Aktualności

Międzynarodowy sukces klaczy Harfa

9 maja 2013 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

cytatW dniach 3 – 5 maja odby­ły się Międzynarodowe Zawody w Sportowych Rajdach Konnych w miej­sco­wo­ści Babolna na Węgrzech. W kon­kur­sie CEI 1* na dystan­sie 80 kilo­me­trów dru­gie miej­sce zaję­ła mało­pol­ska klacz Harfa (Eston od Hula/Aragon) pod Magdaleną Jabłońską, ze śred­nią pręd­ko­ścią 19,150 km/h. Klacz jest wła­sno­ścią Pana Grzegorza Lesia zamiesz­ka­łe­go w Rzeszowie.
Start moż­na zali­czyć do bar­dzo uda­nych, szcze­gól­nie ze wzglę­du na panu­ją­ce trud­ne warun­ki na tra­sie po burzach oraz fakt, że kon­kurs ukoń­czy­ło 8 z 20 star­tu­ją­cych koni.

Babolna 2013 Babolna 2013 289 Babolna 2013 716

Źródło: www.ozhk.rzeszow.pl

Hodowca i Jeździec