Aktualności

Regulamin XII Ogólnopolskiego Czempionatu Młodzieży Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

17 czerwca 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

 1. Organizatorzy:
  Stadnina Koni Nowe Jankowice – Stado Ogierów w Kętrzynie
  Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
  Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie
  Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych
 2. Data i miej­sce:
  20 – 21 lip­ca 2013 r. – Stado Ogierów w Kętrzynie
 3. Katalog koni wysta­wia­nych w czem­pio­na­cie spo­rzą­dzo­ny jest przez Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w opar­ciu o doku­men­ty hodow­la­ne znaj­du­ją­ce się w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgło­sze­nie nale­ży prze­słać do Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 25 czerw­ca 2013 r.
 4. W czem­pio­na­cie mogą brać udział konie uro­dzo­ne w Polsce, zaopa­trzo­ne w pasz­port PZHK, któ­re speł­nia­ją warun­ki wpi­su do księ­gi głów­nej koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty. Oceniane konie będą poka­zy­wa­ne w ręku, w stę­pie i kłu­sie (na trój­ką­cie o wymia­rach 30×30), w nastę­pu­ją­cych kla­sach:
  • I – klacz­ki 1‑roczne
  • II – ogier­ki 1‑roczne
  • III – klacz­ki 2‑letnie
  • IV – ogier­ki 2‑letnie

  W kla­sach koni rocz­nych mogą star­to­wać kla­cze i ogie­ry uro­dzo­ne od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w kla­sach koni 2‑letnich – kla­cze i ogie­ry uro­dzo­ne od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
  Organizator ogra­ni­cza ilość koni mak­sy­mal­nie do 50 sztuk.

 5. Oceny koni doko­nu­je komi­sja w skła­dzie 5 oso­bo­wym powo­ła­na przez Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie. Po zakoń­cze­niu oce­ny Komisja spo­rzą­dza pro­to­kół i poda­je wyni­ki do publicz­nej wia­do­mo­ści. Wyniki oce­ny są osta­tecz­ne, nie prze­wi­du­je się odwo­łań.
 6. Ocena koni:
  • oce­na pro­wa­dzo­na jest oddziel­nie dla każ­dej kla­sy koni,
  • w oce­nie indy­wi­du­al­nej koni komi­sja sto­su­ję ska­lę od 1 do 10 punk­tów (co 0,5 pkt.) z tym, że waga tych cech (mnoż­nik) jest róż­na i tak:typ x 1,25pokrój x 1,25stęp x 1kłus x 1 kon­dy­cja, pie­lę­gna­cja i ogól­ne przy­go­to­wa­nie konia do Czempionatu, w tym spo­sób pre­zen­ta­cji na trój­ką­cie x 0,5
   Skala ocen:
   10 pkt. – dosko­na­ła 5 pkt. – mier­na
   9 pkt. – bar­dzo dobra 4 pkt. – nie­do­sta­tecz­na
   8 pkt. – dobra 3pkt. – pra­wie zła
   7 pkt. – zada­wa­la­ją­ca 2 pkt. – zła
   6 pkt. – dosta­tecz­na 1 pkt. – bar­dzo zła

  W przy­pad­ku jed­na­ko­wej licz­by punk­tów, o wyż­szym miej­scu decy­du­je wyż­sza licz­ba punk­tów przy­zna­nych za pokrój. O ile oce­na za pokrój będzie taka sama, o przy­zna­niu wyż­sze­go miej­sca w kla­sie zde­cy­du­je „wska­za­nie Komisji”.

 7. Komisja 5‑osobowa, 2 skraj­ne noty będą odrzu­ca­ne.
 8. Komisja wybie­ra czem­pio­na i wice­czem­pio­na każ­dej kla­sy pod warun­kiem oce­ny co naj­mniej 5 sztuk koni w kla­sie. Do czem­pio­na­tu ogie­rów kwa­li­fi­ku­ją się te ogie­ry, któ­re zaję­ły I i II miej­sce w kla­sach II i IV. Spośród czem­pio­nów tych klas wybie­ra­ny jest czem­pion ogie­rów, a następ­nie spo­śród pozo­sta­łych 3 koni wybie­ra­ny jest wice­czem­pion oraz zdo­byw­ca trze­cie­go i czwar­te­go miej­sca.
  Według iden­tycz­nych zasad wybie­ra­ne są czem­pion­ka i wice­czem­pion­ka kla­czy (kla­sy I i III). Dla tak wybra­nych 4 naj­lep­szych ogie­rów oraz 4 naj­lep­szych kla­czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Polski Związek Hodowców Koni przy­zna­ją nagro­dy pie­nięż­ne, odpo­wied­nio w wyso­ko­ści: 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł, do rów­ne­go podzia­łu mię­dzy hodow­cę i wła­ści­cie­la konia.
  Dla nagro­dzo­nych koni orga­ni­za­tor prze­wi­du­je nagro­dy rze­czo­we i hono­ro­we.
  Hodowcy koni, któ­re zaję­ły miej­sca I i II w poszcze­gól­nych kla­sach, a nie przy­stą­pi­ły do wybo­ru czem­pio­na i wice­czem­pio­na ogie­rów i kla­czy, nie mają pra­wa do nagród pie­nięż­nych MRiRW i PZHK. W takiej sytu­acji ich miej­sce w roz­gryw­ce o tytuł czem­pio­na i wice czem­pio­na zaj­mu­je następ­ny koń w kla­sie.
 9. Konie dowie­zio­ne na Czempionat muszą być zaopa­trzo­ne w pasz­port, z adno­ta­cją o aktu­al­nym szcze­pie­niu prze­ciw­ko gry­pie.
 10. Konie powin­ny być odpo­wied­nio wypie­lę­gno­wa­ne (czy­ste, wycze­sa­ne) oraz pra­wi­dło­wo okieł­zna­ne (wędzi­dło gład­kie, jeże­li ma 2 kół­ka to wodze zapię­te za 2 kół­ka, wodze skó­rza­ne lub rze­mien­ne).
 11. Wszystkich wystaw­ców obo­wią­zu­je schlud­ny ubiór, odpo­wied­ni przy pre­zen­ta­cji koni oraz regu­la­min panu­ją­cy na tere­nie SO w Kętrzynie.

UWAGA!
Wpisowe w wyso­ko­ści 100 zł (boks, sło­ma) nale­ży wpła­cić na miej­scu w Stadzie przed roz­po­czę­ciem czem­pio­na­tu. Organizatorzy czem­pio­na­tu nie zwra­ca­ją kosz­tów dojaz­du, ubez­pie­cze­nia koni, noc­le­gów oraz nie odpo­wia­da­ją za ewen­tu­al­ne wypad­ki i szko­dy mate­rial­ne powsta­łe w cza­sie trans­por­tu koni i w cza­sie trwa­nia czem­pio­na­tu. W spra­wach orga­ni­za­cyj­nych nale­ży kon­tak­to­wać się z SO w Kętrzynie i W‑MZHK w Olsztynie, w spra­wie kata­lo­gu – z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Hodowców Koni.

XII Ogólnopolski Czempionat Młodzieży Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

Hodowca i Jeździec