Aktualności

Polskie konie na Mistrzostwach Polski

7 lipca 2014 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,,

Podczas roz­gry­wa­nych w minio­ny week­end w Warce Mistrzostw Polski w sko­kach przez prze­szko­dy w kat. Seniorów, Młodych Jeźdźców i Juniorów sil­nie swo­ją obec­ność zazna­czy­ły konie pol­skiej hodow­li!

W kate­go­rii Seniorów wiel­ko­pol­ski Ares (Cantanis hol. – Armila wlkp / Arak wlkp.), hod. i wł. Henryk Eron., dosia­da­ny przez Grzegorza Psiuka zajął II miej­sce. Para wywal­czy­ła tym samym srebr­ny medal, a nagro­dę wrę­czał pre­zes PZHK – prof. Zbigniew Jaworski. Tym więk­szy to suk­ces, że do dwu-nawrotowego fina­łu i gro­na liczą­cych się uczest­ni­ków w wal­ce o koń­co­wą kla­sy­fi­ka­cję weszły aż trzy pol­skie konie – poza wspo­mnia­nym już Aresem jesz­cze star­tu­ją­cy pod Grzegorzem Kubiakiem Denetor sp (Romualdo KWPN – Darola sp / Cabrol hol.), hod. Marek Lesner i wł. „Agrofood S.A.” Grabowiec oraz Civis xx (Jape – Cisza / Mehari) pod Tomaszem Miśkiewiczem, hod. SK Stubno.
Powróćmy jed­nak jesz­cze na chwi­lę do dzie­wię­cio­let­nie­go Aresa, o któ­rym nie­daw­no już pisa­li­śmy. Mimo mło­de­go wie­ku to nie pierw­szy suk­ces tego gnia­de­go ogie­ra w tak dużych zawo­dach. Ares ma już na kon­cie wygra­ne w kon­kur­sach dużej run­dy w Sopocie i w Drzonkowie, wygrał też kon­kurs śred­niej run­dy na trzy-gwiazdkowych zawo­dach w Warszawie.

Mocnym akcen­tem koni pol­skiej hodow­li zakoń­czył się rów­nież kon­kurs run­dy Juniorów. Mistrzem Polski w tej kate­go­rii wie­ko­wej został Andrzej Opłatek, a swój suk­ces wywal­czył wraz z wycho­do­wa­nym w SK Prudnik koniem rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi El Camp (Campari „M” old. – Eleine sp / Elvis KWPN). Koń jest wła­sno­ści zawod­ni­ka.

Oczywiście ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my zawod­ni­kom, ale ogrom­ne bra­wa nale­żą się rów­nież pol­skim hodow­com!

Fot. Małgorzata Sieradzan

Hodowca i Jeździec