Aktualności

Lipiec na sopockim Hipodromie…

4 lipca 2014 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,,

Hipodrom Sopot oraz Miasto Sopot zapra­sza ma Wyścigi Konne, któ­re odbę­dą się w dniach 12 – 13, 19 – 20 i 25 – 26 lip­ca 2014 na sopoc­kim Hipodromie, w godzi­nach 15:00 – 19:00.

Planujemy roze­grać w ramach wszyst­kich dni 44 goni­twy, w któ­rych wystar­tu­ją konie oraz dżo­ke­je z war­szaw­skich i wro­cław­skich staj­ni. By pod­trzy­mać dłu­go­let­nią tra­dy­cję odbę­dą się goni­twy koni czy­stej krwi angiel­skiej, ara­bów, koni pół­krwi oraz kłu­sa­ków fran­cu­skich, IMG_1112roze­gra­my goni­twy pła­skie oraz pło­to­we na dystan­sach od 1400 metrów do 3200 metrów. Szykuje się emo­cjo­nu­ją­ca rywa­li­za­cja! Dokładny opis gonitw oraz star­tu­ją­cych koni i dżo­ke­jów dostęp­ny jest w pro­gra­mie moż­li­wym do naby­cia na tere­nie zawo­dów. Zachęcamy do wyty­po­wa­nia swo­je­go czar­ne­go konia!

Dodatkowo w ter­mi­nie 12 oraz 13 lip­ca odbę­dzie się Wyścig Towarzyski – zawzię­ta rywa­li­za­cja mię­dzy repre­zen­tan­ta­mi Polski i SzweDSC_5609cji na sul­ki – czy­li powo­zy docze­pia­ne do koni kłu­su­ją­cych. Liczymy na wspar­cie kibi­ców!

Wyścigi to tak­że wiel­ki festyn rodzin­ny: wyda­rze­niu towa­rzy­szy wie­le atrak­cji dodat­ko­wych, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem naj­młod­szych, dzię­ki cze­mu poza tym, że są one praw­dzi­wym świę­tem jeź­dziec­twa, są rów­nież pięk­ną, ple­ne­ro­wą impre­zą rodzin­ną i wspa­nia­łą oka­zją do spę­dze­nia kil­ku dni na świe­żym powie­trzu w gro­nie naj­bliż­szych. Ofertę spę­dze­nia cza­su na Hipodromie kie­ru­je­my do wszyst­kich miesz­kań­ców i tury­stów Trójmiasta, a wstęp na nasze wyda­rze­nia jest bez­płat­ny.

Shiny Syl

Shiny Syl

Wyścigi to tak­że świa­to­wa tra­dy­cja spo­tkań ludzi biz­ne­su i mody. Wyścigi koja­rzo­ne są z ele­gan­cją, suk­ce­sem dla­te­go też wszyst­kie Panie zapra­sza­my w kape­lu­szach – naj­pięk­niej­sze z nich nagro­dzi­my. Finał kon­kur­su szy­ku­je­my na 26 lip­ca na godzi­nę 17:00, popro­wa­dzi go zna­na blo­ger­ka modo­wa Shiny Syl. Udział moż­na zgła­szać przez wszyst­kie dni wyści­go­we, aż do 25 lip­ca.

samochodyPodczas pięk­nych week­en­dów na sopoc­kim Hipodromie podzi­wiać będzie moż­na zabyt­ko­we i cie­ka­we samo­cho­dy. Tematyka świa­to­wa, 12 – 13 Vive La France!; 19 – 20 Deutsche Autos, a 25 – 26 Amore Auto Italiane – zapra­sza­my!

ZAPROSZENIE CYFROWE 253PLAN GONITW

HIPODROM SOPOT 2014

Dzień 1, sobota 12 lipca

 1. Puchar Prezes Hipodrom Sopot
  Nagroda 12.250 zł (7.000 – 2.800 – 1.400 – 700 – 350)
  Gonitwa dla 4 l. i st. koni III gru­py (dyst. 2000 m)
 2. Nagroda 8.750 zł (5.000 – 2.000 – 1.000 – 500 – 250)
  Gonitwa dla 4 l. i st. koni czy­stej krwi arab­skiej III gru­py. (dyst. 1900 m)
 3. Nagroda Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
  Nagroda 12.250 zł (7.000 – 2.800 – 1.400 – 700 – 350)
  Gonitwa dla 3 l. koni III gru­py (dyst. 1900 m)
 4. Nagroda 12.250 zł (7.000 – 2.800 – 1.400 – 700 – 350)
  Gonitwa dla 3 l. kla­czy czy­stej krwi arab­skiej II gru­py. (dyst. 1400 m)
 5. Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Międzynarodowa goni­twa dla 3 l. i st. kłu­sa­ków fran­cu­skich (sul­ki), któ­re w karie­rze do dnia 2 czerw­ca 2014 roku wygra­ły sumę nagród mniej­szą niż 13 500 € lub nie wygra­ły żad­nej sumy. Start wol­ny. W goni­twach mię­dzy­na­ro­do­wych, przy któ­rych nie poda­no ter­mi­nu zapi­su, obo­wią­zu­je ter­min jak w pozo­sta­łych goni­twach roz­pi­sa­nych na dany dzień. (dyst. 2000 m)
 6. Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Gonitwa dla 3 l. i st. koni pół­krwi III gru­py, któ­re debiu­tu­ją. Nie jest sto­so­wa­na ulga wagi dla koni z IV gru­py. (dyst. 1400 m)
 7. Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Międzynarodowa goni­twa dla 3 l. i st. kłu­sa­ków fran­cu­skich (sul­ki), któ­re w karie­rze do dnia 2 czerw­ca 2014 roku wygra­ły sumę nagród od 13 500 € do 23 700 € . Start wol­ny. W goni­twach mię­dzy­na­ro­do­wych, przy któ­rych nie poda­no ter­mi­nu zapi­su, obo­wią­zu­je ter­min jak w pozo­sta­łych goni­twach roz­pi­sa­nych na dany dzień. (dyst. 2000 m)
 8. Wyścig Towarzyski – Mecz Polska-Szwecja na kłu­sa­ki, Nagroda Toru Jägersro
  Pula nagród 5.000 zł, wyścig na dystan­sie 2000 m

Dzień 2, niedziela 13 lipca

 1. Puchar Wojewody Pomorskiego
  Nagroda 12.250 zł (7.000 – 2.800 – 1.400 – 700 – 350)
  Gonitwa dla 3 l. i st. koni III gru­py. (dyst. 1200 m)
 2. Nagroda 8.750 zł (5.000 – 2.000 – 1.000 – 500 – 250)
  Gonitwa dla 4 l. i st. koni czy­stej krwi arab­skiej III gru­py. (dyst. 2000 m)
 3. Nagroda 10.500 zł (6.000 – 2.400 – 1.200 – 600 – 300)
  Gonitwa dla 3 l. koni wyłącz­nie IV gru­py. (dyst. 1900 m)
 4. Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Gonitwa dla 4 l. i st. koni czy­stej krwi arab­skiej IV gru­py. (dyst. 1400 m)
 5. Nagroda 12.250 zł (7.000 – 2.800 – 1.400 – 700 – 350)
  Gonitwa dla 3 l. koni czy­stej krwi arab­skiej II gru­py. (dyst. 1400 m)
 6. Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Międzynarodowa goni­twa dla 3 l. i st. kłu­sa­ków fran­cu­skich (sul­ki), któ­re w karie­rze do dnia 2 czerw­ca 2014 roku wygra­ły sumę nagród od 23 701 € do 37 999 €. Start wol­ny. W goni­twach mię­dzy­na­ro­do­wych, przy któ­rych nie poda­no ter­mi­nu zapi­su, obo­wią­zu­je ter­min jak w pozo­sta­łych goni­twach roz­pi­sa­nych na dany dzień. (dyst. 2000 m)
 7. Nagroda Polskiego Związku Hodowców Koni
  Nagroda 8.750 zł (5.000 – 2.000 – 1.000 – 500 – 250)
  Gonitwa dla 4 l. i st. koni pół­krwi II gru­py. (dyst. 2000 m)
 8. Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Międzynarodowa goni­twa dla 3 l. i st. kłu­sa­ków fran­cu­skich (sul­ki), któ­re w karie­rze do dnia 2 czerw­ca do 2014 roku wygra­ły sumę nagród 38 000 € i wię­cej. Start wol­ny. W goni­twach mię­dzy­na­ro­do­wych, przy któ­rych nie poda­no ter­mi­nu zapi­su, obo­wią­zu­je ter­min jak w pozo­sta­łych goni­twach roz­pi­sa­nych na dany dzień. (dyst. 2000 m)
 9. Wyścig Towarzyski – Mecz Polska-Szwecja na kłu­sa­ki, Nagroda Stowarzyszenia Amatorów Jägersro
  Pula nagród 5.000 zł wyścig na dystan­sie 2000 m.

