Aktualności

HiJ – Lato 2014: 140 stron nietuzinkowej lektury!

4 lipca 2014 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

Już jest w kio­skach nasza gaze­ta nr 3/2014. Lektura na lipiec, sier­pień i wrze­sień. Trafiło do sprze­da­ży let­nie wyda­nie kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec. Liczy 140 stron, więc jest co czy­tać. Trochę uwa­gi poświę­ci­li­śmy m.in. koniom ras mało­pol­skiej, hucul­skiej, ślą­skiej, zim­no­krwi­stej, szla­chet­nej pół­krwi ale i tra­ke­nom, fol­blu­tom czy ara­bom.

42okladkaDużo imprez hodow­la­nych za i przed nami, dość spoj­rzeć na kalen­da­rium zamiesz­czo­ne na str. 136 gdzie po pro­stu kipi od licz­by pro­po­zy­cji – wid­nie­je ok. kil­ka­dzie­siąt pozy­cji, więc napraw­dę jest o czym pisać, co ana­li­zo­wać, roz­my­ślać nad poli­ty­ką kształ­to­wa­nia poszcze­gól­nych ras, typów i osob­ni­ków koń­skich spod para­so­la Polskiego Związku Hodowców Koni.

Hodowca i Jeździec to nie tyl­ko obję­tość i nakład, któ­ry obec­nie się­gnął 6.500 egzem­pla­rzy, ale rów­nież a nawet przede wszyst­kim zawar­tość tema­tycz­na. Zatem poza licz­ny­mi wie­ścia­mi z regio­nów – tere­nu OZHK/WZHK sta­ra­my się zamiesz­czać mate­ria­ły pogłę­bio­ne mery­to­rycz­nie i ponad­cza­so­we. Stąd niniej­szym pole­ca­my np. arty­kuł dr Jacka Łojka pt. W tro­sce o dobro­stan, Doroty Urbańskiej Polski koń ujeż­dże­nio­wy Grand Prix, prof. Szczepana Chrzanowskiego Żywienie koni zim­no­krwi­stych, pp. Pauliny MiszkierJanusza Wejera Obiektywna ana­li­za sty­lu sko­ku (cz. 2), o porad­ni­ko­wych inkli­na­cjach Ireny Cieślak Koński salon pięk­no­ści, Marzeny Woźbińskiej Wypas koni, Jana Skoczylasa nt. kon­cen­tra­cji, uwa­gi oraz podziel­no­ści uwa­gi w jeź­dziec­twie, itd. No wła­śnie tutaj wkra­cza­my w obszar part­ne­ra, czy­li Polskiego Związku Jeździeckiego, któ­ry jest przed dzień wysła­nia eki­py do Normandii na Mistrzostwa Świata, dla­te­go spo­ro o tym mówi­my, pió­rem m.in. Łukasza Jankowskiego, Małgorzaty Odyniec, Joanny Gębarowskiej, Anity Garnuszek czy Kamili Tworkowskiej

W inny kli­mat, może tro­chę waka­cyj­ny, wpro­wa­dzą Państwa tek­sty np. Pauliny PeckielMarka Gibały Ukraina nam nie strasz­na, Aleksandry Jaworowskiej Strzelić „ango­la”, Anety Stawiszyńskiej Konie łódz­kie w latach I woj­ny, Jana Zabieglika Potyczki prak­ty­ków z magi­ster­ka­mi ad. 75-lecia ist­nie­nia Służewca, Jerzego Białoboka Perłowy jubi­le­usz ad. uro­dzin Stadniny Koni Michałów czy wresz­cie Jana Okulicza felie­ton poświę­co­ny wspo­mnie­niom z podró­ży z olim­pij­czy­kiem Jankiem Kowalczykiem.

Ach, nie spo­sób wymie­nić w paru sło­wach wszyst­ko to, co zna­la­zło się w naj­now­szym Hodowcy i Jeźdźcu. Zatem zachę­ca­my Państwa do kup­na naj­now­sze­go nume­ru i prze­ko­na­nia się oso­bi­ście, że to nie­tu­zin­ko­wa lek­tu­ra.

Pozdrawiam,

Michał Wiierusz-Kowalski
Redaktor Naczelny Hodowcy i Jeźdźca.

Hodowca i Jeździec