Aktualności

WKKW – domena polskich koni

11 grudnia 2013 · Kategoria: Cavaliada Poznań, MŚMK, Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa: ,

Podczas piąt­ko­we­go blo­ku poka­zów PZHK-ANR, na are­nie głów­niej zawo­dów „Cavaliada 2013” odby­ła się cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród spe­cjal­nych dla Romana DrabińskiegoPawła Spisaka, czy­li hodow­cy i jeźdź­ca konia Banderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx po Jape). Nagrody ufun­do­wał Polski Związek Hodowców Koni wraz z Komisją Księgi Stadnej Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi w celu uho­no­ro­wa­nia wiel­kie­go suk­ce­su jakim było zdo­by­cie przez Pawła Spisaka i Banderasa brą­zo­we­go meda­lu tego­rocz­nych Mistrzostw Świata Młodych Koni w WKKW w kate­go­rii koni 6-letnich – pierw­sze­go w histo­rii star­tów pol­skich par na MŚMK.
Właściciel Banderasa Pan Marek Jodko otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie do kosz­tów udzia­łu w MŚMK.

Zapraszamy do obej­rze­nia zdjęć z cere­mo­nii wrę­cze­nia nagród spe­cjal­nych, któ­ra odby­ła się zaraz po poka­zie „WKKW – dome­na pol­skich koni”, w któ­rym na koniach rasy mało­pol­skiej bra­li udział:

  • Paweł SpisakEKOLOG m (Dounba xx – Ekspansja m po Veritas AA) hod. i wł. SK Janów Podlaski
  • Paweł WarszawskiHUZAR m (Jalienny AA – Huanita m po Toledo xx) hod. i wł. SK Walewice
  • Marcin MiachałekŁZA m (Frazes m – Łoza m po Czynel xx) hod. i wł. SK Walewice
  • Artur SpołowiczROZMARYN m (Devin du Maury AA – Robinia m po Emetyt m) hod. SK Janów Podlaski, wł. Artur Społowicz

fot. Małgorzata Sieradzan

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec