Aktualności

Polskie konie na podium MP Juniorów w WKKW, małopolski Jak Chef zwycięzcą CCI**

23 lipca 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa: ,,

W ostat­ni week­end (18 – 20 lip­ca) odby­ła się kolej­na edy­cja „Festiwalu Jeździeckiego Baborówko” w ramach któ­re­go roze­gra­no Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Międzynarodowe Zawody CIC*, CIC** i CCI** w WKKW. Podium MPJ zdo­mi­no­wa­ły ama­zon­ki dosia­da­ją­ce koni pol­skiej hodow­li, a w kla­sie CCI** zwy­cię­żył Kamil Rajnert dosia­da­ją­cy mało­pol­skie­go konia JAK CHEF (Chef Supreme xx – Juka m / Bonaparte m) hod. SK Prudnik, wł. Anny Mańczak.

Tytuł Mistrzyni Polski Juniorów zdo­by­ła Wiktoria Knap na wała­chu Orsk wlkp (Bujak wlkp – Orchidea wlkp / Ajax han.) hod. SK Posadowo, wł. Agnieszki Knap, zaj­mu­jąc jed­no­cze­śnie 4 miej­sce w kla­sie CIC*. Wicemistrzynią zosta­ła Julia Elzanowska na Shogunie sp (Wandervogel II han. – Samara xx / Baby Bid xx) hod. Krystiana Latzke, wł. Anny Sokolnickiej-Elzanowskiej (6 miej­sce w CIC*), a dru­gą Wicemistrzynią Anna Łopato na wała­chu Drako saks. (Drakdream KWPN – Hamira saks. / Horrido xx) wł. Filipa Łopato (11 miej­sce w CIC*). Klasę CIC* na 5. miej­scu ukoń­czy­ła Joanna Mandecka-Turczyńska dosia­da­jąc kla­czy Awa m (Wareg m – Auforta m / First des Termes xo) hod. SK Ochaby, wł. zawod­nicz­ki.

W zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych naj­więk­szy suk­ces odniósł Kamil Rajnert wygry­wa­jąc kla­sę CCI** na mało­pol­skim wała­chu Jak Chef (Chef Supreme xx – Juka m / Bonaparte m) hod. SK Prudnik, wł. Anny Mańczak. Druga pol­ska para – Mariusz Kleniuk i klacz Winona sp (Love Affair han. – Waikiki sp / Spartakus han.) hod. i wł. Remigiusz Makowskiego ukoń­czy­ła zawo­dy na miej­scu 8.

Mimo, że zawo­dy kla­sy CIC** wygrał Niemiec Nicolai Aldinger, na podium domi­no­wa­li pol­scy zawod­ni­cy. Drugie miej­sce zajął Jan Kamiński dosia­da­ją­cy wała­cha Senior sp (Rytm han. – Segowia sp / Genius han.) hod. SK Prudnik, wł. Marcina Kamińskiego. Para ta otrzy­ma­ła nagro­dę Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni dla naj­lep­sze­go pol­skie­go konia i jego zawod­ni­ka w ramach pro­gra­mu „PZHK Sport”, któ­rą wrę­czył Marek Żurawski, dyrek­tor ZHKWlkp w Gnieźnie. Trzecie miej­sce wywal­czył Jerzy Krukowski na kla­czy Apokalipsa „M” sp (Paradys KWPN – Amhara sp / Le Voltaire KWPN) hod. i wł. SK Moszna. Tuż za podium, na 4. miej­scu zna­lazł się Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko.

Szczegółowe wyni­ki

Hodowca i Jeździec