Aktualności

Ogólnopolski Czempionat Kuców

9 maja 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Regulamin

9 czerwca 2013 r.

Na Czempionacie mogą być przed­sta­wio­ne kuce uro­dzo­ne w Polsce, zaopa­trzo­ne w pasz­port PZHK, wpi­sa­ne lub mają­ce pra­wo wpi­su do Polskiej Księgi stad­nej kuców.

Kuce przed­sta­wio­ne będą w nastę­pu­ją­cych kla­sach:

 • ogie­ry wpi­sa­ne do księ­gi w wie­ku pow. 4 lat
 • ogie­ry wpi­sa­ne lub speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi, w wie­ku do 4 lat
 • kla­cze wpi­sa­ne do księ­gi w wie­ku pow. 4 lat.
 • kla­cze wpi­sa­ne lub speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi, w wie­ku do 4 lat
 • ogier­ki dwu­let­nie speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi
 • ogier­ki rocz­ne speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi
 • klacz­ki dwu­let­nie speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi
 • klacz­ki rocz­ne speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi

Poza kon­kur­sem mogą być przed­sta­wio­ne kuce spro­wa­dzo­ne spo­za gra­ni­cy lub uro­dzo­ne w Polsce zaopa­trzo­ne w obce pasz­por­ty, wpi­sa­ne lub mają­ce pra­wo wpi­su do Polskiej Księgi stad­nej kuców.

 • ogie­ry wpi­sa­ne lub speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi
 • kla­cze wpi­sa­ne lub speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi

Katalog kuców wysta­wia­nych w Czempionacie spo­rzą­dzo­ny jest przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi.

Zgłoszenia nale­ży prze­słać do OZHK w Łodzi do dnia 28 maja 2013 roku.

Wszystkie kuce będą oce­nia­ne indy­wi­du­al­nie przez Komisję powo­ła­ną przez
Komitet Organizacyjny Czempionatu.
Komisja będzie oce­nia­ła kuce wg nastę­pu­ją­cych kry­te­riów:

 • za typ raso­wy – do 10 punk­tów boni­ta­cyj­nych
 • za pokrój – do 10 punk­tów boni­ta­cyj­nych
 • za ruch: w stę­pie – do 10 punk­tów boni­ta­cyj­nych
 • w kłu­sie – do 10 punk­tów boni­ta­cyj­nych
 • za kon­dy­cję, pie­lę­gna­cję i przy­go­to­wa­nie do pre­zen­ta­cji – do 10 punk­tów boni­ta­cyj­nych
 • ŁĄCZNA OCENA – do 50 punk­tów boni­ta­cyj­nych

Komisja wybie­ra Czempiona i vice­czem­pio­na każ­dej kla­sy. Spośród czem­pio­nów i vice­cze­mio­nów w kla­sach ogierów/ogierków i klaczy/klaczek wybie­ra się 4 naj­lep­sze i dla 4 naj­lep­szych ogierów/ogierków oraz 4 naj­lep­szych klaczy/klaczek orga­ni­za­tor prze­wi­du­je nagro­dy z fun­du­szy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czempiony i wice­czem­pio­ny w gru­pach ogierów/ogierków i klaczy/klaczek będą wybie­ra­ne pod warun­kiem zgło­szo­nych do oce­ny mini­mum 4 sztuk. W przy­pad­ku zgło­sze­nia mniej niż 4 sztuk w kla­sie, ist­nie­je moż­li­wość połą­cze­nia klas.
Do Czempionatu ogier­ków i kla­czek kwa­li­fi­ku­ją się ogier­ki i klacz­ki z rocz­ni­ka 2011 i 2012 speł­nia­ją­ce rodo­wo­do­we warun­ki wpi­su do Polskiej Księgi Stadnej Kuców.
Po zakoń­cze­niu pra­cy Komisji Przewodniczący spo­rzą­dza pro­to­kół i poda­je go do publicz­nej wia­do­mo­ści. Orzeczenia Komisji są osta­tecz­ne. Po oce­nie każ­de­go konia, prze­wod­ni­czą­cy komi­sji publicz­nie sko­men­tu­je oce­nę.
Osoby praw­ne lub fizycz­ne mogą funk­cjo­no­wać i wrę­czać nagro­dy rze­czo­we w uzgod­nie­niu z orga­ni­za­to­ra­mi Czempionatu . Wszyscy wystaw­cy otrzy­mu­ją flot dla kuców i dyplo­my hono­ro­we za uczest­nic­two w Czempionacie.

Opłata orga­ni­za­cyj­na – 30 zł od konia – pobie­ra­na w dniu wysta­wy

Godzina 10:30 – odpra­wa (obo­wiąz­ko­we pasz­por­ty z aktu­al­nym szcze­pie­niem prze­ciw­ko gry­pie i orze­cze­nie lekarsko-weterynaryjne, numer kon­ta ban­ko­we­go hodow­cy i wła­ści­cie­la kuca- nie­zbęd­ny do udzia­łu w czem­pio­na­cie).

Komitet organizacyjny

 • PZHK
 • TKHK Opoczno
 • OZHK Łódź

UWAGA!!!
Organizatorzy czem­pio­na­tu nie zwra­ca­ją kosz­tów dojaz­du, ubez­pie­cze­nia koni, noc­le­gów oraz nie odpo­wia­da­ją za ewen­tu­al­ne wypad­ki i szko­dy mate­rial­ne powsta­łe w cza­sie trans­por­tu koni i w cza­sie trwa­nia czem­pio­na­tu.
W spra­wach orga­ni­za­cyj­nych nale­ży kon­tak­to­wać się z OZHK w Łodzi 42 632 – 05-59.

Hodowca i Jeździec