta­ty­sty­ki, nie­co odnie­sień do świa­ta, tro­chę histo­rii i cze­mu w ogó­le słu­żą MPMK – ta naj­waż­niej­sza hodow­la­na impre­za w roku, impre­za dają­ca prze­gląd naj­lep­sze­go mate­ria­łu koń­skie­go w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich – sko­ki, ujeż­dże­nie, WKKW, powo­że­nie.

Zapraszamy! Liczba miejsc ogra­ni­czo­na.

Szczegóły na www.uniwersytetjezdziecki.pl
Zapisy: uj@horsesport.pl

Hodowca i Jeździec