Aktualności

Zmiany w programach hodowli

27 maja 2013 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe, · Rasa: ,,,,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspól­nych usta­le­niach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po kon­sul­ta­cjach z hodow­ca­mi, infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­sze zmia­ny w pro­gra­mach hodow­li, któ­re będą obo­wią­zy­wać od 20 czerw­ca 2013 roku, z wyjąt­kiem punk­tu I.3, któ­ry obo­wią­zy­wać będzie od 1 stycz­nia 2014 r.

I. Próby dzielności ogierów i klaczy

1. Stacjonarna próba dzielności ogierów sp, wlkp, m oraz importowanych po 60-dniowym treningu zaprzęgowym (w miejsce próby po 100-dniowym treningu zaprzęgowym)

Program kwa­li­fi­ka­cji

 1. Badanie wete­ry­na­ryj­ne ogól­ne­go sta­nu zdro­wia (w tym spraw­dze­nie szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie w pasz­por­cie hodow­la­nym) oraz zmie­rze­nie ogie­ra (trzy pod­sta­wo­we wymia­ry).
 2. Ocena ogie­rów na pły­cie i pre­zen­ta­cja w ręku na trój­ką­cie (w stę­pie i kłu­sie).
  Ogier pre­zen­to­wa­ny będzie indy­wi­du­al­nie, na pły­cie oraz w ruchu w ręku na trój­ką­cie.
  Ogiery maści: sro­ka­tej, taran­to­wa­tej, iza­be­lo­wa­tej, buła­nej muszą uzy­skać boni­ta­cję mini­mum 78 pkt. Ogiery pozo­sta­łych maści muszą uzy­skać boni­ta­cję mini­mum 78 pkt., w tym mini­mum 15 pkt. za stęp i kłus oraz 4 pkt. za gło­wę i szy­ję.
 3. Przegląd w ręku na twar­dej nawierzch­ni – w stę­pie i kłu­sie.
 4. Ocena ruchu luzem. Za ruch luzem (kłus, galop) oraz stęp w ręku ogie­ry muszą uzy­skać nastę­pu­ją­ce noty: ogie­ry „kolo­ro­we” – mini­mum 18 pkt., pozo­sta­łe 21 pkt. Maksymalnie każ­dy ogier może uzy­skać za te trzy cechy 30 pkt. (po 10 pkt. za każ­dą cechę).
 5. Sprawdzenie stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­ra do pra­cy w zaprzę­gu i oce­na jako­ści ruchu (stęp i kłus) w zaprzę­gu. Za ruch w zaprzę­gu (stęp i kłus) ogie­ry „kolo­ro­we” muszą uzy­skać mini­mum 12 pkt., a pozo­sta­łe min. 14 pkt. Maksymalnie każ­dy ogier za te ele­men­ty może uzy­skać 20 pkt (po 10 pkt. za każ­dą cechę).
  Podczas ruchu w zaprzę­gu (stęp, kłus) oce­nia­ne będą nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: obszer­ność, regu­lar­ność, ener­gia, swo­bo­da, ela­stycz­ność, takt, zaan­ga­żo­wa­nie zadu. Ogier musi dać się zaprząc przez nie wię­cej niż 3 oso­by i bez opo­ru cof­nąć się mię­dzy dyszel­ki. Podciąganie pojaz­du jed­no­kon­ne­go w kie­run­ku ogie­ra jest nie­do­pusz­czal­ne. Ocenie pra­cy w zaprzę­gu pod­da­wa­ne są tyl­ko te ogie­ry, któ­rych eks­te­rier został pozy­tyw­nie oce­nio­ny przez Komisję.

Zarówno pod­czas pre­zen­ta­cji w ręku jak i kwa­li­fi­ka­cji w zaprzę­gu dopusz­czo­ne jest wędzi­dło gru­be, dwu­czę­ścio­we. Ogier bez opo­rów musi poda­wać wszyst­kie nogi.
Sprawdzenia stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­ra doko­nu­je Kierownik Zakładu w obec­no­ści człon­ka Komisji.
Ogier, któ­ry nie speł­nia któ­re­goś z w/w wymo­gów, nie będzie przy­ję­ty do Zakładu Treningowego.

Program pró­by

Próba trwa dwa dni. W cza­sie tre­nin­gu i pró­by obo­wią­zu­je uprząż szo­ro­wa, jed­no­li­ta dla wszyst­kich ogie­rów uczest­ni­czą­cych w tre­nin­gu i pró­bie. Pożądane jest mie­rze­nie cza­su przy uży­ciu foto­ko­mór­ki.

DZIEŃ PIERWSZY:

 1. Próba na czwo­ro­bo­ku wg załą­czo­ne­go pro­gra­mu
  Próba na czwo­ro­bo­ku prze­pro­wa­dzo­na jest w pojeź­dzie lek­kim, 2‑osiowym, o dwóch dysz­lach. Pojazd mara­to­no­wy jed­no­kon­ny ze spraw­nym hamul­cem.
  Lp. Program Ocenione ele­men­ty
  1. A – wjazd kłu­sem robo­czym
  X – zatrzy­ma­nie, ukłon
  utrzy­ma­nie linii pro­stej
  nie­ru­cho­mość
  2. XGCM – kłus robo­czy utrzy­ma­nie ryt­mu i impul­su
  3. MXK – wydłu­żyć wykrok
  KAF – kłus robo­czy
  posze­rze­nie wykro­ku,
  utrzy­ma­nie impul­su. Przejścia
  4. FXH – wydłu­żyć wykrok
  HCM – kłus robo­czy
  posze­rze­nie wykro­ku,
  utrzy­ma­nie impul­su. Przejścia
  5. MXK – stęp pośred­ni regu­lar­ność i dłu­gość wykro­ku
  6. KAF – kłus robo­czy utrzy­ma­nie ryt­mu. Postawa
  7. FXH – stęp pośred­ni regu­lar­ność i dłu­gość wykro­ku
  8. HCMBRAD – kłus robo­czy utrzy­ma­nie ryt­mu. Postawa
  9. D – koło w pra­wo o śred­ni­cy 20 m
  D – koło w lewo o śred­ni­cy 20 m
  regu­lar­ność, dokład­ność figu­ry. Zgięcie na kołach
  10. DX – kłus robo­czy
  X – zatrzy­ma­nie, ukłon
  utrzy­ma­nie linii pro­stej,
  nie­ru­cho­mość
  Opuścić czwo­ro­bok stę­pem pośred­nim

   

  Oceny ogól­ne
  1. Chody stęp Obszerność, regu­lar­ność, swo­bo­da i takt 10
  2. Chody kłus Obszerność, regu­lar­ność, swo­bo­da i takt 10
  3. Impuls Chęć do ruchu naprzód, zaan­ga­żo­wa­nie zadu 10
  4. Posłuszeństwo Reakcja na pomo­ce, współ­pra­ca z powo­żą­cym 10
  5. Przydatność do
  pra­cy w zaprzę­gu
  Chęć do współ­pra­cy 10
  Maksymalna licz­ba punk­tów 50

  Skala ocen:

  • 10 pkt. – wybit­ny
  • 9 pkt. – bar­dzo dobry
  • 8 pkt. – dobry
  • 7 pkt. – dosyć dobry
  • 6 pkt. – zada­wa­la­ją­cy
  • 5 pkt. – dosta­tecz­ny
  • 4 pkt. – nie­do­sta­tecz­na
  • 3 pkt. – pra­wie zły
  • 2 pkt. – zły
  • 1 pkt. – bar­dzo zły

  Punkty boni­fi­ka­cyj­ne przy­zna­je się według poniż­szej tabe­li:

  Punkty czwo­ro­bo­ko­we Punkty boni­fi­ka­cyj­ne
  48,5 – 50,0 10,0 pkt.
  46,5 – 48,0 9,5 pkt.
  44,5 – 46,0 9,0 pkt.
  42,5 – 44,0 8,5 pkt.
  40,5 – 42,0 8,0 pkt.
  38,5 – 40,0 7,5 pkt.
  36,5 – 38,0 7,0 pkt.
  34,5 – 36,0 6,5 pkt.
  32,5 – 34,0 6,0 pkt.
  30,5 – 32,0 5,5 pkt.
  28,5 – 30,0 5,0 pkt.
  26,5 – 28,0 4,5 pkt.
  24,5 – 26,0 4,0 pkt.
  22,5 – 24,0 3,5 pkt.
  20,5 – 22,0 3,0 pkt.
  18,5 – 20,0 2,5 pkt.
  16,5 – 18,0 2,0 pkt.
  14,5 – 16,0 1,5 pkt.
  14 i mniej dys­kwa­li­fi­ka­cja
 2. Próba szyb­ko­ści w kłu­sie na dystan­sie 1 km
  Teren pła­ski, pod­ło­że natu­ral­ne (piasz­czy­ste, żwi­ro­we, tra­wia­ste). Pojazd jak w pró­bie na czwo­ro­bo­ku.
  • Ogiery sp, wlkp, impor­to­wa­ne:
   Najlepszy wynik, za któ­ry przy­zna­je się mak­sy­mal­ną licz­bę punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych (10 pkt.) usta­la się na 2 min 49 sek. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 2 min 49 sek nie jest nagra­dza­ny dodat­ko­wy­mi punk­ta­mi boni­fi­ka­cyj­ny­mi. Przekroczenie cza­su 3 min 40 sek skut­ku­je dys­kwa­li­fi­ka­cją. Każde przej­ście przez ogie­ra z kłu­sa do galo­pu na 5 foulee jest kara­ne doda­niem do uzy­ska­ne­go cza­su 5 sekund. Po 5. przej­ściu do galo­pu na 5 foulee nastę­pu­je dys­kwa­li­fi­ka­cja.
   Norma cza­su   Norma cza­su dla złych warun­ków pogo­do­wych
   Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
   i mniej 00:02:49 10,0 i mniej 0:03:06 10,0
   00:02:50 00:02:52 9,5 0:03:07 0:03:09 9,5
   00:02:53 00:02:55 9,0 0:03:10 0:03:12 9,0
   00:02:56 00:02:58 8,5 0:03:13 0:03:15 8,5
   00:02:59 00:03:01 8,0 0:03:16 0:03:18 8,0
   00:03:02 00:03:04 7,5 0:03:19 0:03:21 7,5
   00:03:05 00:03:07 7,0 0:03:22 0:03:24 7,0
   00:03:08 00:03:10 6,5 0:03:25 0:03:27 6,5
   00:03:11 00:03:13 6,0 0:03:28 0:03:30 6,0
   00:03:14 00:03:16 5,5 0:03:31 0:03:33 5,5
   00:03:17 00:03:19 5,0 0:03:34 0:03:36 5,0
   00:03:20 00:03:22 4,5 0:03:37 0:03:39 4,5
   00:03:23 00:03:25 4,0 0:03:40 0:03:42 4,0
   00:03:26 00:03:28 3,5 0:03:43 0:03:45 3,5
   00:03:29 00:03:31 3,0 0:03:46 0:03:48 3,0
   00:03:32 00:03:34 2,5 0:03:49 0:03:51 2,5
   00:03:35 00:03:37 2,0 0:03:52 0:03:54 2,0
   00:03:38 00:03:40 1,5 0:03:55 0:03:57 1,5
   00:03:41 i wię­cej dyskwa-
   lifi­ka­cja
   0:03:58 i wię­cej dyskwa-
   lifi­ka­cja
  • Ogiery mało­pol­skie:
   Najlepszy wynik, za któ­ry przy­zna­je się mak­sy­mal­ną licz­bę punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych (10 pkt.) usta­la się na 2 min 59 sek. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 2 min 59 sek. nie jest nagra­dza­ny dodat­ko­wy­mi punk­ta­mi boni­fi­ka­cyj­ny­mi. Przekroczenie cza­su 3 min 50 sek. skut­ku­je dys­kwa­li­fi­ka­cją. Każde przej­ście przez ogie­ra z kłu­sa do galo­pu na 5 foulee jest kara­ne doda­niem do uzy­ska­ne­go cza­su 5 sekund. Po 5. przej­ściu do galo­pu na 5 foulee nastę­pu­je dys­kwa­li­fi­ka­cja.
   Norma cza­su   Norma cza­su dla złych warun­ków pogo­do­wych
   Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
   i mniej 0:02:59 10,0 i mniej 0:03:17 10,0
   0:03:00 0:03:02 9,5 0:03:18 0:03:20 9,5
   0:03:03 0:03:05 9,0 0:03:21 0:03:23 9,0
   0:03:06 0:03:08 8,5 0:03:24 0:03:26 8,5
   0:03:09 0:03:11 8,0 0:03:27 0:03:29 8,0
   0:03:12 0:03:14 7,5 0:03:30 0:03:32 7,5
   0:03:15 0:03:17 7,0 0:03:33 0:03:35 7,0
   0:03:18 0:03:20 6,5 0:03:36 0:03:38 6,5
   0:03:21 0:03:23 6,0 0:03:39 0:03:41 6,0
   0:03:24 0:03:26 5,5 0:03:42 0:03:44 5,5
   0:03:27 0:03:29 5,0 0:03:45 0:03:47 5,0
   0:03:30 0:03:32 4,5 0:03:48 0:03:50 4,5
   0:03:33 0:03:35 4,0 0:03:51 0:03:53 4,0
   0:03:36 0:03:38 3,5 0:03:54 0:03:56 3,5
   0:03:39 0:03:41 3,0 0:03:57 0:03:59 3,0
   0:03:42 0:03:44 2,5 0:04:00 0:04:02 2,5
   0:03:45 0:03:47 2,0 0:04:03 0:04:05 2,0
   0:03:48 0:03:50 1,5 0:04:06 0:04:08 1,5
   0:03:51 i wię­cej dyskwa-
   lifi­ka­cja
   0:04:09 i wię­cej dyskwa-
   lifi­ka­cja

DZIEŃ DRUGI:

 1. Próba wytrzy­ma­ło­ści
  Chody prze­mien­ne stęp i kłus. Dystans 2 km. Teren pła­ski, pod­ło­że natu­ral­ne (piasz­czy­ste, żwi­ro­we, tra­wia­ste). Próba odby­wa się w pojeź­dzie z dwo­ma dyszel­ka­mi o dłu­go­ści zgod­nej z regu­ła­mi powo­że­nia. Pojazdy muszą speł­niać pod­sta­wo­we warun­ki bez­pie­czeń­stwa. Obciążenie rów­ne 100 % masy cia­ła ogie­ra (masa pojaz­du + powo­żą­ce­go + ładu­nek).
  • Wszystkie ogie­ry (sp, wlkp, impor­to­wa­ne i m):
   Najlepszy wynik, za któ­ry przy­zna­je się mak­sy­mal­ną licz­bę punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych (10 pkt.) usta­la się na 6 min 09 sek. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 6 min. 09 sek. nie jest nagra­dza­ny dodat­ko­wy­mi punk­ta­mi boni­fi­ka­cyj­ny­mi. Przekroczenie cza­su 7 min. 51 sek. skut­ku­je dys­kwa­li­fi­ka­cją. Każde przej­ście przez ogie­ra z kłu­sa do galo­pu na 5 foulee jest kara­ne doda­niem do uzy­ska­ne­go cza­su 5 sekund. Po 5. przej­ściu do galo­pu na 5 foulee nastę­pu­je dys­kwa­li­fi­ka­cja.
   Norma cza­su   Norma cza­su dla złych warun­ków pogo­do­wych
   Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
   i mniej 0:06:09 10,0 i mniej 0:06:46 10,0
   0:06:10 0:06:15 9,5 0:06:47 0:06:52 9,5
   0:06:16 0:06:21 9,0 0:06:53 0:06:58 9,0
   0:06:22 0:06:27 8,5 0:06:59 0:07:04 8,5
   0:06:28 0:06:33 8,0 0:07:05 0:07:10 8,0
   0:06:34 0:06:39 7,5 0:07:11 0:07:16 7,5
   0:06:40 0:06:45 7,0 0:07:17 0:07:22 7,0
   0:06:46 0:06:51 6,5 0:07:23 0:07:28 6,5
   0:06:52 0:06:57 6,0 0:07:29 0:07:34 6,0
   0:06:58 0:07:03 5,5 0:07:35 0:07:40 5,5
   0:07:04 0:07:09 5,0 0:07:41 0:07:46 5,0
   0:07:10 0:07:15 4,5 0:07:47 0:07:52 4,5
   0:07:16 0:07:21 4,0 0:07:53 0:07:58 4,0
   0:07:22 0:07:27 3,5 0:07:59 0:08:04 3,5
   0:07:28 0:07:33 3,0 0:08:05 0:08:10 3,0
   0:07:34 0:07:39 2,5 0:08:11 0:08:16 2,5
   0:07:40 0:07:45 2,0 0:08:17 0:08:22 2,0
   0:07:46 0:07:51 1,5 0:08:23 0:08:28 1,5
   0:07:52 i wię­cej dyskwa-
   lifi­ka­cja
   0:08:29 i wię­cej dyskwa-
   lifi­ka­cja
 2. Próba szyb­ko­ści w stę­pie
  Warunki doty­czą­ce pojaz­du, uprzę­ży, obcią­że­nia i pod­ło­ża, jak w pró­bie wytrzy­ma­ło­ści. Dystans 500 m.
  • Ogiery sp, wlkp, impor­to­wa­ne:
   Norma cza­su 3 min 26 sek. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 3 min. 26 sek. nie jest nagra­dza­ny dodat­ko­wy­mi punk­ta­mi boni­fi­ka­cyj­ny­mi. Przekroczenie cza­su 4 min. 34 sek. skut­ku­je dys­kwa­li­fi­ka­cją. Każde przej­ście przez ogie­ra ze stę­pa do kłu­sa na 5 kro­ków jest kara­ne doda­niem do uzy­ska­ne­go cza­su 5 sekund. Po 5. przej­ściu do kłu­sa na 5 kro­ków nastę­pu­je dys­kwa­li­fi­ka­cja.
   Norma cza­su   Norma cza­su dla złych warun­ków pogo­do­wych
   Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
   i mniej 00:03:26 10,0 i mniej 0:03:49 10,0
   00:03:27 00:03:30 9,5 0:04:53 0:04:56 9,5
   00:03:31 00:03:34 9,0 0:04:52 0:04:55 9,0
   00:03:35 00:03:38 8,5 0:04:17 0:04:20 8,5
   00:03:39 00:03:42 8,0 0:04:21 0:04:24 8,0
   00:03:43 00:03:46 7,5 0:04:25 0:04:28 7,5
   00:03:47 00:03:50 7,0 0:04:29 0:04:32 7,0
   00:03:51 00:03:54 6,5 0:04:33 0:04:36 6,5
   00:03:55 00:03:58 6,0 0:04:37 0:04:40 6,0
   00:04:59 00:04:02 5,5 0:04:41 0:04:44 5,5
   00:04:03 00:04:06 5,0 0:04:45 0:04:48 5,0
   00:04:07 00:04:10 4,5 0:04:49 0:04:52 4,5
   00:04:11 00:04:14 4,0 0:04:53 0:04:56 4,0
   00:04:15 00:04:18 3,5 0:04:57 0:05:00 3,5
   00:04:19 00:04:22 3,0 0:05:01 0:05:04 3,0
   00:04:23 00:04:26 2,5 0:05:05 0:05:08 2,5
   00:04:27 00:04:30 2,0 0:05:09 0:05:12 2,0
   00:04:31 00:04:34 1,5 0:05:13 0:05:16 1,5
   00:04:35 i wię­cej dyskwa-
   lifi­ka­cja
   0:05:17 i wię­cej dyskwa-
   lifi­ka­cja
  • Ogiery mało­pol­skie:
   Norma cza­su 3 min. 45 sek. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 3 min. 45 sek. nie jest nagra­dza­ny dodat­ko­wy­mi punk­ta­mi boni­fi­ka­cyj­ny­mi. Przekroczenie cza­su 4 min. 53 sek. skut­ku­je dys­kwa­li­fi­ka­cją. Każde przej­ście przez ogie­ra ze stę­pa do kłu­sa na 5 kro­ków jest kara­ne doda­niem do uzy­ska­ne­go cza­su 5 sekund. Po 5. przej­ściu do kłu­sa na 5 kro­ków nastę­pu­je dys­kwa­li­fi­ka­cja.
   Norma cza­su   Norma cza­su dla złych warun­ków pogo­do­wych
   Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
   i mniej 0:03:45 10,0 i mniej 0:04:08 10,0
   0:03:46 0:03:49 9,5 0:04:09 0:04:12 9,5
   0:03:50 0:03:53 9,0 0:04:13 0:04:16 9,0
   0:03:54 0:03:57 8,5 0:04:17 0:04:20 8,5
   0:03:58 0:04:01 8,0 0:04:21 0:04:24 8,0
   0:04:02 0:04:05 7,5 0:04:25 0:04:28 7,5
   0:04:06 0:04:09 7,0 0:04:29 0:04:32 7,0
   0:04:10 0:04:13 6,5 0:04:33 0:04:36 6,5
   0:04:14 0:04:17 6,0 0:04:37 0:04:40 6,0
   0:04:18 0:04:21 5,5 0:04:41 0:04:44 5,5
   0:04:22 0:04:25 5,0 0:04:45 0:04:48 5,0
   0:04:26 0:04:29 4,5 0:04:49 0:04:52 4,5
   0:04:30 0:04:33 4,0 0:04:53 0:04:56 4,0
   0:04:34 0:04:37 3,5 0:04:57 0:05:00 3,5
   0:04:38 0:04:41 3,0 0:05:01 0:05:04 3,0
   0:04:42 0:04:45 2,5 0:05:05 0:05:08 2,5
   0:04:46 0:04:49 2,0 0:05:09 0:05:12 2,0
   0:04:50 0:04:53 1,5 0:05:13 0:05:16 1,5
   0:04:54 i wię­cej dyskwa-
   lifi­ka­cja
   0:05:17 i wię­cej dyskwa-
   lifi­ka­cja

Uwagi:

 • W przy­pad­ku złych warun­ków pod­czas prze­pro­wa­dza­nia pró­by dziel­no­ści (pogo­da, pod­ło­że) Komisja Oceny ma pra­wo zła­go­dzić nor­my cza­so­we poszcze­gól­nych ele­men­tów pró­by (mak­sy­mal­nie o 10%).
 • W przy­pad­ku obja­wów złe­go samo­po­czu­cia ogie­ra pod­czas pró­by (np. kol­ka moczo­wa, kula­wi­zna) Komisja Oceny ma pra­wo wyco­fać ogie­ra z pró­by.
 • W przy­pad­ku, gdy wyni­ki osią­ga­ne przez jed­ne­go z ogie­rów w poszcze­gól­nych ele­men­tach pró­by znacz­nie odbie­ga­ją od rezul­ta­tów pozo­sta­łych ogie­rów w staw­ce, Komisja Oceny ma pra­wo wyco­fać ogie­ra z pró­by.
 • Dyskwalifikacja w jed­nym z ele­men­tów pró­by (1 punkt boni­fi­ka­cyj­ny za któ­ry­kol­wiek z ele­men­tów pró­by) ozna­cza auto­ma­tycz­ną dys­kwa­li­fi­ka­cję w wyni­kach koń­co­wych pró­by dziel­no­ści – ogier nie koń­czy pró­by.

Na wynik pró­by skła­da­ją się oce­ny wysta­wio­ne przez Kierownika Zakładu Treningowego na pod­sta­wie obser­wa­cji w trak­cie tre­nin­gu, ocen komi­sji wysta­wio­nych pod­czas dwóch dni pró­by i ocen obce­go powo­żą­ce­go doko­nu­ją­ce­go oce­ny na 8 – 14 dni przed pró­bą. Oceny obce­go powo­żą­ce­go wysta­wia­ne są na pod­sta­wie pró­by na czwo­ro­bo­ku i oce­ny tych samych ele­men­tów, któ­re następ­nie oce­nia Komisja. Oceny obce­go powo­żą­ce­go są prze­li­cza­ne tak samo jak oce­ny Komisji. Oceny te są prze­ka­zy­wa­ne pro­wa­dzą­ce­mu księ­gę i nie są ujaw­nia­ne do cza­su zakoń­cze­nia pró­by.
Kierownik Zakładu Treningowego zobo­wią­za­ny jest do przed­sta­wie­nia wyni­ków oce­ny w przed­dzień pró­by. Oceniając cha­rak­ter i tem­pe­ra­ment Kierownik Zakładu Treningowego bie­rze pod uwa­gę to, że:

 • Charakter jest to zespół cech psy­chicz­nych, wła­ści­wych dane­mu konio­wi, któ­re prze­ja­wia­ją się w jego świa­do­mym dzia­ła­niu. Wyrazem cha­rak­te­ru konia jest rów­nież jego sto­su­nek do innych koni oraz ludzi. W popu­la­cji moż­na wyróż­nić mię­dzy inny­mi: konie łagod­ne lub gwał­tow­ne, łatwe lub trud­ne w obsłu­dze, odważ­ne lub tchórz­li­we, przy­ja­zne lub zło­śli­we. Poważnymi wada­mi cha­rak­te­ru z punk­tu widze­nia użyt­ko­wo­ści są trud­no­ści w obsłu­dze, agre­sja w sto­sun­ku do ludzi i innych koni, brak ambi­cji i woli wal­ki u koni spor­to­wych.
 • Temperament jest to uspo­so­bie­nie konia wyra­ża­ją­ce się w jego reak­cjach psy­cho­ner­wo­wych na wyda­rze­nia świa­ta zewnętrz­ne­go. Reakcje te mogą mieć róż­ne natę­że­nie, szyb­kość i róż­ny czas trwa­nia. Dlatego też moż­na roz­róż­nić kil­ka typów tem­pe­ra­men­tu, bio­rąc pod uwa­gę łatwość reak­cji pobu­dza­nia i hamo­wa­nia na czyn­ni­ki zewnętrz­ne. Z punk­tu widze­nia czę­stych kon­tak­tów z czło­wie­kiem naj­le­piej, aby koń cha­rak­te­ry­zo­wał się zrów­no­wa­żo­nym tem­pe­ra­men­tem.

Podsumowanie pró­by dziel­no­ści ogie­rów sp, wlkp, impor­to­wa­nych i m

Lp. Cecha Ocena kie­row­ni­ka ZT Ocena obce­go powo­żą­ce­go Ocena komi­sji Waga cechy Maksymalna licz­ba punk­tów w oce­nie koń­co­wej
1. Charakter i zacho­wa­nie 10     1 10
2. Przydatność do użyt­ko­wa­nia zaprzę­go­we­go 10     0,5 5
3. Stęp w zaprzę­gu 10     0,5 5
4. Kłus w zaprzę­gu 10     0,5 5
5. Ocena obce­go powo­żą­ce­go   10   1,5 15
6. Ujeżdżenie     10 1,5 15
7. Próba szyb­ko­ści w kłu­sie     10 1,5 15
8. Próba wytrzy­ma­ło­ści     10 1,5 15
9. Próba szyb­ko­ści w stę­pie     10 1,5 15
  Ogółem 40 10 40   100

Wszystkie cechy są oce­nia­ne w ska­li 10-punktowej. Wynik koń­co­wy sta­no­wi suma punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych uzy­ska­nych w poszcze­gól­nych ele­men­tach pró­by, prze­mno­żo­nych przez wagi tych cech.
W wyni­kach pró­by dziel­no­ści po 60-dniowym tre­nin­gu zaprzę­go­wym nie będą sto­so­wa­ne oce­ny słow­ne (uży­wa­ne w meto­dzie indek­so­wej: wybit­ny, bar­dzo dobry itd.), a będzie poda­wa­ny wynik punk­to­wy ogie­ra, zaję­te miej­sce, licz­ba uczest­ni­czą­cych w pró­bie ogie­rów oraz śred­nia staw­ki i odchy­le­nie stan­dar­do­we (SD).

