Aktualności

Zmiany w programach hodowli koni ras hc i kn

15 stycznia 2014 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło zmia­ny w zasa­dach wyko­ny­wa­nia badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA koni rasy hucul­skiej oraz konik pol­ski, zapro­po­no­wa­ne przez Komisje Ksiąg Stadnych koni obu ras, po ana­li­zie wyko­na­nych w ostat­nich latach badań oraz po uzgod­nie­niach z hodow­ca­mi i wła­ści­cie­la­mi koni.
Zmianie ule­ga zapis pro­gra­mu hodow­li, doty­czą­cy obo­wiąz­ko­we­go potwier­dza­nia pocho­dze­nia bada­niem mar­ke­rów gene­tycz­nych (DNA) wyko­ny­wa­ne­go na koszt hodow­cy w upo­waż­nio­nym labo­ra­to­rium już u wszyst­kich źre­biąt przy mat­kach, przed wyda­niem doku­men­tu iden­ty­fi­ka­cyj­ne­go. Dla koni wymie­nio­nych ras, uro­dzo­nych od dnia 1 stycz­nia 2014 r., obo­wią­zy­wać będą jedy­nie bada­nia doro­słych kla­czy i ogie­rów kwa­li­fi­ko­wa­nych do wpi­su do ksiąg głów­nych, podob­nie jak w przy­pad­ku koni pozo­sta­łych ras, dla któ­rych księ­gi stad­ne pro­wa­dzi PZHK.

Uzasadnienie

Decyzja Komisji Ksiąg Stadnych podyk­to­wa­na była mię­dzy inny­mi zmniej­sza­ją­cą się licz­bą koni hucul­skich i koni­ków pol­skich, wpi­sy­wa­nych w ostat­nich latach do ksiąg stad­nych w sto­sun­ku do licz­by iden­ty­fi­ko­wa­nych źre­biąt. Jedynie oko­ło 60% bada­nych kla­czek oraz kil­ka pro­cent bada­nych ogier­ków kwa­li­fi­ko­wa­nych jest do hodow­li.
Termin wpro­wa­dze­nia zmian: zmia­na doty­czy ogie­rów i kla­czy ras: hucul­skiej i konik pol­ski, uro­dzo­nych od dnia 1 stycz­nia 2014 r., a wpi­sy­wa­nych do księ­gi stad­nej / dopusz­cza­nych do uży­cia w roz­ro­dzie w wie­ku doro­słym.

Hodowca i Jeździec