Aktualności

Polskie konie w roli głównej

6 sierpnia 2013 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa: ,,

W ostat­ni week­end (2 – 4 sierp­nia) w Sopocie odby­ły się Mistrzostwa Polski Seniorów w WKKW. Dwa pierw­sze miej­sca na podium zaję­li jeźdź­cy dosia­da­ją­cy koni pol­skiej hodow­li.
Tytuł Mistrza Polski zdo­był Jerzy Krukowski na kla­czy APOKALIPSA „M” sp (Paradys – Amhara po Le Voltaire) hod. i wł. SK Moszna, Wicemistrzem został Łukasz Kaźmierczak na OSTLERZE sp (Juror – Ostka po Jaskier) hod. SK Golejewko wł. M. Kaźmierczak, a dru­gim Wicemistrzem – Kamil Rajnert na wała­chu LASSBAN RADOVIX ISH (Radolin – Aherlow Vixen po Castle Fox) wł. Anny Mańczak. Kolejne trzy miej­sca w kla­sy­fi­ka­cji fina­ło­wej zaję­li Paweł Warszawski na mało­pol­skiej kla­czy HATTERIA (Top Gun – Hatynka po Judex) hod. i wł. SK Walewice, Kajetan Wałecki na wała­chu BACHUS sp (Barbur – Tempra po Demon Club) hod. R. Smykał, wł. R. Wałecki oraz Marta Dziak-Gierlicz na VACACIE JP m (Veritas 6 – Valagia po Chiavari) hod. SK Janów Podlaski, nale­żą­cym do zawod­nicz­ki.

Wraz z Mistrzostwami Polski w Sopocie odby­wa­ły się zawo­dy mię­dzy­na­ro­do­we WKKW, pod­czas któ­rych kla­sę CIC* kolej­ny raz wygrał Kamil Rajnert na mało­pol­skim wała­chu JAK CHEF (Chef Supreme – Juka po Bonaparte) hod. SK Prudnik, wł. Anny Mańczak, a trze­cie i czwar­te miej­sce zdo­by­li Katarzyna KokowskaŁukasz Kaźmierczak dosia­da­ją­cy koni peł­nej krwi angiel­skiej: CZARNOLAS (SK Jaroszówka) i HROMY (SK Strzegom).
W kla­sie CIC** naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym repre­zen­tan­tem Polski (4 m.) był Artur Społowicz dosia­da­ją­cy BARYTA m (Decoration – Bawełna po Oregon) hod. SK Janów Podlaski, wł. SO Białka, a w kla­sie CIC*** Jerzy Krukowski na APOKALIPSIE „M” (8 m.), któ­ry tym wyni­kiem zapew­nił sobie jed­no­cze­śnie tytuł Mistrza Polski w WKKW.

Szczegółowe wyni­ki: MPS oraz CIC.

Hodowca i Jeździec