Aktualności

Walne zebranie Związku Hodowców Koników Polskich

23 lipca 2013 · Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kich Hodowców i Miłośników Koników Polskich do wzię­cia udzia­łu w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Związku Hodowców Koników Polskich. Zebranie to odbę­dzie się przy oka­zji XIV Krajowej Wystawy koni rasy Konik Polski „Tarpaniada” dnia 24 sierp­nia 2013 r. o godz. 17 w Stadzie Ogierów Sieraków. Program i porzą­dek obrad znaj­dzie­cie Państwo tutaj.

Hodowca i Jeździec