Aktualności

Jedyne w Polsce studia podyplomowe w zakresie hodowli i użytkowania koni dające uprawnienia rolnicze

23 stycznia 2014 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu corocz­nie, od 1995 roku orga­ni­zu­je dwa kie­run­ki 2‑semestralnych stu­diów pody­plo­mo­wych:

  • Hodowla koni i jeź­dziec­two
  • Naukowe pod­sta­wy tre­nin­gu koni

Absolwenci tych stu­diów, któ­rzy posia­da­ją wyż­sze wykształ­ce­niem otrzy­mu­ją świa­dec­two stu­diów pody­plo­mo­wych (doku­ment pań­stwo­wy), naby­wa­ją upraw­nie­nia rol­ni­cze oraz mają moż­li­wość uzy­ska­nia upraw­nień sędzie­go III kla­sy w trzech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Na wnio­sek uczest­ni­ków pod­czas stu­diów mogą być też orga­ni­zo­wa­ne inne kur­sy spe­cja­li­stycz­ne.
Charakterystyka i pro­gra­my stu­diów oraz zasa­dy rekru­ta­cji zamiesz­czo­ne są na stro­nie www.up.wroc.pl.

Zgłoszenia na stu­dia moż­na prze­sy­łać do 15.02.2014 r. na adres e‑mail: ewa.jodkowska@up.wroc.pl.

Wszelkich infor­ma­cji udzie­la kie­row­nik stu­diów dr hab. Ewa Jodkowska  – 601 – 696-727 lub sekre­ta­riat Zakładu Hodowli Koni i Jeździectwa – 71 320 – 57-85.

Hodowca i Jeździec