Aktualności

Regulamin próby dzielności klaczy i ogierów rasy śląskiej

22 kwietnia 2013 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło nastę­pu­ją­ce zmia­ny w zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia sta­cjo­nar­nej pró­by dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów rasy ślą­skiej.

Cel

Proponowane zmia­ny mają na celu ulep­sze­nie dotych­czas obo­wią­zu­ją­cych zasad prze­pro­wa­dza­nia pró­by dziel­no­ści poprzez:

 • Wyeliminowanie w przy­pad­ku pró­by dziel­no­ści ogie­rów sto­so­wa­ne­go dotych­czas Indeksu Wartości Użytkowej oraz wpro­wa­dze­nie wag poszcze­gól­nych cech przy zasto­so­wa­niu suma­rycz­nej meto­dy obli­cza­nia wyni­ku koń­co­we­go pró­by;
 • Ujednolicenie zasad pró­by dziel­no­ści dla kla­czy i ogie­rów rasy ślą­skiej;
 • Uproszczenie zasad licze­nia wyni­ków koń­co­wych pró­by dziel­no­ści.

Uzasadnienie

Proponowane mody­fi­ka­cje regu­la­mi­nu prób dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów rasy ślą­skiej, podob­nie jak w przy­pad­ku poprzed­nio zgła­sza­nych zmian, wyni­ka­ją z obser­wa­cji poczy­nio­nych przez Komisję Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej, kom­plek­so­wej ana­li­zy doko­na­nej na pod­sta­wie wyni­ków prze­pro­wa­dzo­nych w poprzed­nich latach sta­cjo­nar­nych tre­nin­gów i prób dziel­no­ści dla kla­czy i ogie­rów rasy ślą­skiej w ZT Książ oraz zamia­ru Komisji popra­wie­nia czy­tel­no­ści zasad oce­ny koni pod­czas pró­by.

Zastąpienie Indeksu Wartości Użytkowej oce­ną suma­rycz­ną podyk­to­wa­ne jest zgła­sza­ną przez hodow­ców i wła­ści­cie­li koni ślą­skich potrze­bą uprosz­cze­nia spo­so­bu licze­nia wyni­ków koń­co­wych koni pod­da­wa­nych pró­bom dziel­no­ści. Jednocześnie zacho­wa­ne zosta­ją wagi cech sto­so­wa­ne dotych­czas w Indeksie Wartości Użytkowej, usta­lo­ne na pod­sta­wie wcze­śniej­szych obser­wa­cji i ana­liz. Zostaje rów­nież zacho­wa­na zasa­da nada­wa­nia poszcze­gól­nym koniom koń­co­wych ocen słow­nych wzglę­dem śred­nie­go wyni­ku pró­by dla całej staw­ki (za pomo­cą stan­dar­do­we­go odchy­le­nia staw­ki).

Komisja pod­ję­ła rów­nież decy­zję o zasto­so­wa­niu tych samych pro­gów selek­cyj­nych dla obu płci. Zgodnie z zapi­sa­mi pro­gra­mu hodow­li, pró­ba dziel­no­ści ogie­rów jest obli­ga­to­ryj­na i decy­du­je o moż­li­wo­ści wpi­su ogie­ra do księ­gi stad­nej, nato­miast kla­cze są pod­da­wa­ne pró­bie jedy­nie na dobro­wol­ny wnio­sek hodow­cy / wła­ści­cie­la, któ­re­mu zale­ży na oce­nie war­to­ści użyt­ko­wej swo­jej kla­czy.

Termin

Wprowadzone zmia­ny obo­wią­zy­wa­ły­by od sezo­nu 2013, w przy­pad­ku ogie­rów pod­da­wa­nych jesien­ne­mu tre­nin­go­wi ter­min pró­by dziel­no­ści to 11 – 12 paź­dzier­ni­ka 2013 r., nato­miast w przy­pad­ku kla­czy były­by to pró­by dziel­no­ści w ter­mi­nach 8 – 9 maja oraz 12 – 13 lip­ca 2013 r.

Załącznik

Jednolity tekst regu­la­mi­nu sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu oraz pró­by dziel­no­ści ogie­rów i kla­czy rasy ślą­skiej.

Metodyka oceny wartości użytkowej

Próby dzielności ogierów rasy śląskiej

I. Stacjonarna próba zaprzęgowa

Na pró­bę dziel­no­ści kwa­li­fi­ko­wa­ne są tyl­ko ogie­ry 2‑letnie, uro­dzo­ne do 31 maja. Ogiery uro­dzo­ne po 1 czerw­ca zda­ją pró­bę dziel­no­ści w roku następ­nym bez obni­ża­nia wyni­ku. Ogiery star­sze, któ­re z róż­nych przy­czyn nie zda­wa­ły pró­by we wła­ści­wym ter­mi­nie, mogą do niej przy­stą­pić do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym koń­czą 5 lat. Próba dziel­no­ści poprze­dzo­na jest tre­nin­giem.

Ogiery przy­wo­żo­ne są do Zakładu Treningowego w wyzna­czo­nym dniu. Przed przy­ję­ciem ogie­ra spraw­dza­na jest doku­men­ta­cja hodow­la­na i wete­ry­na­ryj­na. Ogier bada­ny jest tak­że przez leka­rza wete­ry­na­rii. Następnie jest on oce­nia­ny przez Komisję na pły­cie oraz w ruchu (stęp i kłus) na trój­ką­cie. Komisja pod­czas kwa­li­fi­ka­cji, zgod­nie z zasa­da­mi „Programu hodow­la­ne­go”, okre­śla każ­de­mu ogie­ro­wi typ, któ­ry on repre­zen­tu­je (sta­ry, nowy). Minimum boni­ta­cyj­ne usta­la się na 78 pkt.

Sprawdzany jest też sto­pień przy­go­to­wa­nia ogie­ra do pra­cy w zaprzę­gu – musi on dać się zaprząc przez nie wię­cej niż 3 oso­by, po czym ruszyć stę­pem, kłu­sem i zatrzy­mać się. Ogier bez opo­ru musi cof­nąć się mię­dzy dyszel­ki. Podciąganie pojaz­du jed­no­kon­ne­go w kie­run­ku ogie­ra jest nie­do­pusz­czal­ne. Ocenie pra­cy w zaprzę­gu pod­da­wa­ne są tyl­ko te ogie­ry, któ­rych eks­te­rier został oce­nio­ny pozy­tyw­nie przez Komisję. Podczas pre­zen­ta­cji w ręku oraz kwa­li­fi­ka­cji w zaprzę­gu dopusz­czo­ne jest wędzi­dło gru­be, dwu­czę­ścio­we. Ogier musi tak­że bez opo­ru poda­wać nogi. Ogier nie będzie przy­ję­ty do Zakładu Treningowego, jeśli nie speł­nia w/w wymo­gów. Powyższego spraw­dzia­nu doko­nu­je kie­row­nik Zakładu Treningowego w obec­no­ści człon­ka Komisji. Skład Komisji Kwalifikującej ogie­ry do Zakładu Treningowego oraz oce­nia­ją­cej je pod­czas pró­by dziel­no­ści powo­łu­je Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Koni na wnio­sek Komisji Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej.

Program pró­by

Próba trwa dwa dni. W cza­sie tre­nin­gu i pró­by obo­wią­zu­je uprząż szo­ro­wa, jed­no­li­ta dla wszyst­kich ogie­rów uczest­ni­czą­cych w tre­nin­gu i pró­bie. Pożądane jest mie­rze­nie cza­su przy uży­ciu foto­ko­mór­ki.

Dzień pierw­szy:

