Aktualności

Ogólnopolski Czempionat Kuców

9 maja 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Regulamin

9 czerwca 2013 r.

Na Czempionacie mogą być przedstawione kuce urodzone w Polsce, zaopatrzone w paszport PZHK, wpisane lub mające prawo wpisu do Polskiej Księgi stadnej kuców.

Kuce przedstawione będą w następujących klasach:

 • ogiery wpisane do księgi w wieku pow. 4 lat
 • ogiery wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi, w wieku do 4 lat
 • klacze wpisane do księgi w wieku pow. 4 lat.
 • klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi, w wieku do 4 lat
 • ogierki dwuletnie spełniające warunki wpisu do księgi
 • ogierki roczne spełniające warunki wpisu do księgi
 • klaczki dwuletnie spełniające warunki wpisu do księgi
 • klaczki roczne spełniające warunki wpisu do księgi

Poza konkursem mogą być przedstawione kuce sprowadzone spoza granicy lub urodzone w Polsce zaopatrzone w obce paszporty, wpisane lub mające prawo wpisu do Polskiej Księgi stadnej kuców.

 • ogiery wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi
 • klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi

Katalog kuców wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi.

Zgłoszenia należy przesłać do OZHK w Łodzi do dnia 28 maja 2013 roku.

Wszystkie kuce będą oceniane indywidualnie przez Komisję powołaną przez
Komitet Organizacyjny Czempionatu.
Komisja będzie oceniała kuce wg następujących kryteriów:

 • za typ rasowy – do 10 punktów bonitacyjnych
 • za pokrój – do 10 punktów bonitacyjnych
 • za ruch: w stępie – do 10 punktów bonitacyjnych
 • w kłusie – do 10 punktów bonitacyjnych
 • za kondycję, pielęgnację i przygotowanie do prezentacji – do 10 punktów bonitacyjnych
 • ŁĄCZNA OCENA – do 50 punktów bonitacyjnych

Komisja wybiera Czempiona i viceczempiona każdej klasy. Spośród czempionów i viceczemionów w klasach ogierów/ogierków i klaczy/klaczek wybiera się 4 najlepsze i dla 4 najlepszych ogierów/ogierków oraz 4 najlepszych klaczy/klaczek organizator przewiduje nagrody z funduszy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czempiony i wiceczempiony w grupach ogierów/ogierków i klaczy/klaczek będą wybierane pod warunkiem zgłoszonych do oceny minimum 4 sztuk. W przypadku zgłoszenia mniej niż 4 sztuk w klasie, istnieje możliwość połączenia klas.
Do Czempionatu ogierków i klaczek kwalifikują się ogierki i klaczki z rocznika 2011 i 2012 spełniające rodowodowe warunki wpisu do Polskiej Księgi Stadnej Kuców.
Po zakończeniu pracy Komisji Przewodniczący sporządza protokół i podaje go do publicznej wiadomości. Orzeczenia Komisji są ostateczne. Po ocenie każdego konia, przewodniczący komisji publicznie skomentuje ocenę.
Osoby prawne lub fizyczne mogą funkcjonować i wręczać nagrody rzeczowe w uzgodnieniu z organizatorami Czempionatu . Wszyscy wystawcy otrzymują flot dla kuców i dyplomy honorowe za uczestnictwo w Czempionacie.

Opłata organizacyjna – 30 zł od konia – pobierana w dniu wystawy

Godzina 10:30 – odprawa (obowiązkowe paszporty z aktualnym szczepieniem przeciwko grypie i orzeczenie lekarsko-weterynaryjne, numer konta bankowego hodowcy i właściciela kuca- niezbędny do udziału w czempionacie).

Komitet organizacyjny

 • PZHK
 • TKHK Opoczno
 • OZHK Łódź

UWAGA!!!
Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania czempionatu.
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z OZHK w Łodzi 42 632-05-59.

Hodowca i Jeździec