SD (odchy­le­nie stan­dar­do­we) w pierw­szych latach ZT zaprzę­go­we­go będzie liczo­ne wspól­nie dla staw­ki ogie­rów ślą­skich i szla­chet­nych. Natomiast wyni­ki pró­by dziel­no­ści skla­sy­fi­ko­wa­ne zosta­ną osob­no dla ogie­rów ślą­skich, osob­no dla ogie­rów mało­pol­skich i osob­no dla gru­py ogie­rów sp, wlkp i impor­to­wa­nych.

 • Ogier sp i wlkp, koń­czą­cy ZT zaprzę­go­wy uzy­sku­je wpis do księ­gi, gdy uzy­ska wynik rów­ny co naj­mniej śred­niej staw­ki.
 • Ogier m, koń­czą­cy ZT zaprzę­go­wy uzy­sku­je wpis do księ­gi, gdy uzy­ska wynik rów­ny co naj­mniej śred­niej staw­ki – (minus) 1 SD. Aby ogier m mógł być uży­ty w roz­ro­dzie w rasach sp i wlkp musi uzy­skać wynik rów­ny co naj­mniej śred­niej staw­ki.
 • Ogier impor­to­wa­ny uzy­sku­je wpis do księ­gi, gdy uzy­ska wynik rów­ny co naj­mniej śred­niej staw­ki + (plus) 1 SD.
 • Ogier maści kolo­ro­wej uzy­sku­je wpis do księ­gi, gdy uzy­ska wynik rów­ny co naj­mniej śred­niej staw­ki – (minus) 1 SD.

2. Stacjonarna próba dzielności ogierów ras sp, wlkp, m i importowanych po 100-dniowym treningu wierzchowym

 • Wynik pró­by dziel­no­ści po 100 dniach tre­nin­gu wierz­cho­we­go będzie poda­wa­ny meto­dą punk­to­wą, a nie jak dotych­czas meto­dą indek­so­wą. Elementy oce­nia­ne oraz wagi cech pozo­sta­ją bez zmian w sto­sun­ku do meto­dy indek­so­wej.
 • W wyni­kach pró­by dziel­no­ści ogie­rów po 100-dniowym tre­nin­gu wierz­cho­wym nie będą sto­so­wa­ne oce­ny słow­ne (uży­wa­ne w meto­dzie indek­so­wej: wybit­ny, bar­dzo dobry itd.), a będzie poda­wa­ny wynik punk­to­wy ogie­ra, zaję­te miej­sce, licz­ba uczest­ni­czą­cych w pró­bie ogie­rów oraz śred­nia staw­ki i odchy­le­nie stan­dar­do­we (SD).
 • Ogiery sp, wlkp i m koń­czą­ce ZT wierz­cho­wy mogą uzy­skać wpis do księ­gi stad­nej po otrzy­ma­niu wyni­ku rów­ne­go co naj­mniej śred­niej staw­ki.
 • Ogiery impor­to­wa­ne koń­czą­ce ZT wierz­cho­wy mogą uzy­skać wpis do księ­gi stad­nej po otrzy­ma­niu wyni­ku rów­ne­go co naj­mniej śred­niej staw­ki + (plus) 1 SD.
 • Ogier, któ­ry został wyco­fa­ny z pierw­sze­go tre­nin­gu z powo­du kon­tu­zji i/lub cho­ro­by, może przy­stą­pić do powtór­ne­go tre­nin­gu na takich samych warun­kach (wiek i kosz­ty), jak inne ogie­ry powta­rza­ją­ce tre­ning. W tym przy­pad­ku wynik koń­co­wy nie jest obni­ża­ny o 10%.

3. Stacjonarne i polowe próby dzielności klaczy ras sp, wlkp, m i importowanych

 • Klacze sp, wlkp i impor­to­wa­ne pod­da­wa­ne sta­cjo­nar­nym i polo­wym pró­bom dziel­no­ści mają być w dniu pró­by mie­rzo­ne i boni­to­wa­ne w celu wpi­su do księ­gi (ten prze­pis ma obo­wią­zy­wać od 2014 r.).
 • W polo­wych pró­bach dziel­no­ści kla­czy, zapro­po­no­wa­na wcze­śniej oce­na mier­na, wej­dzie w zakres oce­ny nie­do­sta­tecz­nej (ten prze­pis ma obo­wią­zy­wać od 2014 r.).

II. Uznawanie i kategoryzacja ogierów na podstawie wyników alternatywnych prób dzielności

1. Uznawanie ogierów ras sp, wlkp, trk i importowanych na podstawie wyników uzyskanych w MPMK w WKKW

W przy­pad­ku, gdy w kon­kur­sach dla danej kate­go­rii wie­ko­wej (4, 5 lub 6 lat) uczest­ni­czy­ło do 10 koni pol­skiej hodow­li, do wpi­su do księ­gi pre­ten­du­ją konie zaj­mu­ją­ce w wyni­kach koń­co­wych miej­sca 1 – 2, któ­re uczest­ni­czy­ły we wszyst­kich trzech pró­bach i zosta­ły skla­sy­fi­ko­wa­ne w wyni­kach koń­co­wych. W przy­pad­ku koni 4‑letnich uwzględ­nia się wyni­ki po odję­ciu punk­tów za oce­nę na pły­cie.
Ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­ry ma być uzna­ny na pod­sta­wie wyni­ków MPMK w WKKW nie może być gor­szy niż koń pol­skiej hodow­li zaj­mu­ją­cy 1. miej­sce. W przy­pad­ku koni 4‑letnich uwzględ­nia się wyni­ki po odję­ciu punk­tów za oce­nę na pły­cie.

W przy­pad­ku, gdy w kon­kur­sach dla danej kate­go­rii wie­ko­wej (4, 5 lub 6 lat) uczest­ni­czy­ło powy­żej 10 koni pol­skiej hodow­li, do wpi­su do księ­gi pre­ten­du­ją konie z miejsc 1 – 4, któ­re uczest­ni­czy­ły we wszyst­kich trzech pró­bach i zosta­ły skla­sy­fi­ko­wa­ne w wyni­kach koń­co­wych. W przy­pad­ku koni 4‑letnich uwzględ­nia się wyni­ki po odję­ciu punk­tów za oce­nę na pły­cie.
Ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­ry ma być uzna­ny na pod­sta­wie wyni­ków w MPMK w WKKW nie może być gor­szy niż koń pol­skiej hodow­li zaj­mu­ją­cy 2. miej­sce. W przy­pad­ku koni 4‑letnich uwzględ­nia się wyni­ki po odję­ciu punk­tów za oce­nę na pły­cie.

Uznawanie ogie­rów rasy mało­pol­skiej na pod­sta­wie wyni­ków w MPMK w WKKW pozo­sta­je bez zmian.

2. Uznawanie ogierów ras m, sp, wlkp, trk i importowanych na podstawie wyników uzyskanych w MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

W przy­pad­ku, gdy w kon­kur­sach dla danej kate­go­rii wie­ko­wej (4, 5 lub 6 lat) uczest­ni­czy­ło we wszyst­kich trzech pró­bach i zosta­ło skla­sy­fi­ko­wa­nych w wyni­kach koń­co­wych do 5 koni pol­skiej hodow­li, o wpis do księ­gi może się ubie­gać się tyl­ko zwy­cięz­ca (1m.), pod warun­kiem, że uzy­skał wynik koń­co­wy co naj­mniej 22,5 punk­tu.
Ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­ry ma być uzna­ny na pod­sta­wie MPMK w powo­że­niu nie może być gor­szy od zwy­cięz­cy pol­skiej hodow­li, a jego wynik koń­co­wy musi wyno­sić mini­mum 23 punk­ty.

W przy­pad­ku, gdy w kon­kur­sach dla danej kate­go­rii wie­ko­wej (4, 5 lub 6 lat) uczest­ni­czy­ło we wszyst­kich trzech pró­bach i zosta­ło skla­sy­fi­ko­wa­nych w wyni­kach koń­co­wych od 6 do 10 koni pol­skiej hodow­li, o wpis do księ­gi mogą się ubie­gać ogie­ry zaj­mu­ją­ce 1. i 2. miej­sce, pod warun­kiem, że uzy­ska­ły wynik koń­co­wy co naj­mniej 22,5 punk­tu.
Ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­ry ma być uzna­ny na pod­sta­wie MPMK w powo­że­niu, nie może być gor­szy od konia pol­skiej hodow­li, któ­ry zajął 2. miej­sce, a jego wynik koń­co­wy musi wyno­sić mini­mum 23 punk­ty.

W przy­pad­ku, gdy w kon­kur­sach dla danej kate­go­rii wie­ko­wej (4, 5 lub 6 lat) uczest­ni­czy­ło we wszyst­kich trzech pró­bach i zosta­ło skla­sy­fi­ko­wa­nych w wyni­kach koń­co­wych powy­żej 10 koni pol­skiej hodow­li, o wpis do księ­gi mogą ubie­gać się ogie­ry, któ­re otrzy­ma­ły wynik co naj­mniej 22,5 pkt (bez wzglę­du na zaję­te miej­sce).
Ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­ry ma być uzna­ny na pod­sta­wie MPMK w powo­że­niu musi otrzy­mać wynik mini­mum 23 pkt.

3. Uznawanie ogierów rasy małopolskiej na podstawie wyników uzyskanych w sportowych rajdach konnych (rajdach długodystansowych)

 • Ogiery 6‑letnie, aby uzy­skać wpis do księ­gi muszą ukoń­czyć MPMK w tem­pie powy­żej 15 km/h, na 1 i 2 bram­kę wete­ry­na­ryj­ną wcho­dzić w cza­sie poni­żej 5 min. i na wszyst­kich bram­kach otrzy­mać za ruch oce­nę „A”;
 • Ogiery 7‑letnie i star­sze, aby uzy­skać wpis do księ­gi muszą dwu­krot­nie ukoń­czyć kon­kurs 1* (min. 80 km) w tem­pie powy­żej 15 km/h na zawo­dach kra­jo­wych lub mię­dzy­na­ro­do­wych, w cią­gu 2 sezo­nów star­to­wych.

