Aktualności

Zasadnicza próba dzielności koni hc KRUSZYN 2013

20 czerwca 2013 · Kategoria: Zawody, · Rasa:

Propozycje udziału w zawodach koni rasy huculskiej
– zasadnicza próba dzielności

KRUSZYN 2013, kujawsko-pomorskie
28 wrze­śnia 2013 r.

Organizator:

 • Stadnina Koni Huculskich „Huculska Kraina”

Miejsce i termin imprezy:

Kruszyn, ul. Zbożowa 37, gm. Sicienko, powiat byd­go­ski

 • Podłoże: Trawiaste
 • Wiek koni: W pró­bie dziel­no­ści koni mło­dych mogą brać udział konie 3-letnie i star­sze a kla­cze źreb­ne do 6 m-ca cią­ży – za zgo­dą leka­rza wete­ry­na­rii
 • Wiek zawod­ni­ków: Ukończone 12 lat

Obsada sędziowska:

 • Gospodarz toru: Andrzej Goraus
 • Sędzia głów­ny: Andrzej Goraus
 • Sędziowie wyzna­cze­ni przez Kujawko-Pomorski Związek Hodowców Koni

Program zawodów:

 • do godz. 8:00 – przy­jazd ekip
 • 8:30 – odpra­wa tech­nicz­na + obej­ście tra­sy prze­bie­gu ścież­ki
 • 9:30 – oce­na pły­to­wa
 • 12:30 – ścież­ka hucul­ska – pró­ba dziel­no­ści
 • 16:00 – posi­łek
 • 17:00 – ogło­sze­nie wyni­ków

Próba dziel­no­ści zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na zgod­nie z regu­la­mi­nem okre­ślo­nym w pro­gra­mie hodow­li koni rasy hucul­skiej (przy zgło­sze­niu min. 3 ogie­rów lub 3 kla­czy) dostęp­ny na stro­nie www.pzhk.pl.

Zgłoszenia udzia­łu w zawo­dach nale­ży prze­słać mailem wypeł­nia­jąc załą­czo­ny for­mu­larz – wyłącz­nie na adres SKH „Huculska Kraina” huculskakraina@wp.pl w ter­mi­nie do 30.07.2013 r.

Zawodnik może star­to­wać w pró­bie dziel­no­ści na nie­ogra­ni­czo­nej licz­bie koni.

Obowiązuje pasz­port.

Liczba koni w pró­bie dziel­no­ści ogra­ni­czo­na do 20 sztuk. Decyduje kolej­ność zgło­szeń.

Warunki weterynaryjne:

Obowiązuje posia­da­nie pasz­por­tów z aktu­al­ny­mi szcze­pie­nia­mi prze­ciw gry­pie.
Schemat szcze­pień:

 • szcze­pie­nie pod­sta­wo­we
  pierw­sze szcze­pie­nie – dzień wyko­na­nia
  dru­gie szcze­pie­nie – nie wcze­śniej niż 21 dnia i nie póź­niej niż 92 dnia od pierw­sze­go szcze­pie­nia
 • szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce
  co 12 m-cy od ostat­nie­go szcze­pie­nia (żad­ne szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce nie może odbyć się póź­niej niż na 14 dni przed przy­by­ciem na zawo­dy)

Brak wła­ści­wych szcze­pień i wszel­kie obja­wy cho­ro­by będą powo­do­wać wyda­nie decy­zji przez leka­rza wete­ry­na­rii o nie­do­pusz­cze­niu konia do zawo­dów.
Środki słu­żą­ce do trans­por­tu win­ny być pod­da­ne dezyn­fek­cji.

WAŻNE! Ocena sta­nu zdro­wia koni oraz czy­stość cho­dów prze­pro­wa­dzo­na zosta­nie przez leka­rza wete­ry­na­rii pod­czas oce­ny pły­to­wej.