Dzień 3, sobota 19 lipca

 1. Nagroda Dyrektora Oddziału Warszawa-Służewiec
  Nagroda 10.500 zł (6.000 – 2.400 – 1.200 – 600 – 300)
  Gonitwa dla 4 l. i st. koni wyłącz­nie IV gru­py. (dyst. 2000 m)
 2. Czempionat Młodych Jeźdźców pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej.
  Nagrody rze­czo­we fun­du­je: Sony 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Gonitwa dla 4 l. i st. koni czy­stej krwi arab­skiej IV gru­py. (dyst. 1900 m)
 3. Nagroda Traf
  Nagroda 10.500 zł (6.000 – 2.400 – 1.200 – 600 – 300)
  Gonitwa dla 3 l. koni IV gru­py. (dyst. 2000 m)
 4. Nagroda Prezesa Totalizatora Sportowego
  Nagroda 12.250 zł (7.000 – 2.800 – 1.400 – 700 – 350)
  Gonitwa dla 3 l. koni czy­stej krwi arab­skiej II gru­py. (dyst. 1900 m)
 5. Nagroda Dyrektora Oddziału Gdańsk Totalizatora Sportowego
  Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Międzynarodowa goni­twa dla 3 l. i st. kłu­sa­ków fran­cu­skich (sul­ki), któ­re w Polsce do dnia 2 czerw­ca 2014 roku wygra­ły sumę nagród mniej­szą niż 800 € lub nie wygra­ły żad­nej sumy. Start wol­ny. W goni­twach mię­dzy­na­ro­do­wych, przy któ­rych nie poda­no ter­mi­nu zapi­su, obo­wią­zu­je ter­min jak w pozo­sta­łych goni­twach roz­pi­sa­nych na dany dzień. (dyst. 2200 m)
 6. Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Gonitwa dla 3 l. i st. koni pół­krwi III gru­py. (dyst. 1400 m)
 7. Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Międzynarodowa goni­twa dla 3 l. i st. kłu­sa­ków fran­cu­skich (sul­ki), któ­re w Polsce do dnia 2 czerw­ca 2014 roku wygra­ły sumę nagród od 801 € do 4 600 €. Start wol­ny. W goni­twach mię­dzy­na­ro­do­wych, przy któ­rych nie poda­no ter­mi­nu zapi­su, obo­wią­zu­je ter­min jak w pozo­sta­łych goni­twach roz­pi­sa­nych na dany dzień. (dyst. 2200 m)