4. Kategoryzacja ogierów i klaczy ras m, sp, wlkp, trk i importowanych

 1. Aby ogier ras m, sp, wlkp, trk i impor­to­wa­nych mógł uzy­skać kate­go­rię B na pod­sta­wie wyni­ków MPMK, musi speł­nić takie same wyma­ga­nia, jak w przy­pad­ku wpi­su do księ­gi stad­nej.
 2. Wprowadzony zosta­je dodat­ko­wy pre­fiks dla kla­czy ras sp, wlkp, i impor­to­wa­nych, któ­re ukoń­czą polo­wą lub sta­cjo­nar­ną pró­bę dziel­no­ści ze śred­nim wyni­kiem 7,5 pkt za cechy: stęp, kłus, galop i sko­ki luzem oraz zosta­ną zbo­ni­to­wa­ne na mini­mum 78 pkt. Prefiks oraz wynik pró­by dziel­no­ści ma być wpi­sy­wa­ny w pasz­por­cie kla­czy. Właściciele kla­czy, któ­re w prze­szło­ści ukoń­czy­ły pró­by dziel­no­ści, mają pra­wo ubie­gać się o wpis wyni­ków do pasz­por­tu, po oka­za­niu ofi­cjal­nej doku­men­ta­cji. Przy kate­go­ry­za­cji kla­czy obo­wią­zu­ją nastę­pu­ją­ce pre­fik­sy: 1. Premia związ­ko­wa, 2. Sport, 3. Potomstwo, 4. Elita.

III. Pozostałe zmiany w programie hodowli ras: sp i wlkp

 1. Każda klacz hodow­li zagra­nicz­nej, któ­rej potom­stwo pre­ten­du­je do wpi­su do ksiąg stad­nych sp i wlkp, musi w swo­im rodzi­mym związ­ku posia­dać wpis do księ­gi głów­nej.
 2. Zmiana w zapi­sie do pro­gra­mu sp: celem pro­gra­mu hodow­li pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi jest wyho­do­wa­nie konia sko­ko­we­go lub ujeż­dże­nio­we­go.
 3. Spośród koni wpi­sa­nych do księ­gi stad­nej KWPN, do ksiąg sp i wlkp dopusz­czo­ne zosta­ną tyl­ko konie z pre­fik­sem „RP”, któ­ry ozna­cza konie wierz­cho­we.

Uzasadnienie

Liczba ogie­rów kwa­li­fi­ko­wa­nych każ­de­go roku do wierz­cho­wych zakła­dów tre­nin­go­wych spa­dła do pozio­mu kil­ku­na­stu sztuk (w 2011 r. – 14szt., w 2012 r. – 15 szt.), któ­ry nie pozwa­la na dal­sze sto­so­wa­nie meto­dy indek­so­wej. Z tego powo­du opra­co­wa­na zosta­ła punk­to­wa meto­da oce­ny, uwzględ­nia­ją­ca wagi cech i odchy­le­nie stan­dar­do­we, czy­li para­me­try wyko­rzy­sty­wa­ne dotych­czas w licze­niu indek­su war­to­ści użyt­ko­wej. Jest to jedy­ne roz­wią­za­nie umoż­li­wia­ją­ce kon­ty­nu­ację oce­ny ogie­rów w ZT w tak nie­licz­nych staw­kach. W nowym sys­te­mie ocen zre­zy­gno­wa­no z poda­wa­nia ocen słow­nych, któ­re w przy­pad­ku testu ogie­rów nie mają więk­sze­go zna­cze­nia (naj­waż­niej­szy jest wynik punk­to­wy w odnie­sie­niu do śred­niej staw­ki).

W zaprzę­go­wym zakła­dzie tre­nin­go­wym licz­ba ogie­rów jest jesz­cze mniej­sza (2011 r. – 6 szt., 2012 r. – 3 szt.). Niezależnie od licz­by koni, orga­ni­za­cja ZT wyma­ga zatrud­nie­nia sędziów, jeźdźców/powożących, tre­ne­rów i innych osób nie­zbęd­nych to prze­pro­wa­dze­nia tre­nin­gu i pró­by, co gene­ru­je wyso­kie kosz­ty. Po dokład­nej ana­li­zie wyma­gań sta­wia­nych ogie­rom poszcze­gól­nych ras, dosto­so­wa­no pro­gram zaprzę­go­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów sp, wlkp, m i impor­to­wa­nych do zaprzę­go­wej pró­by ogie­rów ślą­skich i zapro­po­no­wa­no zor­ga­ni­zo­wa­nie ich w jed­nym Zakładzie Treningowym. Ogiery rasy ślą­skiej nadal będą oce­nia­ne i kla­sy­fi­ko­wa­ne odręb­nie, nato­miast śred­nia i odchy­le­nie stan­dar­do­we zosta­ną wyli­czo­ne ze staw­ki ogie­rów wszyst­kich ras.

Zmiany zwią­za­ne z uzna­wa­niem ogie­rów na pod­sta­wie wyni­ków w MPMK wyni­ka­ją z potrze­by zaostrze­nia tego eta­pu selek­cji, ponie­waż duża licz­ba ogie­rów prze­cięt­nej jako­ści sta­ra się w ten spo­sób o wpis do ksiąg stad­nych, a zale­ży nam na dopusz­cza­niu do roz­ro­du tyl­ko naj­lep­sze­go mate­ria­łu hodow­la­ne­go. Jednocześnie zrów­na­nie wyma­gań dla uzy­ska­nia przez ogie­ry kate­go­rii B z wymo­ga­mi dla wpi­su do ksiąg uła­twi uzna­nym ogie­rom dal­szą karie­rę hodow­la­ną.

Pozostałe zmia­ny wyni­ka­ją z obser­wa­cji poczy­nio­nych przez Komisje Ksiąg Stadnych, ana­liz dotych­czas prze­pro­wa­dzo­nych prób dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów oraz wnio­sków zgła­sza­nych przez hodow­ców i wła­ści­cie­li koni.

Hodowca i Jeździec