Regulamin XII Ogólnopolskiego Czempionatu Młodzieży Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

 1. Organizatorzy:
  Stadnina Koni Nowe Jankowice – Stado Ogierów w Kętrzynie
  Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
  Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie
  Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych
 2. Data i miejsce:
  20-21 lipca 2013 r. – Stado Ogierów w Kętrzynie
 3. Katalog koni wystawianych w czempionacie sporządzony jest przez Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2013 r.
 4. W czempionacie mogą brać udział konie urodzone w Polsce, zaopatrzone w paszport PZHK, które spełniają warunki wpisu do księgi głównej koni rasy polski koń zimnokrwisty. Oceniane konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie (na trójkącie o wymiarach 30×30), w następujących klasach:
  • I – klaczki 1-roczne
  • II – ogierki 1-roczne
  • III – klaczki 2-letnie
  • IV – ogierki 2-letnie

  W klasach koni rocznych mogą startować klacze i ogiery urodzone od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w klasach koni 2-letnich – klacze i ogiery urodzone od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
  Organizator ogranicza ilość koni maksymalnie do 50 sztuk.

 5. Oceny koni dokonuje komisja w składzie 5 osobowym powołana przez Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
 6. Ocena koni:
  • ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni,
  • w ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 10 punktów (co 0,5 pkt.) z tym, że waga tych cech (mnożnik) jest różna i tak:typ x 1,25pokrój x 1,25stęp x 1kłus x 1 kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie konia do Czempionatu, w tym sposób prezentacji na trójkącie x 0,5
   Skala ocen:
   10 pkt. – doskonała 5 pkt. – mierna
   9 pkt. – bardzo dobra 4 pkt. – niedostateczna
   8 pkt. – dobra 3pkt. – prawie zła
   7 pkt. – zadawalająca 2 pkt. – zła
   6 pkt. – dostateczna 1 pkt. – bardzo zła

  W przypadku jednakowej liczby punktów, o wyższym miejscu decyduje wyższa liczba punktów przyznanych za pokrój. O ile ocena za pokrój będzie taka sama, o przyznaniu wyższego miejsca w klasie zdecyduje „wskazanie Komisji”.

 7. Komisja 5-osobowa, 2 skrajne noty będą odrzucane.
 8. Komisja wybiera czempiona i wiceczempiona każdej klasy pod warunkiem oceny co najmniej 5 sztuk koni w klasie. Do czempionatu ogierów kwalifikują się te ogiery, które zajęły I i II miejsce w klasach II i IV. Spośród czempionów tych klas wybierany jest czempion ogierów, a następnie spośród pozostałych 3 koni wybierany jest wiceczempion oraz zdobywca trzeciego i czwartego miejsca.
  Według identycznych zasad wybierane są czempionka i wiceczempionka klaczy (klasy I i III). Dla tak wybranych 4 najlepszych ogierów oraz 4 najlepszych klaczy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Polski Związek Hodowców Koni przyznają nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł, do równego podziału między hodowcę i właściciela konia.
  Dla nagrodzonych koni organizator przewiduje nagrody rzeczowe i honorowe.
  Hodowcy koni, które zajęły miejsca I i II w poszczególnych klasach, a nie przystąpiły do wyboru czempiona i wiceczempiona ogierów i klaczy, nie mają prawa do nagród pieniężnych MRiRW i PZHK. W takiej sytuacji ich miejsce w rozgrywce o tytuł czempiona i wice czempiona zajmuje następny koń w klasie.
 9. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
 10. Konie powinny być odpowiednio wypielęgnowane (czyste, wyczesane) oraz prawidłowo okiełznane (wędzidło gładkie, jeżeli ma 2 kółka to wodze zapięte za 2 kółka, wodze skórzane lub rzemienne).
 11. Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór, odpowiedni przy prezentacji koni oraz regulamin panujący na terenie SO w Kętrzynie.

UWAGA!
Wpisowe w wysokości 100 zł (boks, słoma) należy wpłacić na miejscu w Stadzie przed rozpoczęciem czempionatu. Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania czempionatu. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z SO w Kętrzynie i W-MZHK w Olsztynie, w sprawie katalogu – z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Hodowców Koni.

XII Ogólnopolski Czempionat Młodzieży Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

Przewiń do góry