Aktualności

TARPANIADA 2013 – regulamin

14 czerwca 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

REGULAMIN

XIV Krajowej Wystawy Koników Polskich TARPANIADA 2013
Krajowy Czempionat Koni rasy konik polski Sieraków

23 – 25 sierpnia 2013 r.

Na Wystawie mogą być przed­sta­wio­ne koni­ki pol­skie wpi­sa­ne lub mają­ce pra­wo wpi­su do Księgi stad­nej koni­ków pol­skich.

Konie przed­sta­wio­ne będą w nastę­pu­ją­cych kla­sach:

 1. ogie­ry uzna­ne
 2. kla­cze 3 – let­nie i star­sze
 3. mło­dzież:
  • ogier­ki 2‑letnie
  • ogier­ki 1‑roczne
  • klacz­ki 2‑letnie
  • klacz­ki 1‑roczne

Wszystkie koni­ki będą oce­nia­ne indy­wi­du­al­nie przez Komisję powo­ła­ną przez Komitet Organizacyjny „Tarpaniady”.

Komisja będzie oce­nia­ła koni­ki wg nastę­pu­ją­cych kry­te­riów:

 • za typ raso­wy – do 10 punk­tów boni­ta­cyj­nych
 • za pokrój – do 10 punk­tów boni­ta­cyj­nych
 • za ruch: w stę­pie – do 10 punk­tów boni­ta­cyj­nych
 • w kłu­sie – do 10 punk­tów boni­ta­cyj­nych
 • za kon­dy­cję, pie­lę­gna­cję i przy­go­to­wa­nie do pre­zen­ta­cji – do 10 punk­tów boni­ta­cyj­nych
 • ŁĄCZNA OCENA – do 50 punk­tów boni­ta­cyj­nych

Do Czempionatu ogier­ków kwa­li­fi­ku­ją się ogier­ki z rocz­ni­ka 2011 i 2012 te, któ­re zaję­ły I i II miej­sce w swych kla­sach.
Spośród zwy­cięz­ców tych klas wybie­ra­ny jest czem­pion ogier­ków, a spo­śród trzech pozo­sta­łych wice­czem­pion, oraz zdo­byw­ca trze­cie­go i czwar­te­go miej­sca.
Według podob­nych zasad wybie­ra­ne są: czem­pion­ka, wice­czem­pion­ka, zdo­byw­czy­ni trze­cie­go i czwar­te­go miej­sca w gru­pie kla­czek rocz­ni­ka 2011 i 2012. Dla 4 naj­lep­szych ogier­ków oraz 4 naj­lep­szych kla­czek orga­ni­za­tor prze­wi­du­je nagro­dy z fun­du­szy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Czempion i wice­czem­pion w gru­pie kla­czy 3 let­nich i star­szych jest wybie­ra­ny pod warun­kiem zgło­szo­nych do oce­ny mini­mum 5 kla­czy.
Czempion i wice­czem­pion w gru­pie ogie­rów wpi­sa­nych do ksiąg jest wybie­ra­ny pod warun­kiem zgło­szo­nych do oce­ny mini­mum 5 ogie­rów.
Dla 3 naj­lep­szych ogie­rów oraz 3 naj­lep­szych kla­czy orga­ni­za­tor prze­wi­du­je nagro­dy z fun­du­szy PZHK i Wlkp. ZHK.
Czempiony(ki) poprzed­nich Tarpaniad nie będą oce­nia­ne przez Komisje (nie mają pra­wa do nagród).

Po zakoń­cze­niu pra­cy Komisji Przewodniczący spo­rzą­dza pro­to­kół i poda­je go do publicz­nej wia­do­mo­ści. Orzeczenia Komisji są osta­tecz­ne.

Osoby praw­ne lub fizycz­ne mogą funk­cjo­no­wać i wrę­czać nagro­dy rze­czo­we w uzgod­nie­niu z orga­ni­za­to­rem Wystawy. Wszyscy wystaw­cy otrzy­mu­ją flot dla koni­ków i dyplo­my hono­ro­we za uczest­nic­two w Wystawie.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Tarpaniada 2013

Hodowca i Jeździec