Aktualności

II Konferencja „Konie Pomorza”

4 września 2013 · Kategoria: Konferencje, ·

Już za 3 tygo­dnie odbę­dzie się dłu­go ocze­ki­wa­na i nie­zmier­nie potrzeb­na w świe­cie jeź­dziec­kim kon­fe­ren­cja „Konie Pomorza”. Udział w niej wezmą m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Senator Łukasz Abgarowicz, Komisarz Europejski ds. Budżetu i Promowania Finansowego KE Janusz Lewandowski oraz Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni prof. Zbigniew Jaworski. Czy moż­na zwięk­szyć popu­lar­ność dys­cy­plin jeź­dziec­twa i wypro­mo­wać konie pol­skiej hodow­li? Jak spra­wić, by jeź­dziec­two sta­ło się spor­tem naro­do­wym będzie­my dys­ku­to­wać z ofi­cje­la­mi 27 wrze­śnia od godz. 11:00 w Kwidzynie.

W pol­skiej tra­dy­cji konie są moc­no zako­rze­nio­ne. Każdy zna Kasztankę Marszałka Piłsudskiego i Husarię, a z pew­no­ścią wie­lu z nas z zapar­tym tchem oglą­da­ło serial „Karino”. W spo­rcie jeź­dziec­kim Polacy rów­nież odno­si­li suk­ce­sy, a naj­więk­szym z nich był nie­wąt­pli­wie zło­ty medal olim­pij­ski Jana Kowalczyka na Artemorze w Moskwie. Jednak jak wyglą­da jeź­dziec­two Polaków dzi­siaj?

Najnowsze dane mówią o 300.000 osób jeż­dżą­cych kon­no w Polsce i 800 impre­zach jeź­dziec­kich w cią­gu roku. W całym kra­ju znaj­du­je się 1600 staj­ni i ośrod­ków jeź­dziec­kich, z cze­go 160 w samym woje­wódz­twie pomor­skim, co w pro­stym rachun­ku daje aż 10%. Poniższe licz­by uka­zu­ją, że dys­cy­pli­na ta sta­je się zja­wi­skiem maso­wym.

O tym, jak wyko­rzy­stać tkwią­cy w niej poten­cjał dowie­dzą się uczest­ni­cy II kon­fe­ren­cji „Konie Pomorza”, któ­ra odbę­dzie się 27 wrze­śnia 2013 od godz. 11:00 na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych „Miłosna” w Kwidzynie.

Poruszone zosta­ną tema­ty pozy­ska­nia dofi­nan­so­wań na jeź­dziec­two ze środ­ków unij­nych i per­spek­ty­wy prze­my­słu kon­ne­go w Polsce, a tak­że przed­sta­wio­ne zosta­ną ośrod­ki z Pomorza, któ­rym uda­je się sku­tecz­nie roz­wi­jać i pro­mo­wać jeź­dziec­two. Głos zabio­rą rów­nież: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Senator Łukasz Abgarowicz, Komisarz Europejski ds. Budżetu i Promowania Finansowego KE Janusz Lewandowski oraz Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni prof. Zbigniew Jaworski.

Organizatorzy zapra­sza­ją na kon­fe­ren­cję wła­ści­cie­li i zarząd­ców ośrod­ków jeź­dziec­kich, hodow­ców i wszyst­kich pasjo­na­tów koni oraz tury­sty­ki kon­nej, któ­rzy pra­gną roz­wi­jać i pro­mo­wać jeź­dziec­two w woje­wódz­twie pomor­skim i ościen­nych. Rejestracja uczest­ni­ków roz­po­czy­na się od godz. 10:00, a wstęp jest wol­ny.

Szczegółowych infor­ma­cji na temat wyda­rze­nia udzie­la Paulina Miszker, Portal jeździecko-turystyczny ZABOOKUJ.eu – 785 – 850-261, kontakt@zabookuj.eu. Strona inter­ne­to­wa kon­fe­ren­cji: www.koniepomorza.zabookuj.eu

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec