Aktualności

II Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

12 czerwca 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,,,

Regulamin

Ludźmierz, 6 – 7 lipca 2013 r.

Organizatorzy:

 • Urząd Miasta i Gminy Nowy Targ
 • Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Patronat Honorowy:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Stanisław Kalemba
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Marek Sowa

Data i miejsce:

 • 6 – 7 lip­ca 2013 r., Ludźmierz

Program wystawy:

6 lipca 2013 r. /sobota/

 • 11:00 – przy­wi­ta­nie gości, otwar­cie kon­kur­su oce­ny zwie­rząt
 • 11:30 – wyce­na zwie­rząt, wybór Superczempionów Wystawy
 • 14:00 – konie na rin­gu, oce­na owiec i bydła
 • 17:00 – wystę­py arty­stycz­ne ( zespo­ły góral­skie, orkie­stry)
 • 19:00 – wie­czór Hodowcy

7 lipca 2013 r. /niedziela/

 • 9:00 – Msza Święta w Sanktuarium w Ludźmierzu w inten­cji Hodowców
 • 11:00 – uro­czy­ste otwar­cie wysta­wy i wrę­cze­nie nagród dla Hodowców
 • 13:00 – kon­kurs wie­dzy rol­ni­czej (KRUS, szko­ła rol­ni­cza)
 • pokaz oscyp­ka
 • 13:30 – pokaz nagro­dzo­nych zwie­rząt (bydło, owce, konie)
 • 14:30 – Konkurs Młodego Hodowcy
 • 15:00 – wyści­gi rów­no­le­głe koni
 • 16:00 – Pokaz Owczarków Podhalańskich
 • wystę­py zespo­łów regio­nal­nych
 • degu­sta­cja potraw

Sędziowie:

 • Ewelina Cześnik
 • Dorota Müller
 • Paweł Pasiut

Sekretariat:

 • Magdalena Błaż

Zgłoszenia do Wystawy pro­si­my skła­dać według załą­czo­ne­go for­mu­la­rza
w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 18 czerw­ca 2013 r. na adres:

Małopolski Związek Hodowców Koni
ul. Konrada Wallenroda 59/104
30 – 867 Kraków
mail: rospond_ozhk@wp.pl

Maksymalna ilość koni 30 szt., decy­du­je kolej­ność zgło­szeń.

 1. Warunki wete­ry­na­ryj­ne:
  • Wszystkie konie bio­rą­ce udział w poka­zie muszą posia­dać pasz­port PZHK, oraz posia­dać aktu­al­ne szcze­pie­nia prze­ciw­ko gry­pie, wpi­sa­ne do pasz­por­tu.
  • Środki słu­żą­ce do trans­por­tu win­ny być pod­da­ne dezyn­fek­cji, potwier­dzo­nej sto­sow­nym zaświad­cze­niem leka­rza wete­ry­na­rii.
  • Stosowne świa­dec­twa i pasz­por­ty nale­ży zło­żyć przed poka­zem w biu­rze wysta­wy.
  • Zaświadczenie wyda­ne przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, że zwie­rzę­ta (konie) pocho­dzą z miej­sca wol­ne od cho­rób zakaź­nych. Zaświadczenie powin­no być wyda­ne na 10 dni przed wysta­wą.
 2. Zasady orga­ni­za­cyj­ne i sys­tem sędzio­wa­nia
  • We wszyst­kich konkursach/klasach mogą brać udział wyłącz­nie konie rasy mało­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­nej pół­krwi, pol­ski koń zim­no­krwi­sty hucul­skiej i ślą­skiej uro­dzo­ne w Polsce, zare­je­stro­wa­ne w Polskim Związku Hodowców Koni.
  • Prezenterzy powin­ni być schlud­nie ubra­ni, nie wol­no im nosić na sobie w trak­cie pre­zen­ta­cji koni, ubrań posia­da­ją­cych jakie­kol­wiek ogło­sze­nia lub infor­ma­cje, któ­re mogły­by wska­zy­wać pocho­dze­nie pre­zen­to­wa­ne­go konia lub wska­zy­wać jego wła­ści­cie­la.
  • Prezenterzy win­ni mieć ukoń­czo­ne 15 lat. W przy­pad­ku pre­zen­te­rów nie­let­nich wyma­ga­na jest pisem­na zgo­da rodzi­ców lub praw­nych opie­ku­nów zezwa­la­ją­ca na uczest­nic­two i pre­zen­ta­cję koni w poka­zie, któ­rą nale­ży zło­żyć w sekre­ta­ria­cie poka­zu przed jego roz­po­czę­ciem.
  • Wszystkie konie muszą być pre­zen­to­wa­ne w ogło­wiach z wędzi­dłem.
  • Komisja ma pra­wo odmó­wić oce­ny konia, któ­ry jest: kula­wy, zra­nio­ny, nie­bez­piecz­ny lub nie­przy­go­to­wa­ny do poka­zu.
  • Nadużywanie bata oraz innych przed­mio­tów słu­żą­cych do nad­mier­ne­go pobu­dza­nia koni jest zabro­nio­ne pod­czas trwa­nia poka­zu.
  • Stanowiska:
   • konie zosta­ną ulo­ko­wa­ne w bok­sach (mak­sy­mal­na ilość koni 30 szt.).
   • sło­mę zapew­nia orga­ni­za­tor.

