Aktualności

Zmiany w programach hodowli koni ras m, wlkp i sp

10 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspól­nych usta­le­niach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po kon­sul­ta­cjach z hodow­ca­mi, infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­sze zmia­ny w pro­gra­mach hodow­li, któ­re obo­wią­zu­ją od 1 lute­go 2014 roku, a pro­gra­my koni rasy mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi powin­ny być reali­zo­wa­ne zgod­nie z wpro­wa­dzo­ny­mi zmia­na­mi.

Zmiany te doty­czą­cą:

 • zasad prze­pro­wa­dza­nia prób dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów;
 • zasad wpi­sy­wa­nia kla­czy ras szla­chet­nych do ksiąg stad­nych;
 • pro­gu boni­ta­cyj­ne­go dla kla­czy rasy m przy wpi­sie do księ­gi;
 • zasad wpi­su ogie­rów ras zagra­nicz­nych do ksiąg stad­nych sp i wlkp.
 1. Wnioskujemy o skre­śle­nie zapi­su, zaak­cep­to­wa­ne­go pismem z dn. 06.06.2012 r. (sygna­tu­ra ŻW sdp/jp 8621 – 12/12(1825), doty­czą­ce­go wpro­wa­dze­nia obli­ga­to­ryj­nych prób dziel­no­ści dla wszyst­kich kla­czy sp i wlkp, ubie­ga­ją­cych się o wpis do ksiąg stad­nych od 2014 r.
 2. Pismem z dn. 20.12.2012 r. wnio­sko­wa­li­śmy o wpro­wa­dze­nie zmia­ny do „Programu hodow­li koni” ras mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi o nastę­pu­ją­cym brzmie­niu:
  „Od 2014 r. kla­cze z zali­czo­ną pró­bą dziel­no­ści (wynik min. dosta­tecz­ny) będą wpi­sy­wa­ne do księ­gi głów­nej GI, a kla­cze bez zda­nej pró­by dziel­no­ści będą wpi­sy­wa­ne do księ­gi głów­nej GII (z moż­li­wo­ścią prze­pi­sy­wa­nia do GI po zali­cze­niu pró­by). Tylko kla­cze z zali­czo­ną pró­bą dziel­no­ści (GI) będą mogły być mat­ka­mi ogie­rów.”
  Jednak na kolej­nych spo­tka­niach człon­ko­wie Komisji Ksiąg Stadnych ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi powró­ci­li do ww. zagad­nie­nia i mając na wzglę­dzie obec­ną sytu­ację na ryn­ku hodow­la­nym, uzna­li, że powyż­szy zapis był jed­nak przed­wcze­sny. W związ­ku z tym pro­si­my o wykre­śle­nie powyż­szej popraw­ki.
 3. Wnioskujemy o wpro­wa­dze­nie do regu­la­mi­nu sta­cjo­nar­nych prób dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów zapi­su w brzmie­niu:
  „Niezaliczenie jed­ne­go ele­men­tu pró­by (dys­kwa­li­fi­ka­cja w jed­nym z ele­men­tów pró­by) powo­du­je nie­za­li­cze­nie całej pró­by dziel­no­ści.”
 4. Minimalna licz­ba kla­czy przy­stę­pu­ją­cych do polo­wych prób wierz­cho­wych wyno­si 5 sztuk, nato­miast mini­mal­na licz­ba kla­czy przy­stę­pu­ją­cych do polo­wych prób zaprzę­go­wych wyno­si 3 sztu­ki.
 5. Klacze rasy mało­pol­skiej przy wpi­sie do księ­gi muszą uzy­skać w oce­nie pokro­ju w ska­li 100-punktowej co naj­mniej 72 pkt, nato­miast kla­cze pocho­dzą­ce od matek nie­wpi­sa­nych do ksiąg, muszą uzy­skać co naj­mniej 75 pkt. boni­ta­cyj­nych, w tym za typ mini­mum 13 pkt.
 6. Do 10 pierw­szych miejsc w ran­kin­gu WBFSH z ostat­nich trzech lat, zosta­je roz­sze­rzo­na lista naj­lep­szych zagra­nicz­nych związ­ków hodow­la­nych, z któ­rych ogie­ry i kla­cze, po speł­nie­niu pozo­sta­łych wyma­ga­nych pro­gra­ma­mi (wraz z popraw­ka­mi) kry­te­riów, mają pra­wo być wpi­sa­ne do księ­gi lub/i dopusz­czo­ne na sta­łe lub warun­ko­wo do roz­pło­du w rasach sp i wlkp.
 7. Ogier hodow­li nie­miec­kiej w wie­ku 3 – 4 lat, któ­ry został dopusz­czo­ny do roz­ro­du przez wio­dą­ce nie­miec­kie związ­ki hodow­la­ne na pod­sta­wie körun­gu (licen­cji) oraz ukoń­czył test 30-dniowy, w któ­rym jed­ną z koń­co­wych ocen otrzy­ma­nych za sko­ki lub ujeż­dże­nie jest min. 8 pkt., może zostać wpi­sa­ny do księ­gi sp i warun­ko­wo dopusz­czo­ny do roz­pło­du w rasach sp i wlkp. Ogier taki ma pra­wo pokryć 25 kla­czy w okre­sie 1 roku od momen­tu uzy­ska­nia wpi­su do pol­skiej księ­gi i dopusz­cze­nia do roz­ro­du. Dalsze użyt­ko­wa­nie roz­pło­do­we będzie zależ­ne od speł­nie­nia kry­te­riów okre­ślo­nych w pro­gra­mie hodow­li.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie wyżej wymie­nio­nych zmian oraz popra­wek ma na celu dosto­so­wa­nie obo­wią­zu­ją­cych obec­nie prze­pi­sów „Programów hodow­li koni” do poja­wia­ją­cych się w hodow­li i pró­bach użyt­ko­wo­ści nowych, nie­ure­gu­lo­wa­nych dotąd żad­ny­mi zapi­sa­mi, sytu­acji. Wprowadzenie obo­wiąz­ko­wych prób dziel­no­ści dla klaczy-matek ogie­rów jest ze wszech miar uza­sad­nio­ne, jed­nak oka­za­ło się decy­zją przed­wcze­sną, bio­rąc pod uwa­gę świa­do­mość hodow­la­ną i moż­li­wo­ści hodow­ców.

Dotychczas za wio­dą­ce zagra­nicz­ne związ­ki hodow­la­ne uzna­wa­ne były te, któ­re były zrze­szo­ne w WBFSH oraz w ostat­nich trzech latach zaj­mo­wa­ły loka­ty 1 – 3 w ofi­cjal­nych ran­kin­gach WBFSH, w dys­cy­pli­nach: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy i WKKW. Obecnie komi­sje widzą potrze­bę roz­sze­rze­nia tej puli do 10 miej­sca w wymie­nio­nych dys­cy­pli­nach, gdyż pol­scy hodow­cy koni wierz­cho­wych coraz czę­ściej wnio­sku­ją o uży­cie nasie­nia ogie­rów zagra­nicz­nych wpi­sa­nych do wie­lu euro­pej­skich ksiąg stad­nych, ale i tak konie z nie­któ­rych ksiąg stad­nych będą wyma­ga­ły indy­wi­du­al­nych decy­zji każ­dej z Komisji Ksiąg.

Hodowca i Jeździec