Aktualności

Zmiany w programach hodowli kuców

6 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z zak­tu­ali­zo­wa­nym pro­gra­mem hodow­li „Kuców i koni małych” (rejestr), na któ­rym zosta­ły nanie­sio­ne dwie zmia­ny (zazna­czo­ne kolo­rem czer­wo­nym) zaak­cep­to­wa­ne przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przedstawione zmia­ny wcho­dzą w życie od dnia 1 mar­ca 2014 r.

Hodowca i Jeździec