Aktualności

Zmiany w programie hodowli koni rasy małopolskiej

20 czerwca 2013 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, iż od 6 lip­ca 2013 roku w pro­gra­mie hodow­li koni rasy mało­pol­skiej zmia­nie ule­gły nastę­pu­ją­ce wymo­gi doty­czą­ce uzna­wa­nia ogie­rów po alter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści:

  • Ogiery rasy mało­pol­skiej, pod­czas jed­no­rocz­nej karie­ry wyści­go­wej muszą zająć 5 razy płat­ne miej­sce w goni­twach pła­skich lub prze­szko­do­wych lub pło­to­wych oraz speł­nić pozo­sta­łe warun­ki wpi­su do księ­gi prze­wi­dzia­ne dla ogie­rów tej rasy.

Uzasadnienie

Nieustający kry­zys eko­no­micz­ny, zmniej­sza­ją­ca się liczeb­ność koni rasy mało­pol­skiej, likwi­da­cja wyści­gów dla koni pół­krwi oraz nie­pew­ny los zakła­dów tre­nin­go­wych dla ogie­rów zagra­ża­ją przy­szło­ści rasy mało­pol­skiej. Skrócenie wyma­ga­nej karie­ry wyści­go­wej do 1 roku, da szan­sę hodow­com przed­sta­wić do oce­ny boni­ta­cyj­nej ogie­ry, któ­re zdą­ży­ły z powo­dze­niem ukoń­czyć tyl­ko jeden sezon na torach wyści­go­wych. Nie zmniej­sza­jąc war­to­ści pró­by użyt­ko­wej jaką są wyści­gi, zaist­nie­je szan­sa pozy­ska­nia dla rasy mało­pol­skiej przy­naj­mniej kil­ku dobrych ogie­rów, cen­nych rodo­wo­do­wo.

Hodowca i Jeździec