 1. Próba na czwo­ro­bo­ku wg załą­czo­ne­go pro­gra­mu.
  Próba na czwo­ro­bo­ku prze­pro­wa­dzo­na jest w pojeź­dzie lek­kim, 2‑osiowym, o dwóch dysz­lach. Pojazd mara­to­no­wy jed­no­kon­ny ze spraw­nym hamul­cem.
Lp.   Ocenione ele­men­ty
1. A – wjazd kłu­sem robo­czym
X – zatrzy­ma­nie, ukłon
utrzy­ma­nie linii pro­stej,
nie­ru­cho­mość
2. XGCM – kłus robo­czy utrzy­ma­nie ryt­mu i impul­su
3. MXK – wydłu­żyć wykrok
KAF – kłus robo­czy
posze­rze­nie wykro­ku, utrzy­ma­nie impul­su. Przejścia
4. FXH – wydłu­żyć wykrok
HCM – kłus robo­czy
posze­rze­nie wykro­ku, utrzy­ma­nie impul­su. Przejścia
5. MXK – stęp pośred­ni regu­lar­ność i dłu­gość wykro­ku
6. KAF – kłus robo­czy utrzy­ma­nie ryt­mu. Postawa
7. FXH – stęp pośred­ni regu­lar­ność i dłu­gość wykro­ku
8. HCMBRAD – kłus robo­czy utrzy­ma­nie ryt­mu. Postawa
9. D – koło w pra­wo o śred­ni­cy 20 m
D – koło w lewo o śred­ni­cy 20 m
regu­lar­ność, dokład­ność figu­ry. Zgięcie na kołach
10. DX – kłus robo­czy
X – zatrzy­ma­nie, ukłon
utrzy­ma­nie linii pro­stej,
nie­ru­cho­mość
Opuścić czwo­ro­bok stę­pem pośred­nim

 

Oceny ogól­ne
1. Chody stęp Obszerność, regu­lar­ność, swo­bo­da i takt 10
2. Chody kłus Obszerność, regu­lar­ność, swo­bo­da i takt 10
3. Impuls Chęć do ruchu naprzód, zaan­ga­żo­wa­nie zadu 10
4. Posłuszeństwo Reakcja na pomo­ce, współ­pra­ca z powo­żą­cym 10
5. Przydatność do
pra­cy w zaprzę­gu
Chęć do współ­pra­cy 10
Maksymalna licz­ba punk­tów 50

Skala ocen:

 • 10 pkt. – oce­na wybit­na
 • 9 pkt. – oce­na bar­dzo dobra
 • 8 pkt. – oce­na dobra
 • 7 pkt. – oce­na zado­wa­la­ją­ca
 • 6 pkt. – oce­na dosta­tecz­na
 • 5 pkt. – oce­na mier­na
 • 4 pkt. – oce­na nie zado­wa­la­ją­ca
 • 3 pkt. – oce­na zła

Punkty boni­fi­ka­cyj­ne przy­zna­je się według poniż­szej tabe­li:

Punkty czwo­ro­bo­ko­we Punkty boni­fi­ka­cyj­ne
48,5 – 50,0 10,0 pkt.
46,5 – 48,0 9,5 pkt.
44,5 – 46,0 9,0 pkt.
42,5 – 44,0 8,5 pkt.
40,5 – 42,0 8,0 pkt.
38,5 – 40,0 7,5 pkt.
36,5 – 38,0 7,0 pkt.
34,5 – 36,0 6,5 pkt.
32,5 – 34,0 6,0 pkt.
30,5 – 32,0 5,5 pkt.
28,5 – 30,0 5,0 pkt.
26,5 – 28,0 4,5 pkt.
24,5 – 26,0 4,0 pkt.
22,5 – 24,0 3,5 pkt.
20,5 – 22,0 3,0 pkt.
18,5 – 20,0 2,5 pkt.
16,5 – 18,0 2,0 pkt.
14,5 – 16,0 1,5 pkt.
14 i mniej dys­kwa­li­fi­ka­cja
 • Próba szyb­ko­ści w kłu­sie na dystan­sie 1 km.
  Teren pła­ski, pod­ło­że natu­ral­ne (piasz­czy­ste, żwi­ro­we, tra­wia­ste). Pojazd jak w pró­bie na czwo­ro­bo­ku.
  Najlepszy wynik, za któ­ry przy­zna­je się maks. ilość punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych (10 pkt.), usta­la się na 2 min 59 sek. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 2 min 59 sek nie jest nagra­dza­ny dodat­ko­wy­mi punk­ta­mi boni­fi­ka­cyj­ny­mi. Przekroczenie cza­su 3 min 50 sek – dys­kwa­li­fi­ka­cja. Każde przej­ście przez ogie­ra z kłu­sa do galo­pu na 5 foulee jest kara­ne doda­niem do uzy­ska­ne­go cza­su 5 sekund. Po 5 przej­ściach do galo­pu na 5 foulee nastę­pu­je dys­kwa­li­fi­ka­cja.
  Norma cza­su   Norma cza­su dla złych
  warun­ków pogo­do­wych
  Czas od Czas do Pkt.   Czas od Czas do Pkt.
  i mniej 0:02:59 10,0   i mniej 0:03:17 10,0
  0:03:00 0:03:02 9,5   0:03:18 0:03:20 9,5
  0:03:03 0:03:05 9,0   0:03:21 0:03:23 9,0
  0:03:06 0:03:08 8,5   0:03:24 0:03:26 8,5
  0:03:09 0:03:11 8,0   0:03:27 0:03:29 8,0
  0:03:12 0:03:14 7,5   0:03:30 0:03:32 7,5
  0:03:15 0:03:17 7,0   0:03:33 0:03:35 7,0
  0:03:18 0:03:20 6,5   0:03:36 0:03:38 6,5
  0:03:21 0:03:23 6,0   0:03:39 0:03:41 6,0
  0:03:24 0:03:26 5,5   0:03:42 0:03:44 5,5
  0:03:27 0:03:29 5,0   0:03:45 0:03:47 5,0
  0:03:30 0:03:32 4,5   0:03:48 0:03:50 4,5
  0:03:33 0:03:35 4,0   0:03:51 0:03:53 4,0
  0:03:36 0:03:38 3,5   0:03:54 0:03:56 3,5
  0:03:39 0:03:41 3,0   0:03:57 0:03:59 3,0
  0:03:42 0:03:44 2,5   0:04:00 0:04:02 2,5
  0:03:45 0:03:47 2,0   0:04:03 0:04:05 2,0
  0:03:48 0:03:50 1,5   0:04:06 0:04:08 1,5
  0:03:51 i wię­cej dys­kwa­li­fi­ka­cja   0:04:09 i wię­cej dys­kwa­li­fi­ka­cja

Dzień dru­gi

 1. Próba wytrzy­ma­ło­ści.
  Chody prze­mien­ne stęp i kłus. Dystans 2 km. Teren pła­ski, pod­ło­że natu­ral­ne (piasz­czy­ste, żwi­ro­we, tra­wia­ste). Próba odby­wa się w pojeź­dzie z dwo­ma dyszel­ka­mi o dłu­go­ści zgod­nej z regu­ła­mi powo­że­nia. Pojazdy muszą speł­niać pod­sta­wo­we warun­ki bez­pie­czeń­stwa. Obciążenie rów­ne 100 % masy cia­ła ogie­ra (masa pojaz­du + powo­żą­ce­go + ładu­nek).
  Najlepszy wynik, za któ­ry przy­zna­je się mak­sy­mal­ną ilość punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych (10 pkt.), usta­la się na 6 min 09 sek. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 6 min 09 sek nie jest nagra­dza­ny dodat­ko­wy­mi punk­ta­mi boni­fi­ka­cyj­ny­mi. Przekroczenie cza­su 7 min 51 sek – dys­kwa­li­fi­ka­cja. Każde przej­ście przez ogie­ra z kłu­sa do galo­pu na 5 foulee jest kara­ne doda­niem do uzy­ska­ne­go cza­su 5 sekund. Po 5 przej­ściach do galo­pu na 5 foulee nastę­pu­je dys­kwa­li­fi­ka­cja.
  Norma cza­su   Norma cza­su dla złych
  warun­ków pogo­do­wych
  Czas od Czas do Pkt.   Czas od Czas do Pkt.
  i mniej 0:06:09 10,0   i mniej 0:06:46 10,0
  0:06:10 0:06:15 9,5   0:06:47 0:06:52 9,5
  0:06:16 0:06:21 9,0   0:06:53 0:06:58 9,0
  0:06:22 0:06:27 8,5   0:06:59 0:07:04 8,5
  0:06:28 0:06:33 8,0   0:07:05 0:07:10 8,0
  0:06:34 0:06:39 7,5   0:07:11 0:07:16 7,5
  0:06:40 0:06:45 7,0   0:07:17 0:07:22 7,0
  0:06:46 0:06:51 6,5   0:07:23 0:07:28 6,5
  0:06:52 0:06:57 6,0   0:07:29 0:07:34 6,0
  0:06:58 0:07:03 5,5   0:07:35 0:07:40 5,5
  0:07:04 0:07:09 5,0   0:07:41 0:07:46 5,0
  0:07:10 0:07:15 4,5   0:07:47 0:07:52 4,5
  0:07:16 0:07:21 4,0   0:07:53 0:07:58 4,0
  0:07:22 0:07:27 3,5   0:07:59 0:08:04 3,5
  0:07:28 0:07:33 3,0   0:08:05 0:08:10 3,0
  0:07:34 0:07:39 2,5   0:08:11 0:08:16 2,5
  0:07:40 0:07:45 2,0   0:08:17 0:08:22 2,0
  0:07:46 0:07:51 1,5   0:08:23 0:08:28 1,5
  0:07:52 i wię­cej dys­kwa­li­fi­ka­cja   0:08:29 i wię­cej dys­kwa­li­fi­ka­cja
 2. Próba szyb­ko­ści w stę­pie.
  Warunki doty­czą­ce pojaz­du, uprzę­ży, obcią­że­nia i pod­ło­ża, jak w pró­bie wytrzy­ma­ło­ści. Dystans 500 m. Norma cza­su 3 min 45 sek. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 3 min 45 sek nie jest nagra­dza­ny dodat­ko­wy­mi punk­ta­mi boni­fi­ka­cyj­ny­mi. Przekroczenie cza­su 4 min 53 sek – dys­kwa­li­fi­ka­cja. Każde przej­ście przez ogie­ra ze stę­pa do kłu­sa na 5 kro­ków jest kara­ne doda­niem do uzy­ska­ne­go cza­su 5 sekund. Po 5 przej­ściach do kłu­sa na 5 kro­ków nastę­pu­je dys­kwa­li­fi­ka­cja.
  Norma cza­su   Norma cza­su dla złych
  warun­ków pogo­do­wych
  Czas od Czas do Pkt.   Czas od Czas do Pkt.
  i mniej 0:03:45 10,0   i mniej 0:04:08 10,0
  0:03:46 0:03:49 9,5   0:04:09 0:04:12 9,5
  0:03:50 0:03:53 9,0   0:04:13 0:04:16 9,0
  0:03:54 0:03:57 8,5   0:04:17 0:04:20 8,5
  0:03:58 0:04:01 8,0   0:04:21 0:04:24 8,0
  0:04:02 0:04:05 7,5   0:04:25 0:04:28 7,5
  0:04:06 0:04:09 7,0   0:04:29 0:04:32 7,0
  0:04:10 0:04:13 6,5   0:04:33 0:04:36 6,5
  0:04:14 0:04:17 6,0   0:04:37 0:04:40 6,0
  0:04:18 0:04:21 5,5   0:04:41 0:04:44 5,5
  0:04:22 0:04:25 5,0   0:04:45 0:04:48 5,0
  0:04:26 0:04:29 4,5   0:04:49 0:04:52 4,5
  0:04:30 0:04:33 4,0   0:04:53 0:04:56 4,0
  0:04:34 0:04:37 3,5   0:04:57 0:05:00 3,5
  0:04:38 0:04:41 3,0   0:05:01 0:05:04 3,0
  0:04:42 0:04:45 2,5   0:05:05 0:05:08 2,5
  0:04:46 0:04:49 2,0   0:05:09 0:05:12 2,0
  0:04:50 0:04:53 1,5   0:05:13 0:05:16 1,5
  0:04:54 i wię­cej dys­kwa­li­fi­ka­cja   0:05:17 i wię­cej dys­kwa­li­fi­ka­cja

UWAGA!