Dzień 4, niedziela 20 lipca

 1. Nagroda Prezydenta Sopotu
  Nagroda 14.000 zł (8.000 – 3.200 – 1.600 – 800 – 400)
  Gonitwa pło­to­wa dla 4 l. i st. koni, któ­re nie wygra­ły goni­twy pło­to­wej ani prze­szko­do­wej. Konie któ­re w br. nie zaję­ły płat­ne­go miej­sca 2 kg, a konie któ­re debiu­tu­ją 3 kg ulgi wagi. Nie jest sto­so­wa­na ulga wagi za kate­go­rie jeź­dziec­kie. (dyst. 2800 m)
 2. Nagroda 12.250 zł (7.000 – 2.800 – 1.400 – 700 – 350)
  Gonitwa dla 3 l. koni III gru­py. (dyst. 2000 m)
 3. WATHBA STUD CUP
  Nagroda 10.500 zł (6.000 – 2.400 – 1.200 – 600 – 300)
  Gonitwa dla 4 l. i st. koni czy­stej krwi arab­skiej II gru­py hodow­li kra­jo­wej wpi­sa­nych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Czystej Krwi Arabskiej (PASB). (dyst. 2000 m)
 4. Czempionat Młodych Jeźdźców pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej.
  Nagrody rze­czo­we fun­du­je: Agencja Jeździecka BOBER 10.500 zł (6.000 – 2.400 – 1.200 – 600 – 300)
  Gonitwa dla 3 l. i st. koni IV gru­py. (dyst. 1300 m)
 5. Puchar Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Nagroda 12.250 zł (7.000 – 2.800 – 1.400 – 700 – 350)
  Gonitwa dla 3 l. koni czy­stej krwi arab­skiej II gru­py. (dyst. 1400 m)
 6. Puchar Stowarzyszenia Hodowców i Użytkowników Kłusaków
  Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Międzynarodowa goni­twa dla 3 l. i st. kłu­sa­ków fran­cu­skich (sul­ki), któ­re w Polsce do dnia 2 czerw­ca 2014 roku wygra­ły sumę nagród 4601 € do 12 500 €. Start wol­ny. W goni­twach mię­dzy­na­ro­do­wych, przy któ­rych nie poda­no ter­mi­nu zapi­su, obo­wią­zu­je ter­min jak w pozo­sta­łych goni­twach roz­pi­sa­nych na dany dzień. (dyst. 2200 m)
 7. Nagroda 5.250 zł (3.000 – 1.200 – 600 – 300 – 150)
  Gonitwa dla 4 l. i st. koni pół­krwi IV gru­py. (dyst. 2000 m)
 8. Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Międzynarodowa goni­twa dla 3 l. i st. kłu­sa­ków fran­cu­skich (sul­ki), któ­re w Polsce do dnia 2 czerw­ca 2014 roku wygra­ły sumę nagród 12 501 € i wię­cej. Start wol­ny. W goni­twach mię­dzy­na­ro­do­wych, przy któ­rych nie poda­no ter­mi­nu zapi­su, obo­wią­zu­je ter­min jak w pozo­sta­łych goni­twach roz­pi­sa­nych na dany dzień. (dyst. 2200 m)

