Aktualności

W niedzielę Derby Arabskie na Torze Służewiec

23 lipca 2014 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa:

Po trzy­ty­go­dnio­wej waka­cyj­nej prze­rwie, w nie­dzie­lę 27 lip­ca, wzno­wio­ne zosta­ną mityn­gi wyści­go­we na war­szaw­skim torze wyści­gów kon­nych. Tego dnia goni­twy roz­pocz­ną się o godz. 15:00, a gwoź­dziem pro­gra­mu skła­da­ją­ce­go się z 10 bie­gów będą Derby Arabskie (gon. VIII, godz. 18:30).

Jeszcze nie prze­brzmia­ły echa kla­sycz­ne­go wyści­gu Derby na 2400 m dla trzy­let­nich fol­blu­tów (odby­ły się 6 lip­ca), a już sym­pa­ty­cy tego spor­tu żyją goni­twą o błę­kit­ną wstę­gę dla czte­ro­let­nich koni czy­stej krwi arab­skiej, któ­ra też nazy­wa się Derby. Jest ona nie­zwy­kle wido­wi­sko­wa, bo konie ści­ga­ją­ce się tym razem na dystan­sie 3000 m dwu­krot­nie prze­bie­ga­ją przed publicz­no­ścią.

Polskie ara­by, sły­ną­ce na całym świe­cie głów­nie z uro­dy, rywa­li­zu­ją o Nagrodę Derby od 1927 roku. Służewiec jest uzna­wa­ny w Europie za mek­kę wyści­gów dla koni tej rasy. Więcej gonitw dla ara­bów odby­wa się obec­nie tyl­ko na torach Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Arabowie przed czte­re­ma laty doce­ni­li słu­że­wiec­ką Nagrodę Europy, roz­gry­wa­ną od 1985 roku, włą­cza­jąc ją do świa­to­we­go cyklu gonitw im. zało­ży­cie­la ZEA, Szejka Zayeda Ibn Sultana Al Nahyana. W tym roku odbę­dzie się ona w nie­dzie­lę 24 sierp­nia.

Derby Arabskie tra­dy­cyj­nie roz­gry­wa­ne są dla ogie­rów i kla­czy tyl­ko kra­jo­wej hodow­li, wpi­sa­nych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). W tym roku zgło­szo­nych zosta­ło 10 ogie­rów i tyl­ko jed­na klacz Afrah. Zaliczana jest ona przez fachow­ców do gro­na fawo­ry­tów, w któ­re­go skład wcho­dzą tak­że zwy­cięz­ca głów­nej przed­der­bo­wej pró­by o Nagrodę Janowa (Przychówku, 5. lip­ca, 2600 m) Ahmad, poko­na­ny przez nie­go zale­d­wie o nos Muzahim oraz trze­ci wte­dy Ziko (prze­grał z Muzahimem o 1,75 dł.). Afrah jest bar­dziej od ogie­rów wypo­czę­ta, bo ostat­ni raz star­to­wa­ła 14 czerw­ca. Przegrała wte­dy tyl­ko o krót­ki łeb ze świet­nym Cerwingiem, któ­ry jed­nak z powo­du kon­tu­zji został naj­pierw wyco­fa­ny z bie­gu o Nagrodę Janowa, a póź­niej skre­ślo­ny z der­bo­wej listy. Pokonała nato­miast o 1. dłu­gość Ahmada i o 6 dłu­go­ści Ceptona, uwa­ża­ne­go za czar­ne­go konia nie­dziel­ne­go wyści­gu.

Nie zabrak­nie dodat­ko­wych atrak­cji i roz­ry­wek dla dzie­ci. Będą mogły pozbyć się nad­nmia­ru ener­gii w na dmu­cha­nej gąsien­ni­cy i tram­po­li­nie, sko­rzy­stać z kąci­ka malo­wa­nia buzi. Najodważniejsze dosią­dą kucy­ków. Pamiątką z wizy­ty na Torze Służewiec oprócz nie­za­po­mnia­nych prze­zyć będzie zdję­cie z foto­but­ki.

Wielkich emo­cji i wra­żeń este­tycz­nych w dniu Derby dla koni arab­skich na pew­no nie zabrak­nie. Gorąco zapra­sza­my. Przyjdźcie z rodzi­ną!

Więcej infor­ma­cji na stro­nie www.torsluzewiec.pl.

Serdecznie zapra­sza­my na emo­cjo­nu­ją­ce Derby Arabskie!

Dodatkowych infor­ma­cji udzie­li:

Agnieszka Libor

Rzecznik pra­so­wy Totalizatora Sportowego
Biuro PR i Komunikacji
tel.: 22 518 – 23-38
e‑mail: agnieszka.libor@totalizator.pl; biuroprasowe@totalizator.pl
lotto.pl; Twitter

Hodowca i Jeździec