Aktualności

VII Otwarta Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych

9 maja 2013 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Regulamin wystawy klaczy

I. Organizatorzy:

 • Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Oddział Poświętne w Płońsku
 • Terenowe Koło Hodowców Koni w Płońsku

II. Data i miejsce wystawy:

 • 22 – 23 czerw­ca 2013 r. – MODR Poświętne

III. Komisja Oceny

Komisje oce­ny powo­łu­ją orga­ni­za­to­rzy w skła­dzie 3 oso­bo­wym.

Ocena doko­ny­wa­na jest dwu­eta­po­wo*:

 1. Ocena hodow­la­na w ska­li 100 pkt.
  * W przy­pad­ku gdy do uczest­nic­twa w wysta­wie zosta­ną zgło­szo­ne mło­de kla­cze – prze­wi­du­je się wów­czas oce­nę boni­ta­cyj­ną rów­no­znacz­ną z wpi­sem do księ­gi
 2. Ocena wysta­wo­wa

Członkowie Komisji pra­cu­ją nie­za­leż­nie i poda­ją poszcze­gól­ne skła­do­we oce­ny do publicz­nej wia­do­mo­ści zaraz po doko­na­niu oce­ny dane­go ele­men­tu.
Po zakoń­cze­niu oce­ny każ­de­go konia sekre­ta­riat wyli­cza śred­nią ocen i poda­je wyni­ki do publicz­nej wia­do­mo­ści. Wyniki oce­ny są osta­tecz­ne.

IV. Warunki uczestnictwa w wystawie

W wysta­wie mogą brać udział kla­cze, któ­re ukoń­czy­ły 24 mie­sią­ce – rasa konik pol­ski, 27 mie­się­cy – rasa pol­ski koń zim­no­krwi­sty i 30 mie­się­cy – rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, wiel­ko­pol­ska, mało­pol­ska i ślą­ska oraz kla­cze star­sze zare­je­stro­wa­ne w WZHK/OZHK, speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi głów­nej ras: pol­ski koń zim­no­krwi­sty, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, wiel­ko­pol­ska, mało­pol­ska i ślą­ska, a tak­że rasy konik pol­ski i hucuł.

Nie dopusz­cza się kla­czy, któ­re w poprzed­nich latach na wysta­wie w Poświętnem zaję­ły jed­no z trzech pierw­szych miejsc.

Wszystkie wysta­wio­ne kla­cze otrzy­mu­ją flo i dyplo­my, a trzy naj­wy­żej oce­nio­ne pucha­ry i tytu­ły czem­pion­ki , I vice czem­pion­ki , II vice czem­pion­ki
Brak udzia­łu w deko­ra­cji w dniu 17.06.2011 pozba­wia klacz pra­wa do kla­sy­fi­ka­cji i zdo­by­tych nagród.
W pierw­szym eta­pie kla­cze będą pre­zen­to­wa­ne na pły­cie. Następnie pre­zen­to­wa­ne w ręku w ruchu: stę­pem i kłu­sem

 • Komisja doko­nu­je oce­ny nastę­pu­ją­cych ele­men­tów:
  typ gło­wa
  i szy­ja
  kło­da nogi
  przed­nie
  nogi
  tyl­ne
  kopy­ta stęp kłus ogól­ne
  wra­że­nie
  15 5 15 10 10 10 10 10 15
 • Ocena hodow­la­na jest doko­ny­wa­na wspól­nie przez komi­sję i poda­wa­na do publicz­nej wia­do­mo­ści
 • Minimum boni­ta­cyj­ne dla kla­czy poszcze­gól­nych ras wyno­si:
  • pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi – 75 pkt.;
  • pol­ski koń zim­no­krwi­sty – 72 pkt.;
  • rasa ślą­ska – 74 pkt.;
  • rasa mało­pol­ska – 75 pkt.;
  • rasa wiel­ko­pol­ska – 70 pkt.;
  • rasa hucul­ska – 74 pkt;
  • konik pol­ski – 74 pkt.
 • Skala oce­ny hodow­la­nej:
  Max
  15
  Ocena słow­na Max
  10
  Ocena słow­na Max
  5
  Ocena słow­na
  15 pkt. dosko­na­ła 10 pkt. dosko­na­ła 5 pkt. bar­dzo dobra
  14 pkt. bar­dzo dobra 9 pkt. bar­dzo dobra 4 pkt. dobra
  13 pkt. dobra 8 pkt. dobra 3 pkt. dosta­tecz­na
  12 pkt. dość dobra 7 pkt. zado­wa­la­ją­ca 2 pkt. nie­do­sta­tecz­na
  11 pkt. zado­wa­la­ją­ca 6 pkt. dosta­tecz­na
  10 pkt. dosta­tecz­na 5 pkt. mier­na
  9 pkt. mier­na 4 pkt. nie­do­sta­tecz­na
  8 pkt. nie­do­sta­tecz­na
 • Ocena wysta­wo­wa pro­wa­dzo­na jest rów­no­le­gle:
  w oce­nie indy­wi­du­al­nej koni komi­sja sto­su­je ska­lę od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.) za nastę­pu­ją­ce ele­men­ty:
  1. typ
  2. pokrój
  3. stęp
  4. kłus
  5. kon­dy­cja, pie­lę­gna­cja i przy­go­to­wa­nie do wysta­wy

  Po zakoń­cze­niu pre­zen­ta­cji konia sekre­ta­riat poda­je śred­nią oce­nę łącz­ną.

Warunkiem roze­gra­nia czem­pio­na­tu raso­we­go jest uczest­nic­two min. 5 kla­czy w gru­pie.
Po zakoń­cze­niu oce­ny gru­py raso­wej kla­czy komi­sja wybie­ra czem­pion­kę, vice-czempionkę i II-vice czem­pion­kę rasy.

 • Jeżeli kla­cze uzy­ska­ją taką sama licz­bę punk­tów ele­men­tem decy­du­ją­cym o zaję­ciu loka­ty jest typ kla­czy.
 • Jeżeli za typ kla­cze uzy­ska­ły taką sama oce­nę, to w kolej­no­ści roz­pa­tru­je się stęp, a potem kłus.

Spośród czem­pio­nek poszcze­gól­nych ras komi­sja wybie­ra – Najlepszą Klacz Wystawy.

V. Katalog:

Sporządzony jest w opar­ciu o doku­men­ty hodow­la­ne znaj­du­ją­ce się w Wojewódzkim Związku Hodowców Koni w Warszawie.

VI. Wymogi dla klaczy biorących udział w wystawie:

 •  szcze­pie­nia prze­ciw­ko gry­pie odno­to­wa­ne w pasz­por­cie.
 • aktu­al­ne świa­dec­two zdro­wia z miej­sca pocho­dze­nia – mówią­ce, że klacz pocho­dzi z tere­nu wol­ne­go od cho­rób zakaź­nych.
Hodowca i Jeździec