Dzień 5, piątek 25 lipca

 1. Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego
  Nagroda 12.250 zł (7.000 – 2.800 – 1.400 – 700 – 350)
  Gonitwa dla 3 l. i st. koni III gru­py. (dyst. 1900 m)
 2. Puchar Oceanic Sp. z o.o.
  Nagroda 8.750 zł (5.000 – 2.000 – 1.000 – 500 – 250)
  Gonitwa dla 4 l. i st. koni czy­stej krwi arab­skiej III gru­py hodow­li kra­jo­wej wpi­sa­nych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Czystej Krwi Arabskiej (PASB). (dyst. 3200 m)
 3. Nagroda 10.500 zł (6.000 – 2.400 – 1.200 – 600 – 300)
  Gonitwa dla 3 l. koni IV gru­py. (dyst. 2000 m)
 4. Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Gonitwa dla 4 l. i st. koni czy­stej krwi arab­skiej wyłącz­nie IV gru­py. (dyst. 2000 m)
 5. Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Międzynarodowa goni­twa dla 3 l. i st. kłu­sa­ków fran­cu­skich (sul­ki), któ­re w 2014 roku do dnia 2 czerw­ca, wygra­ły sumę nagród mniej­szą niż 100 € lub nie wygra­ły żad­nej sumy. Start wol­ny. W goni­twach mię­dzy­na­ro­do­wych, przy któ­rych nie poda­no ter­mi­nu zapi­su, obo­wią­zu­je ter­min jak w pozo­sta­łych goni­twach roz­pi­sa­nych na dany dzień. (dyst. 2400 m)
 6. Nagroda 10.500 zł (6.000 – 2.400 – 1.200 – 600 – 300)
  Gonitwa dla 4 l. i st. koni pół­krwi I gru­py. (dyst. 2000 m)
 7. Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Międzynarodowa goni­twa dla 3 l. i st. kłu­sa­ków fran­cu­skich (sul­ki) któ­re w 2014 roku do dnia 2 czerw­ca wygra­ły sumę od 101 € do 600 €. Start wol­ny. W goni­twach mię­dzy­na­ro­do­wych, przy któ­rych nie poda­no ter­mi­nu zapi­su, obo­wią­zu­je ter­min jak w pozo­sta­łych goni­twach roz­pi­sa­nych na dany dzień. (dyst. 2400 m)

Dzień 6, sobota 26 lipca

 1. Nagroda 10.500 zł (6.000 – 2.400 – 1.200 – 600 – 300)
  Gonitwa dla 4 l. i st. koni IV gru­py. (dyst. 1400 m)
 2. Nagroda 8.750 zł (5.000 – 2.000 – 1.000 – 500 – 250)
  Gonitwa dla 4 l. i st. koni czy­stej krwi arab­skiej III gru­py. (dyst. 2000 m)
 3. Nagroda Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice
  Nagroda 10.500 zł (6.000 – 2.400 – 1.200 – 600 – 300)
  Gonitwa dla 3 l. i st. koni IV gru­py. (dyst. 1300 m)
 4. Nagroda 12.250 zł (7.000 – 2.800 – 1.400 – 700 – 350)
  Gonitwa dla 3 l. koni czy­stej krwi arab­skiej II gru­py. (dyst. 1400 m)
 5. Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Międzynarodowa goni­twa dla 3 l. i st. kłu­sa­ków fran­cu­skich (sul­ki), któ­re w 2014 roku do dnia 2 czerw­ca wygra­ły sumę nagród 601 € do 1300 €. Start wol­ny. W goni­twach mię­dzy­na­ro­do­wych, przy któ­rych nie poda­no ter­mi­nu zapi­su, obo­wią­zu­je ter­min jak w pozo­sta­łych goni­twach roz­pi­sa­nych na dany dzień. (dyst. 2400 m)
 6. Puchar Zabookoj
  Nagroda 8.750 zł (5.000 – 2.000 – 1.000 – 500 – 250)
  Gonitwa dla 3 l. koni pół­krwi II gru­py. (dyst. 1900 m)
 7. Nagroda 7.000 zł (4.000 – 1.600 – 800 – 400 – 200)
  Międzynarodowa goni­twa dla 3 l. i st. kłu­sa­ków fran­cu­skich (sul­ki), któ­re w 2014 roku do dnia 2 czerw­ca wygra­ły sumę nagród 1301 € i wię­cej. Start wol­ny. W goni­twach mię­dzy­na­ro­do­wych, przy któ­rych nie poda­no ter­mi­nu zapi­su, obo­wią­zu­je ter­min jak w pozo­sta­łych goni­twach roz­pi­sa­nych na dany dzień. (dyst. 2400 m)

 

Hodowca i Jeździec