Aktualności

Derby 2013

9 lipca 2013 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Wyścigi, · Rasa:

Wielkim suk­ce­sem koni pol­skiej hodow­li zakoń­czy­ła się goni­twa DERBY (2400 m.) – naj­waż­niej­sza pró­ba selek­cyj­na dla trzy­let­nich kla­czy i ogie­rów peł­nej krwi angiel­skiej, któ­ra odby­ła się w nie­dziel­ne popo­łu­dnie 7 lip­ca. Ten kla­sycz­ny wyścig roz­gry­wa­ny w Polsce od poło­wy XIX wie­ku, oprócz Nagrody Rulera (1600 m.) i Nagrody St. Leger (2800 m.) wcho­dzi w skład „Potrójnej Korony” co ozna­cza, że koń, któ­ry zosta­nie zwy­cięz­cą w tych trzech goni­twach będzie naj­lep­szym koniem wyści­go­wym sezo­nu.

Tegoroczne Derby to suk­ces hodow­la­ny A. Zielińskiego. Dwa konie jego hodow­li zaję­ły odpo­wied­nio pierw­sze oraz trze­cie miej­sce.
Zwycięzcą DERBY 2013 został ogier PATRONUS (Ecosse-Princess of Java / Java Gold), wł. Millenium Stud, dosia­da­ny przez dżo­ke­ja P. Piątkowskiego. Drugie miej­sce zaję­ła klacz KUNDALINI (Belenus-Kantaya / Croco Rouge), hodow­li i wła­sno­ści K. Mirpuri, pod A. Reznikowem. Na trze­ciej pozy­cji upla­so­wał się kolej­ny syn ogie­ra Ecosse, głów­ny fawo­ryt tej goni­twy, ogier PILLAR (od Palixodia / Linamix), wła­sno­ści A. Zielińskiego, tre­no­wa­ny przez M. Janikowskiego, a dosia­da­ny przez dż. M. Brezinę.
Również dla tre­ne­ra Andrzeja Walickiego był to wiel­ki dzień – PATRONUS oraz KUNDALINI są tre­no­wa­ne w jego staj­ni.

[Not a valid tem­pla­te]

Fot. Izabela Rajca-Pisz

 

Hodowca i Jeździec