Aktualności

Wykłady podczas kwalifikacji ogierów do ZT Bogusławice

17 czerwca 2013 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Zakłady Treningowe, ·

Serdecznie zapra­sza­my na wykła­dy, któ­re odbę­dą się w ponie­dzia­łek 24 czerw­ca 2013 r., pół godzi­ny po zakoń­cze­niu pierw­sze­go dnia kwa­li­fi­ka­cji do 100-dniowego tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Stadzie Ogierów w Bogusławicach. Tematami wykła­dów będą:

  • Propozycja nowe­go sys­te­mu prze­pro­wa­dza­nia prób dziel­no­ści ogie­rów
  • Ocena linio­wa koni według zasad KWPN
  • Ocena efek­tyw­no­ści pro­gra­mów hodow­la­nych koni ras – mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec