Aktualności

Próba dzielności klaczy

28 czerwca 2013 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­czą­ca sta­cjo­nar­ny 60-dniowy tre­ning zaprzę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach roz­pocz­nie się w dniu 3 lip­ca (śro­da) o godz. 10:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec