Aktualności

Zmiany w Programie Hodowli dla koni rasy małopolskiej

15 lipca 2013 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło nastę­pu­ją­cą zmia­nę w pro­gra­mie hodow­li koni rasy mało­pol­skiej:

Do księ­gi stad­nej może być tak­że wpi­sa­ne potom­stwo pocho­dzą­ce od jed­ne­go lub oboj­ga rodzi­ców wpi­sa­nych do ksiąg ras pół­krwi innych niż wymie­nio­ne powy­żej*, jeśli w trze­cim poko­le­niu w rodo­wo­dzie tegoż potom­ka wystę­pu­je tyl­ko jeden przo­dek obcy dla rasy mało­pol­skiej.

*mało­pol­ska, peł­na krew angiel­ska, czy­sta krew arab­ska i anglo­arab­ska, pół­krew anglo­arab­ska (zagra­nicz­ne), pół­krew arab­ska i angiel­ska (z daw­nych rodów austro-węgierskich).

W związ­ku z powyż­szym, źre­bię­ta ziden­ty­fi­ko­wa­ne od dn. 1 sierp­nia 2013 r., speł­nia­ją­ce powyż­sze warun­ki rodo­wo­do­we otrzy­mu­ją rasę mało­pol­ską.

Hodowca i Jeździec