Warunki uczestnictwa:

Opłata orga­ni­za­cyj­na wyno­si 80 zł od konia. Boks – 20 zł od konia (licz­ba bok­sów ogra­ni­czo­na – pierw­szeń­stwo mają ogie­ry i kla­cze ze źre­ba­ka­mi).
Opłata hodow­la­na za pró­bę dziel­no­ści dla PZHK pobie­ra­na jest oddziel­nie, wg cen­ni­ka.
Konie nale­ży dostar­czyć wła­snym trans­por­tem, zabie­ra­jąc paszę tre­ści­wą, wia­dra na wodę i paszę oraz wła­sne uwią­zy.
Przyjazd kla­czy ze źre­ba­kiem jest moż­li­wy po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu.
Zawodnicy zobo­wią­za­ni są przed­sta­wić zaświad­cze­nie lekar­skie o bra­ku prze­ciw­wska­zań do upra­wia­nia spor­tów kon­nych, wysta­wio­ne przez leka­rza medy­cy­ny spor­to­wej (waż­ne 6 m-cy) lub zaświad­cze­nie od leka­rza rodzin­ne­go o bra­ku prze­ciw­ska­zań do udzia­łu w zawo­dach w Kruszynie w dniu 28 wrze­śnia 2013 r.

W przy­pad­ku nie­let­nich zawod­ni­ków orga­ni­za­tor wyma­ga pisem­nej zgo­dy oboj­ga rodzi­ców lub opie­ku­nów praw­nych na uczest­nic­two w zawo­dach w Kruszynie w dniu 28.09.2013 r.
Zawodnicy obo­wią­za­ni są posia­dać twar­de nakry­cie gło­wy z trzy­punk­to­wym zapię­ciem, obu­wie jeź­dziec­kie i kla­sycz­ny rząd jeź­dziec­ki (wędzi­dło zwy­kłe).
Organizator nie ubez­pie­cza koni i ludzi na trans­port i czas trwa­nia impre­zy oraz nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za wypad­ki, kra­dzie­że i zda­rze­nia loso­we, mają­ce miej­sce w tym cza­sie. Uczestnicy zobo­wią­za­ni są do zawar­cia sto­sow­ne­go, peł­ne­go ubez­pie­cze­nia NNW na czas udzia­łu w zawo­dach.
Obowiązkowa obec­ność na odpra­wie tech­nicz­nej – z peł­ną doku­men­ta­cją zawod­ni­ków i koni.

Organizator zabezpiecza:

 • bok­sy (licz­ba ogra­ni­czo­na – pierw­szeń­stwo mają ogie­ry i kla­cze ze źre­ba­ka­mi) i sta­no­wi­ska dla koni wraz z sia­nem i sło­mą
 • opie­kę medycz­ną i wete­ry­na­ryj­ną

Zakwaterowanie:

We wła­snym zakre­sie:

UWAGA:

Wszelkie pro­te­sty skła­da­ne pod­czas zawo­dów przez zawod­ni­ków, wła­ści­cie­li koni lub sze­fów ekip w ter­mi­nie do 1 godzi­ny od zda­rze­nia lub ½ godzi­ny po zakoń­cze­niu zawo­dów roz­pa­try­wać będzie powo­ła­na w tym celu komi­sja odwo­ław­cza. Warunkiem zgło­sze­nia pro­te­stu jest wpla­ta 100,- zł na rzecz orga­ni­za­to­rów, któ­ra prze­pa­da jeże­li pro­test zosta­nie odda­lo­ny.

Organizatorzy pro­szą o zacho­wa­nie porząd­ku i bez­pie­czeń­stwa pod­czas trwa­nia całej impre­zy, a wszyst­kim uczest­ni­kom życzą uzy­ska­nia jak naj­lep­szych wyni­ków.

W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści lub pytań, pro­si­my o kon­takt z SKH Huculska Kraina tel. 608 – 396-090.

Podczas trwa­nia całej impre­zy obo­wią­zu­je Kodeks postę­po­wa­nia z koniem (dostęp­ny na stro­nie www.pzj.pl)

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec