Aktualności

Nowe ceny paszportów

7 sierpnia 2013 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane, · Rasa: ,,,,,,,,

Informujemy, że od dnia 19 sierp­nia obo­wią­zy­wać będą nowe ceny za iden­ty­fi­ka­cję konio­wa­tych – wysta­wie­nie pasz­por­tów konia. Niżej przed­sta­wia­my treść Rozporządzenia MRiRW w tej spra­wie.

Rozporządzenie w spra­wie opłat za czyn­no­ści zwią­za­ne z iden­ty­fi­ka­cją i reje­stra­cją konio­wa­te­go
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lip­ca 2013 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie opłat za czyn­no­ści zwią­za­ne z iden­ty­fi­ka­cją i reje­stra­cją konio­wa­te­go, wyda­niem i dorę­cze­niem pasz­por­tu konio­wa­te­go lub jego dupli­ka­tu oraz z wyda­wa­niem i dorę­cza­niem pasz­por­tów bydła lub ich dupli­ka­tów.

Hodowca i Jeździec