 1. W przy­pad­ku złych warun­ków pod­czas prze­pro­wa­dza­nie pró­by dziel­no­ści (pogo­da, pod­ło­że) Komisja Oceny ma pra­wo zła­go­dzić nor­my cza­so­we poszcze­gól­nych ele­men­tów pró­by (mak­sy­mal­nie o 10%).
 2. W przy­pad­ku obja­wów złe­go samo­po­czu­cia ogie­ra pod­czas pró­by (np. kol­ka moczo­wa, kula­wi­zna) Komisja Oceny ma pra­wo wyco­fać ogie­ra z pró­by.
 3. W przy­pad­ku, gdy wyni­ki osią­ga­ne przez jed­ne­go z ogie­rów w poszcze­gól­nych ele­men­tach pró­by znacz­nie odbie­ga­ją od rezul­ta­tów pozo­sta­łych ogie­rów w staw­ce, Komisja Oceny ma pra­wo wyco­fać ogie­ra z pró­by.
 4. Dyskwalifikacja w jed­nym z ele­men­tów pró­by (1 punkt boni­fi­ka­cyj­ny za któ­ry­kol­wiek z ele­men­tów pró­by) ozna­cza auto­ma­tycz­ną dys­kwa­li­fi­ka­cję w wyni­kach koń­co­wych pró­by dziel­no­ści – ogier nie koń­czy pró­by.

Na wynik pró­by skła­da­ją się oce­ny wysta­wio­ne przez Kierownika Zakładu Treningowego na pod­sta­wie obser­wa­cji w trak­cie tre­nin­gu, ocen komi­sji wysta­wio­nych pod­czas dwu dni pró­by i ocen obce­go powo­żą­ce­go doko­nu­ją­ce­go oce­ny na 8 – 14 dni przed pró­bą. Oceny obce­go powo­żą­ce­go wysta­wia­ne są na pod­sta­wie prze­jaz­du pró­by na czwo­ro­bo­ku i oce­nie tych samych ele­men­tów, któ­re następ­nie oce­ni Komisja. Oceny obce­go powo­żą­ce­go są prze­li­cza­ne tak samo jak oce­ny Komisji. Oceny te są prze­ka­zy­wa­ne pra­cow­ni­ko­wi PZHK i nie są ujaw­nia­ne do cza­su zakoń­cze­nia pró­by.

Kierownik Zakładu Treningowego zobo­wią­za­ny jest do przed­sta­wie­nia wyni­ków oce­ny w przed­dzień pró­by. Oceniając cha­rak­ter i tem­pe­ra­ment Kierownik Zakładu Treningowego bie­rze pod uwa­gę to, że:

 • Charakter jest to zespół cech psy­chicz­nych, wła­ści­wych dane­mu konio­wi, któ­re prze­ja­wia­ją się w jego świa­do­mym dzia­ła­niu. Wyrazem cha­rak­te­ru konia jest rów­nież jego sto­su­nek do innych koni oraz ludzi. W popu­la­cji moż­na wyróż­nić mię­dzy inny­mi: konie łagod­ne lub gwał­tow­ne, łatwe lub trud­ne w obsłu­dze, odważ­ne lub tchórz­li­we, przy­ja­zne lub zło­śli­we. Poważnymi wada­mi cha­rak­te­ru z punk­tu widze­nia użyt­ko­wo­ści są trud­no­ści w obsłu­dze, agre­sja w sto­sun­ku do ludzi i innych koni, brak ambi­cji i woli wal­ki u koni spor­to­wych.
 • Temperament jest to uspo­so­bie­nie konia wyra­ża­ją­ce się w jego reak­cjach psy­cho­ner­wo­wych na wyda­rze­nia świa­ta zewnętrz­ne­go. Reakcje te mogą mieć róż­ne natę­że­nie, szyb­kość i róż­ny czas trwa­nia. Dlatego też moż­na roz­róż­nić kil­ka typów tem­pe­ra­men­tu, bio­rąc pod uwa­gę łatwość reak­cji pobu­dza­nia i hamo­wa­nia na czyn­ni­ki zewnętrz­ne. Z punk­tu widze­nia czę­stych kon­tak­tów z czło­wie­kiem naj­le­piej, aby koń cha­rak­te­ry­zo­wał się zrów­no­wa­żo­nym tem­pe­ra­men­tem.

Podsumowanie pró­by dziel­no­ści ogie­rów ślą­skich

Lp. Cecha Ocena kie­row­ni­ka ZT Ocena obce­go powo­żą­ce­go Ocena komi­sji Waga cechy Maksymalna licz­ba punk­tów w oce­nie koń­co­wej
1. Charakter i zacho­wa­nie 10     1 10
2. Przydatność do użyt­ko­wa­nia zaprzę­go­we­go 10     0,5 5
4. Stęp w zaprzę­gu 10     0,5 5
5. Kłus w zaprzę­gu 10     0,5 5
6. Ocena obce­go powo­żą­ce­go   10   1,5 15
7. Ujeżdżenie     10 1,5 15
8. Próba szyb­ko­ści w kłu­sie     10 1,5 15
9. Próba wytrzy­ma­ło­ści     10 1,5 15
10. Próba szyb­ko­ści w stę­pie     10 1,5 15
  Ogółem 40 10 40   100

Wszystkie cechy są oce­nia­ne w ska­li 10-punktowej. Wynik koń­co­wy sta­no­wi suma uzy­ska­nych w poszcze­gól­nych ele­men­tach pró­by punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych, prze­mno­żo­nych przez wagi tych cech. Przedziały punk­to­we dla poszcze­gól­nych ocen usta­la się według zasa­dy:

Ocena Punkty
Wybitna x+2SD i wię­cej
Bardzo dobra x+SD do x+2SD‑0,01
Dobra x do x+SD‑0,01
Dostateczne x‑SD do x‑0,01
Niedostateczna x‑SD‑0,01 i mniej

gdzie x sta­no­wi śred­nią aryt­me­tycz­ną oce­nia­nej staw­ki, a SD – odchy­le­nie stan­dar­do­we ocen ogie­rów.

Ogier zda­je pró­bę, jeże­li uzy­skał oce­nę co naj­mniej dosta­tecz­ną. Podczas pró­by dziel­no­ści sto­so­wa­ne są róż­ne pro­gi selek­cyj­ne dla dwu typów ogie­rów (sta­ry, nowy). W przy­pad­ku koni rasy ślą­skiej repre­zen­tu­ją­cych sta­ry typ, próg koniecz­ny do wpi­sa­nia ogie­ra do księ­gi stad­nej zosta­je obni­żo­ny do pozio­mu x‑1,25 SD.

Próby dzielności klaczy rasy śląskiej

Klacze mogą być pod­da­wa­ne pró­bom dziel­no­ści po ukoń­cze­niu 3 roku życia, w przy­pad­ku sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu w Zakładzie Treningowym – do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym klacz koń­czy 5 lat. W przy­pad­ku kla­czy 5‑letnich i star­szych wynik koń­co­wy pró­by zosta­je obni­żo­ny o 5%.

I. Stacjonarna próba zaprzęgowa poprzedzona treningiem

Stacjonarnej pró­bie zaprzę­go­wej mogą zostać pod­da­ne kla­cze wpi­sa­ne lub speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do ksiąg stad­nych koni rasy ślą­skiej, jed­nak w pierw­szej kolej­no­ści przyj­mo­wa­ne będą kla­cze wpi­sa­ne lub speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do czę­ści głów­nej księ­gi. Klacze powin­ny być jało­we lub nisko­źreb­ne (mak­sy­mal­nie do 4. mie­sią­ca cią­ży włącz­nie w momen­cie roz­po­czę­cia tre­nin­gu).

Trening sta­cjo­nar­ny oraz dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści dla kla­czy jest pro­wa­dzo­na zgod­nie z zasa­da­mi sta­cjo­nar­nej pró­by zaprzę­go­wej dla ogie­rów rasy ślą­skiej. Wyjątkiem są wyma­ga­nia pod­czas kwa­li­fi­ka­cji – kla­cze muszą być przy­zwy­cza­jo­ne do poda­wa­nia wszyst­kich nóg, opro­wa­dza­nia w ręku oraz lon­żo­wa­nia w obie stro­ny w ogło­wiu z oku­la­ra­mi oraz w uprzę­ży z pod­ogo­niem i pod­pin­ką, bez wymo­gu oprzę­ga­nia.

Hodowca i Jeździec