Aktualności

Jeszcze raz Teraz polskie konie!

8 maja 2013 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,,,,,,,,,,,,

Zapraszamy wszyst­kich do odwie­dza­nia nowej zakład­ki „Teraz Polskie Konie” (menu Selekcja), gdzie są zebra­ne aktu­al­no­ści doty­czą­ce wyni­ków koni pol­skiej hodow­li na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Równocześnie chcie­li­by­śmy zachę­cić Państwa do pod­sy­ła­nia infor­ma­cji (lin­ków) z Europy i ze Świata, gdzie zauwa­żo­ne zosta­ły konie naszej hodow­li. Informacje te pro­si­my prze­sy­łać na spe­cjal­ny adres Teraz Polskie Konie – kontakt@terazpolskiekonie.pl.
Mamy nadzie­ję, że pomysł się spodo­ba i liczy­my na współ­pra­cę z Państwa stro­ny.

Hodowca i Jeździec