ZASADY OCENY I POKAZU KONI

 1. Na wysta­wie mogą być przed­sta­wio­ne konie: kla­cze i ogie­ry hodow­li kra­jo­wej, sta­no­wią­ce wła­sność pry­wat­nych i uspo­łecz­nio­nych gospo­darstw rolnych;a. speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do ksiąg głów­nych koni zaro­do­wych rasy mało­pol­skiej. pol­ski koń szla­chet­nej pół­krwi, pol­ski koń zim­no­krwi­sty, ślą­skiej
 2. Oceny koni doko­nu­je Komisja Sędziowska. Rywalizacja odby­wa się w nastę­pu­ją­cych kla­sach:
  • kla­cze trzy­let­nie i star­sze rasy mało­pol­skiej (5 szt.) – kla­sa I
  • kla­cze trzy­let­nie i star­sze rasy pol­ski koń szla­chet­nej pół­krwi (5 szt.) – kla­sa II
  • kla­cze trzy­let­nie i star­sze rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty (5 szt.) – kla­sa III
  • kla­cze trzy­let­nie i star­sze rasy ślą­skiej (15 szt.) – kla­sa IV
 3. Konie w kla­sach I‑V poka­zy­wa­ne będą w ręku w pozy­cji stój, w stę­pie i kłu­sie na rin­gu poka­zo­wym według poniż­sze­go sche­ma­tu:
  Schemat pokazu w ringuSystem punk­ta­cji (z dokład­no­ścią do 0,5 pkt):
  • typ – mak­sy­mal­nie 10 pkt.
  • pokrój – mak­sy­mal­nie 10 pkt.
  • stęp – mak­sy­mal­nie 10 pkt.
  • kłus – mak­sy­mal­nie 10 pkt.
  • ogól­ne wra­że­nie, przy­go­to­wa­nie, pre­zen­ta­cja – mak­sy­mal­nie 10 pkt.

  Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów.

  Skala ocen:
  10 pkt. – dosko­na­ła 5 pkt. – mier­na
  9 pkt. – bar­dzo dobra 4 pkt. – nie­do­sta­tecz­na
  8 pkt. – dobra 3 pkt. – pra­wie zła
  7 pkt. – zada­wa­la­ją­ca 2 pkt. – zła
  6 pkt. – dosta­tecz­na 1 pkt. – bar­dzo zła
 4. Katalog spo­rzą­dzo­ny jest w opar­ciu o doku­men­ty hodow­la­ne koni prze­ka­za­ne przez Okręgowe Związki Hodowców Koni oraz indy­wi­du­al­nych wystaw­ców.
  Katalog zawie­ra nastę­pu­ją­ce dane o koniu:
  1. numer kata­lo­go­wy,
  2. nazwę konia,
  3. płeć,
  4. dokład­ną datę uro­dze­nia,
  5. maść,
  6. rodo­wód konia,
  7. hodow­cę,
  8. wła­ści­cie­la – wystaw­cę.

Ilość punk­tów przy­zna­wa­nych przez poszcze­gól­nych sędziów będzie rów­no­cze­śnie ogła­sza­na na tablicz­kach. Oceną osta­tecz­ną dla każ­de­go konia będzie śred­nia punk­tów przy­zna­nych przez co naj­mniej trzech sędziów.
W przy­pad­ku jed­na­ko­wej ilo­ści punk­tów o pierw­szym miej­scu zade­cy­du­je naj­wyż­sza ilość punk­tów przy­zna­nych za typ. Jeżeli oce­na za typ będzie rów­nież pokry­wa­ła się u wszyst­kich sędziów, o przy­zna­niu pierw­sze­go miej­sca zade­cy­du­je wyż­sza oce­na za ruch. W przy­pad­ku iden­tycz­nej punk­ta­cji tak­że za ruch, o przy­zna­niu pierw­sze­go miej­sca zade­cy­du­je sędzia roz­jem­czy.
Ocena jest waż­na jeśli zosta­ła doko­na­na w peł­nym skła­dzie Komisji. Orzeczenie Komisji jest osta­tecz­ne. Po zakoń­cze­niu prac Komisja spo­rzą­dza pro­to­kół i poda­je do publicz­nej wia­do­mo­ści wyni­ki oce­ny.

 1. Wybór Czempiona
  Jeżeli licz­ba przed­sta­wio­nych do oce­ny koni w poszcze­gól­nych kla­sach wyno­si co naj­mniej 5 szt. kla­czy Komisja Sędziowska może wyło­nić Czempiona i Wiceczempiona wysta­wy w danej rasie.
  Klacze któ­re zaję­ły miej­sca od 1 – 3 w kla­sie I w rasie mało­pol­skiej – kwa­li­fi­ku­ją się do czem­pio­na­tu kla­czy.
  Czempion kla­czy – zosta­nie wybra­ny przez Komisję Sędziowską dro­gą pisem­ne­go gło­so­wa­nia spo­śród kla­czy, któ­re zaję­ły od I do III miej­sca w kla­sie I rasy mało­pol­skiej. Wiceczempiona kla­czy Komisja wybie­ra spo­śród pozo­sta­łych kla­czy zakwa­li­fi­ko­wa­nych do czem­pio­na­tu, znaj­du­ją­cych się na pla­cu. Według iden­tycz­nych zasad nastę­pu­je wybór Czempionki i Wiceczempionki w pozo­sta­łych kla­sach II (pol­ski koń szla­chet­nej pół­krwi), III (pol­ski koń zim­no­krwi­sty), IV ( ślą­skiej).
 2. Przewidywane nagro­dy finan­so­we dla koni:
  • 600 zł – za tytuł Czempiona
  • 300 zł – za tytuł Wiceczempiona

Zdrowie

Konie, któ­re oka­żą się być kula­we będą oce­nia­ne lub wyco­fa­ne w zależ­no­ści od woli i decy­zji sędziów. Sędziowie wyłą­czą konia, któ­re­go kula­wi­zna wska­zy­wa­ła będzie na ból.

Okrucieństwo

Nadużywanie bata, nad­mier­ne pod­nie­ca­nie koni hała­sem i stra­sze­nie ich lub zada­wa­nie bólu jakim­kol­wiek spo­so­bem jest zabro­nio­ne na całym tere­nie poka­zu i sta­jen w każ­dym cza­sie.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszyst­kich eta­pach tre­nin­gu i przy­go­to­wań konia do star­tu w zawo­dach, dobro konia musi stać ponad wszel­ki­mi inny­mi wyma­ga­nia­mi. Dotyczy to sta­łej opie­ki, metod tre­nin­gu, sta­ran­ne­go obrząd­ku, kucia i trans­por­tu.
 2. Konie i jeźdź­cy muszą być wytre­no­wa­ni, kom­pe­tent­ni i zdro­wi zanim wezmą udział w zawo­dach. Odnosi się to tak­że do poda­wa­nia leków i środ­ków medycz­nych, zabie­gów chi­rur­gicz­nych zagra­ża­ją­cych dobru konia lub cią­ży kla­czy oraz do przy­pad­ków nad­uży­wa­nia pomo­cy.
 3. Zawody nie mogą zagra­żać dobru konia. Wymaga to zwró­ce­nia szcze­gól­nej uwa­gi na teren zawo­dów, powierzch­nię pod­ło­ża, pogo­dę, warun­ki sta­jen­ni, kon­dy­cję koni i ich bez­pie­czeń­stwo, tak­że pod­czas podró­ży powrot­nej z zawo­dów.
 4. Należy doło­żyć wszel­kich sta­rań, aby zapew­nić koniom sta­ran­ną opie­kę po zakoń­cze­niu zawo­dów, a tak­że huma­ni­tar­ne trak­to­wa­nie po zakoń­cze­niu karie­ry spor­to­wej. Dotyczy to wła­ści­wej opie­ki wete­ry­na­ryj­nej, obra­żeń odnie­sio­nych na zawo­dach, spo­koj­nej sta­ro­ści, ewen­tu­al­nie euta­na­zji.
 5. PZJ zachę­ca wszyst­kie oso­by dzia­ła­ją­ce w spo­rcie jeź­dziec­kim do sta­łe­go pod­no­sze­nia swo­jej wie­dzy oraz umie­jęt­no­ści doty­czą­cych wszel­kich aspek­tów współ­pra­cy z koniem.
Hodowca i Jeździec